OBS: Detta är utgåva 2018.8. Sidan är avslutad 2023.

Det finns tjänster på utbildningsområdet som undantas från skatteplikt för mervärdesskatt.

Under vilka förutsättningar gäller undantaget?

Följande utbildningar undantas från skatteplikt.

1. Grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbildningen anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare.

2. Utbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) eller till

a. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten för

  • kortare studier om funktionshinder
  • kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionshinder
  • studier inom särskild utbildning för vuxna, eller

b. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabetisering i samiska (3 kap. 8 § första stycket ML).

Undantaget från skatteplikt omfattar även omsättning av varor och tjänster som omsätts som ett led i utbildningen (3 kap. 8 § andra stycket ML).

Utbildare som tillhandahåller utbildning mot ersättning från en uppdragsgivare som själv utser de personer som ska utbildas (uppdragsutbildning) omfattas endast av undantaget om utbildningen ingår i en av uppdragsgivaren bedriven egen utbildning enligt första stycket (3 kap. 8 § tredje stycket ML).

All annan utbildning är skattepliktig.

I mervärdesskattedirektivet finns bestämmelser om undantag från skatteplikt på utbildningsområdet i artikel 132. 1 i och j.

Reglerna i mervärdesskattedirektivet bygger på principen att all kommersiell utbildning ska beskattas. Det svenska undantaget för viss utbildning har därför utformats på så sätt att det klart framgår att den företas i det allmännas regi eller av det allmänna erkänd utbildningsanordnare. Den svenska regeln i 3 kap. 8 § ML får anses vara harmoniserad med mervärdesskattedirektivet (prop. 1996/97:10 s. 21).

Studiestöd

Skattefriheten gäller generellt all utbildning som berättigar eleven till studiestöd enligt studiestödslagen (1999: 1395). Som exempel kan nämnas sådan yrkesutbildning som styrs av förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. Detsamma gäller även sådana kortare studier som berättigar till statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten och statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare kurser i alfabetisering i samiska. Andra former av stöd för studierna medför inte att utbildningen blir skattefri. Det avgörande för skattefriheten är om utbildningen som sådan berättigar till studiestöd enligt studiestödslagen. Den omständigheten att vissa elever vid utbildningen i stället uppbär andra former av bidrag påverkar således inte skattefriheten för utbildningen.

Exempel: studieavgift för högskoleutbildning

Studenter från land utanför EU betalar en studieavgift när de studerar på högskola i Sverige (4 kap. högskolelagen (1992:1434), prop. 2009/10:65). Staten ger inte statsbidrag till de högskolor som tar emot studenter från land utanför EU. Det är studenterna själva som ska betala för sin högskoleutbildning. Någon mervärdesskatt ska inte tas ut på studieavgift för högskoleutbildning som anordnas av det allmänna eller av en erkänd utbildningsanordnare och som tillhandahålls studenter från land utanför EU.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Prop. 2009/10:65 [1]
  • Proposition 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet [1]