OBS: Detta är utgåva 2022.4. Sidan är avslutad 2023.

En beskattningsbar person som har ett fast etableringsställe i Sverige kan likställas med en utländsk beskattningsbar person i de fall en omsättning görs inom landet utan medverkan av det svenska etableringsstället (1 kap. 2 § fjärde stycket ML).

Det innebär att köparen kan bli skattskyldig för en sådan omsättning. Bestämmelsen är endast tillämplig när det är fråga om en beskattningsbar person med ett säte i ett annat land som har ett fast etableringsställe här i landet.

En sådan beskattningsbar person har rätt till återbetalning av ingående skatt som avser inköp eller import som görs för omsättningar inom landet då köparen är skattskyldig enligt reglerna i 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4 eller 4 c ML (10 kap. 11 f § ML).

Återbetalningsrätten har samma omfattning som avdragsrätten enligt 8 kap. ML (10 kap. 13 § ML). Det innebär bl.a. att avdragsförbuden i 8 kap. ML måste beaktas. Detsamma gäller reglerna om blandad verksamhet i 8 kap. 13-14 §§ ML.

Den ingående skatten redovisas normalt i en mervärdesskattedeklaration.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar