OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket stämmer av skattekontot i anledning av olika händelser på skattekontot. I vissa fall skickas kontoutdrag eller saldobesked ut.

Vad innebär en skattekontoavstämning?

Avstämning av ett skattekonto innebär att Skatteverket jämför inbetalda och andra tillgodoförda belopp med belopp som debiterats, räknar och påför ränta på skattekontot samt räknar ut ett aktuellt saldo.

Skatteverket ska stämma av ett skattekonto varje månad om något annat belopp än ränta har registrerats på skattekontot (61 kap. 7 § SFL). Månadsavstämningen görs då oftast första lördagen i en månad.

Om skattekontoinnehavaren t.ex. begär en utbetalning från skattekontot sker automatiskt en avstämning av skattekontot. Denna extra avstämning kontrollerar endast att det finns ett utbetalningsbart överskott. Vid en sådan månadsavstämning tillgodoförs inte ränta.

Kontoutdrag skickas till kontohavaren

Skatteverket får meddela föreskrifter om på vilket sätt och i vilken omfattning som kontoutdrag ska skickas ut (14 kap. 1 § SFF). Efter det att Skatteverket har stämt av skattekontot skickas ett kontoutdrag ut till kontohavaren i följande fall:

•hen får en betalningsuppmaning eller ett betalningskrav

•hens slutliga skatt bokförs på skattekontot

•hen får pengar utbetalda vid en månadsavstämning

•en skuld överlämnas för indrivning till Kronofogden eller om andra överföringar har skett mellan Kronofogden och skattekontot

•hen inte har fått något kontoutdrag under de närmast föregående 18 månaderna och saldot på kontot överstiger 99 kronor (under- eller överskott).

Skatteverket har ett fastställt formulär för kontoutdrag, och kontoutdraget innehåller förutom identifikationsuppgifter uppgifter om:

 • avstämningsperiod
 • ingående saldo vid avstämningsperiodens början
 • månadens registreringar (krediteringar och debiteringar) på skattekontot
 • saldot för avstämningsperiodens registreringar (gäller endast näringsidkare)
 • påförd kostnadsränta och tillgodoförd intäktsränta samt uppgift om korrigering av tidigare påförda eller tillgodoförda räntor
 • belopp som har överlämnats till Kronofogden för indrivning
 • belopp med vilket tidigare överlämnade indrivningsuppdrag satts ner
 • totalt saldo, inklusive uppgift om periodens över- eller underskott.

Saldobeskedet visar ställningen på skattekontot vid en exakt tidsangivelse

Ett saldobesked visar den aktuella ställningen på skattekontot vid tidpunkten för beställningen av saldobeskedet. Ett saldobesked kan beställas för att få reda på om skattekontot visar överskott eller underskott, om en gjord inbetalning krediterat kontot eller annat som kan vara av intresse för kontohavaren. Ett saldobesked skickas ut vid beslut om höjd eller sänkt slutlig skatt. Saldobeskedet innehåller uppgifter om

 • transaktioner som registrerats på skattekontot efter det att det senaste kontoutdraget togs ut
 • registrerade transaktioner som ännu inte förfallit till betalning
 • utbetalningsspärrar som registrerats på kontohavarens begäran.

Här kan skattebetalaren se aktuellt saldo på sitt skattekonto.

På Skatteverkets hemsida, under E-tjänsten Mina sidor, kan skattebetalaren se ställningen på sitt skattekonto m.m.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]