OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Företagets bokföring ska kunna presenteras i redovisningsvalutan. Vid transaktioner i en annan valuta än redovisningsvalutan, måste man räkna om till redovisningsvalutan. I normgivningen finns regler för hur man räknar om poster i utländsk valuta.

Läs om hur omräkningen av poster i utländsk valuta påverkar beskattningen. Läs om hur affärshändelser som skett i annan valuta än redovisningsvalutan ska redovisas.

Årsredovisningslagens bestämmelser

Fordringar och skulder i en annan valuta än redovisningsvalutan får räknas om till redovisningsvalutan enligt växelkursen på balansdagen, om detta är i enlighet med god redovisningssed och kraven på rättvisande bild i 2 kap. 2 och 3 §§ ÅRL (4 kap. 13 § ÅRL).

K1: förenklat årsbokslut

Det finns inga särskilda regler i K1-regelverken om omräkning av poster i utländsk valuta. Läs om hur man löser oreglerade frågor i K1-regelverken.

Årsbokslut

Kassa- och bankmedel i utländsk valuta ska värderas till balansdagens kurs (BFNAR 2017:3 punkt 13.5).

En långfristig fordran respektive en kortfristig fordran i utländsk valuta ska värderas till balansdagens kurs. Den del av en fordran i utländsk valuta som är säkrad med ett terminskontrakt ska däremot räknas om till terminskursen (BFNAR 2017:3 punkterna 10.7 och 12.5).

En skuld i utländsk valuta ska räknas om till balansdagens kurs. Den del av en skuld i utländsk valuta som är säkrad med ett terminskontrakt ska däremot räknas om till terminskursen (BFNAR 2017:3 punkt 16.8).

K2: årsredovisning i mindre företag

Kassa- och bankmedel i utländsk valuta ska värderas till balansdagens kurs (BFNAR 2016:10 punkt 14.6).

Långfristiga och kortfristiga fordringar i utländsk valuta ska värderas till balansdagens kurs. Den del av en fordran i utländsk valuta som är säkrad med ett terminskontrakt ska däremot värderas till terminskursen (BFNAR 2016:10 punkterna 11.8 och 13.5).

En skuld i utländsk valuta ska räknas om till balansdagens kurs. Den del av en skuld i utländsk valuta som är säkrad med ett terminskontrakt ska däremot räknas om till terminskursen (BFNAR 2016:10 punkt 17.8).

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Monetära och icke-monetära poster behandlas på olika sätt i regelverket. Monetära poster är kassamedel samt tillgångar och skulder som kommer att flyta in respektive utbetalas med fastställda eller fastställbara belopp (BFNAR 2012:1 punkt 30.5). Andra poster är icke-monetära.

Monetära poster

Exempel på monetära poster är

 • banktillgodohavanden
 • kundfordringar
 • leverantörsskulder
 • upplupna intäkter och kostnader.

Även följande poster är i normalfallet monetära poster

 • pensionsavsättningar
 • uppskjuten skatteskuld
 • uppskjuten skattefordran.

Icke-monetära poster

Exempel på icke-monetära tillgångs- och skuldposter är

 • aktier
 • varulager
 • förskott från kunder
 • förutbetalda kostnader
 • fastigheter
 • maskiner
 • inventarier
 • patent
 • varumärken
 • licenser
 • goodwill
 • förutbetalda intäkter.

Monetära poster i utländsk valuta ska räknas om till balansdagens kurs (BFNAR 2012:1 punkt 30.3). Icke-monetära poster som värderas till verkligt värde i utländsk valuta ska räknas om till valutakursen den dag då det verkliga värdet fastställdes. Andra icke-monetära poster räknas inte om. Icke-monetära poster som inte räknas om redovisas till kursen per dagen för affärshändelsen (anskaffningstidpunkten) (BFNAR 2012:1 punkt 30.4 med kommentar).

Redovisa valutakursdifferens

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster ska redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer (BFNAR 2012:1 punkt 30.6).

Valutakursdifferensen ska redovisas antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen (BFNAR 2012:1 punkt 30.7).

Den del av en realisations- eller omräkningsvinst (eller omräkningsförlust) från en icke-monetär post som är hänförlig till valutakursförändringen, ska redovisas på samma sätt som vinsten eller förlusten (BFNAR 2012:1 punkt 30.8).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Ett företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser om inget annat anges i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Av RFR 2 framgår det att man inte ska tillämpa IAS 21 punkt 19 och 38, som anger att de finansiella rapporterna får presenteras i valfri valuta, eller IAS 21 punkt 21, som anger att transaktioner i utländsk valuta löpande ska redovisas i den funktionella valutan (RFR 2 IAS 21 punkt 2). Av punkten framgår att omräkning endast ska ske till svenska kronor eller euro.

Skulder i utländsk valuta som utgör säkringsinstrument avseende investeringen i utlandsverksamheten behöver inte omvärderas till balansdagens kurs om säkringen är effektiv (RFR 2 IAS 21 punkt 4).

Ett företag som tillämpar internationella redovisningsregler och har en utländsk filial utanför EES-området behöver inte tillämpa reglerna i IAS 21 i juridisk person vid omräkning av filialen. Istället får monetära poster räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster som värderas till verkligt värde i utländsk valuta räknas om till valutakursen den dag verkligt värde fastställdes. Andra icke-monetära poster räknas om till valutakursen vid anskaffningstillfället (RFR 2 IAS 21 punkt 5).

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Motsvarande regler finns för försäkringsföretag som tillämpar ÅRFL. Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Kompletterande information

 • Räkna om poster i utländsk valuta till företagets redovisningsvaluta i den löpande bokföringen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

 • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2] [3] [4]
 • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1] [2] [3] [4]
 • IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser [1]
 • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1] [2] [3]