OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

En skattskyldig kan beviljas ersättning för kostnader för ombud, biträde och utredning i ett ärende. Även om utbetalningen av ersättningen dröjer kan ränta inte beviljas.

En myndighet kan bevilja ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning

Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning kan beviljas under vissa förutsättningar. En ansökan om ersättning för den sortens kostnader ska göras hos den myndighet där kostnaderna har uppkommit. Ansökan om ersättning ska ha kommit in till myndigheten innan ärendet eller målet avgörs (43 kap. 6 § SFL).

Kan ränta eller annan kompensation beviljas om ersättningen dröjt?

Skatteverkets uppfattning är att intäktsränta inte kan beviljas vid en sen utbetalning av ersättning enligt 43 kap. Ingen av dessa rättskällor innehåller någon bestämmelse om ränta vid sen utbetalning:

  • 43 kap. SFL om ersättning
  • 65 kap. SFL om ränta
  • förarbetena till SFL
  • den tidigare ersättningslagen
  • förarbetena till ersättningslagen.

Rättsfall: dröjsmålsränta utgår vid sen utbetalning av ersättning av enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde

Högsta domstolen har fastslagit att räntelagens principer om dröjsmålsränta gäller för beslutad ersättning enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde, även om det inte framgår av lag att räntelagen är tillämplig (HD 2016-12-14, T4073-15).

Skatteverket anser inte att domen är tillämplig på ersättning som betalas ut med stöd av 43 kap. SFL. Detta då det är fråga om två skilda regelverk, med olika kriterier för när ersättning ska utgå.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]