OBS: Detta är utgåva 2018.2. Sidan är avslutad 2023.

Bestämmelserna är endast tillämpliga när köparen är någon annan än en beskattningsbar person.

Omfattningen av bestämmelserna

Bestämmelserna behandlar annan uthyrning av transportmedel än den som anges i 5 kap. 15 § ML. Den paragrafen reglerar korttidsuthyrning. Nedanstående paragrafer behandlar långtidsuthyrning av transportmedel.

Bestämmelserna omfattar endast långtidsuthyrning till någon som inte är en beskattningsbar person. Långtidsuthyrning till en köpare som är en beskattningsbar person omfattas av huvudregeln för köpare som är beskattningsbara personer i 5 kap. 5 § ML.

Långtidsuthyrning av transportmedel

Långtidsuthyrning av transportmedel till någon som inte är en beskattningsbar person är omsatt inom landet om köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige (5 kap. 15 a § första stycket ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 56.2 första stycket i mervärdesskattedirektivet.

Exempel: Långtidsuthyrning av personbil

En privatperson i Sverige leasar en personbil under tre år. Eftersom köparen av tjänsten inte är en beskattningsbar person och bosatt i Sverige så är tjänsten omsatt inom landet (5 kap. 15 a § första stycket ML).

Den som hyr är etablerad i ett annat land

Om tjänsten förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person men som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i annat land så omfattas tjänsten inte av 5 kap. 15 a § första stycket ML. Tjänsten är i stället omsatt utomlands enligt 5 kap. 1 § första stycket ML. Se nedan när det gäller långtidsuthyrning av fritidsbåtar.

Särskilda bestämmelser för fritidsbåtar

En tjänst som avser långtidsuthyrning av en fritidsbåt till någon som inte är en beskattningsbar person är omsatt inom landet om fritidsbåten faktiskt levereras till förvärvaren i Sverige och uthyraren har säte eller fast etableringsställe i Sverige från vilket tjänsten tillhandahålls (5 kap. 15 b § ML).

Tjänsten är omsatt utomlands om fritidsbåten faktiskt levereras till förvärvaren i ett annat EU-land än Sverige om uthyraren har sätet eller ett fast etableringsställe i det andra EU-landet och tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta etableringsstället (5 kap. 15 a § andra stycket ML).

Det har i dessa fall alltså inte någon betydelse var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas.

Bestämmelserna motsvaras av artikel 56.2 andra stycket i mervärdesskattedirektivet.

Med fritidsbåt avses en sådan båt som inte används i yrkesmässig sjöfart eller yrkesmässigt fiske (prop. 2009/10:15 s. 231).

Vid bedömning av beskattningsland för långtidsuthyrning av fritidsbåt till någon som inte är en beskattningsbar person bestäms alltså beskattningsland av i vilket land fritidsbåten faktiskt levereras om uthyraren är etablerad i samma land.

Är uthyraren etablerad i ett annat land än det där fritidsbåten faktiskt levereras bestäms beskattningsland enligt 5 kap. 15 a § första stycket ML, alltså där kunden är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas.

Exempel: Svensk privatperson hyr fritidsbåt i Frankrike

En svensk privatperson hyr en segelbåt av ett svenskt uthyrningsföretag under ett år. Båten levereras till privatpersonen i Frankrike. Det svenska uthyrningsföretaget fraktar ner båten till Frankrike för denna uthyrning. Tjänsten är omsatt i Sverige eftersom uthyrningsföretaget saknar etablering i Frankrike och privatpersonen är bosatt i Sverige (5 kap. 15 a § första stycket ML).

I det fall det svenska uthyrningsföretaget har ett fast etableringsställe i Frankrike från vilket tjänsten tillhandahålls och båten faktiskt levereras i Frankrike är tjänsten omsatt utomlands (5 kap. 15 a § andra stycket ML).

Presumtion av var köparen finns

Säljaren måste kunna bedöma var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas.

Vid bedömningen presumeras det att köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas på den plats som identifieras som sådan av den tillhandahållare som använder två inte motstridiga bevishandlingar enligt artikel 24e i förordningen (artikel 24c i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Särskilt följande uppgifter anses vara bevishandlingar (artikel 24e i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011):

  • köparens faktureringsadress
  • bankuppgifter, exempelvis platsen för det bankkonto som används för betalning eller den faktureringsadress för köparen som banken har
  • registreringsuppgifter för det transportmedel som kunden hyr, om registrering av transportmedlet krävs på den plats där det används, samt andra liknande uppgifter
  • andra kommersiella relevanta uppgifter.

Skatteverket får motbevisa presumtionen

Om det finns tecken på missbruk eller oegentligheter från säljarens sida får Skatteverket motbevisa presumtionen enligt ovan (artikel 24d.2 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011). Läs mer på sidan Presumtioner om var köparen är etablerad.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]
  • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland förtjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning [1]