OBS: Detta är utgåva 2022.4. Sidan är avslutad 2022.

När ett barn folkbokförs från födseln med stöd av 2 § FOL får Skatteverket registrera vissa uppgifter om barnets identitet och familjerättsliga förhållanden i folkbokföringen.

Vilka uppgifter får Skatteverket registrera i folkbokföringen?

Uppgifterna i folkbokföringen ska spegla befolkningens bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder (2 § andra stycket förordning [2017:154] med instruktion för Skatteverket). När ett barn föds i Sverige och ska folkbokföras registrerar Skatteverket därför uppgifter om barnet i folkbokföringsdatabasen.

Skatteverket får bland annat registrera följande uppgifter i folkbokföringen (1 § FOL2 kap. 3 § FdbL):

  • namn
  • födelsetid
  • födelseort
  • födelsehemort
  • medborgarskap
  • folkbokföringsort (kommun) med angivande av fastighetsbeteckning och lägenhetsnummer samt adress
  • relationer till folkbokförda och i vissa fall aldrig folkbokförda personer, inklusive adoptivförhållande
  • vårdnadshavare

Namn

Ett barn ska ges ett namn. Om barnet är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige kan barnet ansöka om efternamn och förnamn enligt svensk namnlag, PNL. Det är Skatteverket som är beslutande myndighet i namnfrågor. När en namnansökan har beviljats för barnet registrerar Skatteverket barnets namn i folkbokföringsdatabasen.

För barn som är medborgare i utomnordiska länder och Island finns särskilda regler.

Folkbokföringsort

Ett barn som folkbokförs med stöd av 2 § FOL ska folkbokföras där den som har fött barnet är folkbokförd. Om den som har fött barnet inte är folkbokförd så folkbokförs barnet där den förälder som inte har fött barnet är folkbokförd. Den kommun som barnet folkbokförs i för första gången är hens födelsehemort (6 § tredje stycket FOL).

Ett barn som är fött utomlands och som ska folkbokföras från födelsen med stöd av 2 § FOL kan, utöver födelsehemort, även ha en uppgift om födelseort i folkbokföringen, d.v.s. den faktiska födelseorten i utlandet.

Medborgarskap

Skatteverket registrerar uppgift om vilket medborgarskap som barnet har. Skatteverket registrerar både uppgift om svenskt medborgarskap, utländskt medborgarskap och statslöshet i folkbokföringen.

Föräldrar

Skatteverket registrerar uppgift om vem eller vilka som är barnets föräldrar i folkbokföringen. Skatteverket kan registrera uppgift om föräldraskap i folkbokföringsdatabasen.

Vårdnadshavare

Skatteverket registrerar uppgift om vem eller vilka som är vårdnadshavare för ett barn i samband med att barnet folkbokförs i Sverige.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2]
  • Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet [1]