OBS: Detta är utgåva 2023.1. Sidan är avslutad 2023.

En tjänst med anknytning till en fastighet är omsatt inom landet om fastigheten finns i Sverige.

Beskattning ska ske i det land där fastigheten finns

En tjänst med anknytning till en fastighet är omsatt inom landet, och kan beskattas med svensk mervärdesskatt, om fastigheten finns i Sverige (5 kap. 8 § ML).

Bestämmelsen gäller oberoende av vem som är köpare av tjänsterna, d.v.s. oavsett om köparen är en beskattningsbar person eller inte. Det spelar inte heller någon roll varifrån tjänsten tillhandahålls. Tjänsten är alltid omsatt i Sverige om fastigheten finns här.

Bestämmelsen i 5 kap. 8 § ML motsvaras av artikel 47 i mervärdesskattedirektivet och ska tolkas EU-konformt (prop. 2009/10:15 s. 79 och s. 214).

Utöver bestämmelsen i 5 kap. 8 § ML finns artiklarna 31a och 31b i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 som anger hur bestämmelsen om beskattningsland för tjänster med anknytning till fast egendom ska tolkas.

För att tydliggöra hur genomförande­­förordningen ska tolkas har kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar publicerat förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom den 25 oktober 2015.

Det som sägs i de förklarande anmärkningarna om tjänster med anknytning till fast egendom ska enligt Skatteverket tillämpas vid bedömningen av om en tjänst med anknytning till fast egendom är omsatt inom landet.

Nya bestämmelser från och med 1 juli 2021 för redovisning av tjänster genom de särskilda ordningarna

Från och med den 1 juli 2021 omfattar de särskilda ordningarna försäljningar av alla tjänster till köpare som inte är beskattningsbara personer i stället för endast elektroniska tjänster. Det innebär att en säljare som tillhandahåller fastighetstjänster och som inte är etablerad i det land där omsättningen sker i vissa fall kan redovisa mervärdesskatt på försäljningen genom unionsordningen eller tredjelandsordningen.

Fastigheten ska finnas i Sverige

Endast fastighetstjänster som avser fastigheter som finns i Sverige beskattas här i landet.

Upplåtelse av bro eller tunnel för trafik

En tjänst i form av upplåtelse av en bro eller tunnel för trafik är en tjänst som avser fastighet (artikel 31a.2 j i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011). Upplåtelsen är skattepliktig (3 kap. 3 § första stycket 9 ML). Om upplåtelsen avser en bro eller tunnel mellan Sverige och ett annat land är omsättningen gjord inom landet till den del bron eller tunneln finns i Sverige (prop. 1999/2000:58 s. 17 samt 1 kap. 2 c § ML).

Utländsk ambassadbyggnad

En utländsk ambassadbyggnad i Sverige anses vara belägen i Sverige när det handlar om mervärdesskatt och bedömning av omsättningsland enligt 5 kap. 8 § ML.

Direkt anknytning till en fastighet

För att en tjänst ska omfattas av bestämmelsen krävs att tjänsten har en tillräckligt direkt anknytning till den fasta egendomen.

Den metod som anges i punkt 125 i de förklarande anmärkningarna om tjänster med anknytning till fast egendom ska användas för att fastställa om en tjänst har anknytning till fastighet enligt 5 kap. 8 § ML.

Enligt denna punkt, ska följande metod tillämpas för att fastställa om en tjänst har anknytning till fast egendom:

 • Kontrollera om tjänsten finns särskilt angiven i artikel 31a.2 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011. Om så är fallet är det fråga om en tjänst med anknytning till fast egendom.
 • Kontrollera om tjänsten finns särskilt angiven i artikel 31a.3 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011. Om så är fallet är det fråga om en tjänst som inte har anknytning till fast egendom.
 • Om tjänsten inte finns angiven i någon av förteckningarna i artikel 31a.2 eller 3 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 ska det avgöras om tjänsten uppfyller några av kriterierna i artikel 31a.1.

  Enligt artikel 31a.1 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011) ska en tjänst anses ha tillräcklig direkt anknytning till fast egendom i följande fall.

 • Om tjänsten härleds från en fastighet och fastigheten utgör en väsentlig beståndsdel för tjänsten samt är central och absolut nödvändig för den tjänst som tillhandahålls.
 • Om tjänsten tillhandahålls för eller riktas mot en fastighet och syftar till att åstadkomma en rättslig eller fysisk ändring av fastigheten.

Vilka tjänster anses ha direkt anknytning till en fastighet?

Exempel på tjänster som har anknytning med fastighet är experttjänster och fastighetsmäklartjänster, logi på hotell eller på semesterbyar, upplåtelse av campingplatser, rätt att använda fast egendom och tjänster som avser förberedelse och samordning av byggnadsarbeten som t.ex. tjänster av arkitekter och inspektionsföretag (artikel 47 i mervärdesskattedirektivet). Dessa exempel har inte tagits in i ML, utan har särskilt angetts i författningskommentaren till 5 kap. 8 § ML i prop. 2009/10:15 s. 214. Av författningskommentaren framgår ytterligare exempel på tjänster som omfattas av bestämmelsen.

I artikel 31a.2 och 3 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 finns en förteckning över tjänster som särskilt ska omfattas och tjänster som inte ska omfattas av bestämmelsen.

Vidare regleras särskilt vad som gäller när utrustning ställs till en kunds förfogande för att arbete ska utföras på fast egendom (artikel 31b i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011).

De tjänster som anges i förteckningen är inte uttömmande utan är endast exempel på tjänster som har anknytning till en fastighet. Det innebär att även andra tjänster som har direkt anknytning till en viss fastighet ska anses vara omsatta där den fastighet som de har anknytning till är belägen (jämför punkt 129 i förklarande anmärkning om tjänster med anknytning till fast och skäl 12 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 1042/2013).

I punkterna 131­–284 i förklarande anmärkningarna om tjänster med anknytning till fast egendom har EU-kommissionen utvecklat sin syn på hur de nya bestämmelserna i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 ska tolkas. Det som sägs i dessa punkter är enligt Skatteverket vägledande vid bedömningen av om en tjänst med anknytning till fast egendom är omsatt inom landet.

Tjänster för förberedelse av byggnadsarbete

Bestämmelserna omfattar utarbetande av planritningar för en byggnad eller delar av en byggnad som avser ett bestämt markstycke, oavsett om byggnaden uppförs eller inte. Tjänsten omfattas inte av bestämmelsen om den inte avser ett bestämt markstycke (artikel 31a.2 a och 31a.3 a i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

I ett byggnadsprojekts förberedande fas kan vissa tjänster tillhandahållas innan den fasta egendomen är känd eller det bestämts med säkerhet var egendomen kommer att uppföras. Tjänster som tillhandahålls i en sådan situation är inte knutna till ett bestämt markstycke eller en specifik fast egendom och kan inte anses ha en tillräckligt direkt anknytning till fast egendom. Sådana tjänster omfattas därför inte av bestämmelsen (punkterna 148-149 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Övervakning på plats eller säkerhetstjänster

Tillhandahållande av övervakning på plats eller säkerhetstjänster omfattas av bestämmelsen (artikel 31a.2 b i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Övervakning på plats är experttjänster inom byggsektorn som syftar till att uppförande, rivning eller renovering utförs på ett korrekt sätt i enlighet med tekniska och rättsliga krav. Det kan t.ex. vara att fastställda tidsfrister och budgetar respekteras, att relevanta rättsliga och kvalitetsmässiga standarder följs och att nödvändig dokumentation upprättas.

Säkerhetstjänster kan tillhandahållas för att hindra stölder eller skador på utrustning och material som förvaras på byggarbetsplatsen t.ex. med vakter på plats. Det kan även vara fråga om att vakta bostäder, butiker, fabriker eller kontorsbyggnader. Dessa tjänster kan tillhandahållas genom säkerhetsvakter på plats, genom att installera säkerhetssystem i byggnaden eller båda delar (punkterna 154–155 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Bygg- och anläggningsarbeten

Bestämmelsen omfattar uppförande av en byggnad på mark samt byggnads- och rivningsarbete som utförs på en byggnad eller delar av en byggnad. Detsamma gäller uppförande av bestående konstruktioner på mark samt byggnads- och rivningsarbete som utförs på bestående konstruktioner. Det kan t.ex. vara rörledningssystem för gas, vatten, avlopp och liknande (artikel 31a.2 c och d i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Med ”mark” avses alla markstycken ovan eller under havsnivå (punkt 168 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Arbete på mark

Arbete på mark omfattas av bestämmelsen. Det kan t.ex. vara jordbrukstjänster såsom jordbearbetning, sådd, bevattning och gödsling (artikel 31a.2 e i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Bestämmelsen omfattar bl.a. förädling av mark såsom att jämna ut marken för byggnadsarbete, att anlägga en trädgård och fälla träd (punkterna 175–176 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Besiktning

Besiktning och bedömning av en fast egendoms risk och skick anses ha direkt anknytning till fast egendom (artikel 31a.2 f i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011). Det kan t.ex. vara fråga om att bedöma en fastighets skick inför tecknandet av en försäkring, undersökning av havsbotten eller kontroll av om ett markstycke är lämpligt för byggnation (punkt 179 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Värdering

Bestämmelsen omfattar också värdering av fast egendom för att fastställa en egendoms värde som säkerhet för ett lån eller för att bedöma risker och skador vid tvister. Även sådan värdering av fast egendom som krävs för försäkringsändamål omfattas (artikel 31a.2 g i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011). Bestämmelsen omfattar alla värderingstjänster oavsett värderingens syfte (punkt 182 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Uthyrning av en fastighet och lagring av varor

Utarrendering och uthyrning av fast egendom omfattas i allmänhet av bestämmelsen, utom när det är fråga om annonsering med koppling till fast egendom. Lagring av varor där en specifik del av egendomen har anvisats för kundens exklusiva nyttjande är en tjänst som har tillräckligt direkt anknytning till fastighet (artikel 31a.2 h och 31a.3 b i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Det räknas som en sammansatt tjänst när en tjänst består i att ta emot varor i en lagerlokal, placera dem på lämplig plats, lagra, förpacka, lämna ut samt lossa och lasta varorna. Lagringen av varorna får anses vara den huvudsakliga tjänsten och övriga delar är underordnade denna. Om förpackning av varorna inte är absolut nödvändig för att säkerställa en bättre lagring ska denna tjänst ses som en självständig tjänst.

En sammansatt lagringstjänst är en fastighetstjänst endast om köparen får en nyttjanderätt till hela eller en del av en uttryckligen specificerad fast egendom. Om köparen t.ex. inte har rätt att tillträda den del av fastigheten där varorna lagras eller om den fasta egendomen inte utgör en central och absolut nödvändig del av tjänsten är lagringstjänsten inte en fastighetstjänst (C-155/12, RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland och punkt 192 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Om lagringstjänsten inte är en fastighetstjänst bestäms beskattningsland av huvudreglerna i 5 kap. 5 eller 6 §§ ML.

Tillhandahållande av logi

Tillhandahållande av logi inom hotellbranschen eller branscher med liknande funktion omfattas av bestämmelsen, såsom semesterbyar eller campingplatser (artikel 47 i mervärdesskattedirektivet och artikel 31a.2 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Det viktigaste kriteriet är om den fasta egendomen används för tillhandahållande av logi eller inte (punkt 196 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom)

Bestämmelsen inbegriper även rätten till logi på en viss plats till följd av en omvandling av nyttjanderätter till tidsdelat boende och liknande. Detta är en tjänst som gör det möjligt för en kund att mot ersättning få rätt att tillfälligt använda en fast egendom för boende. Vanligtvis hanteras nyttjanderätterna av företag, grupper eller föreningar. Tjänster som består i att underlätta, ordna eller tillåta byten av nyttjanderätt av tidsdelat boende är en tjänst med anknytning till fast egendom (C-37/08, RCI Europé och punkterna 199–204 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster tillsammans med logi

Telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster som tillhandahålls tillsammans med logi ska behandlas som tjänster med anknytning till fastighet. De ska alltså anses tillhandahållna på samma plats som login. Tjänsterna ska tillhandahållas av en säljare som agerar i eget namn. Säljaren ska också tillhandahålla logi inom hotellbranschen eller branscher med liknande funktion, såsom semesterbyar eller campingplatser (artikel 31c i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Andra rättigheter kopplade till en fastighet

Bestämmelsen omfattar även fastställande eller överföring av andra rättigheter att använda en hel eller delar av en fast egendom utöver uthyrning, lagring och logi. Det kan vara tillstånd att använda delar av en egendom, såsom fiske- och jakträtter, tillträde till lounger på flygplatser eller rätten att använda en infrastruktur mot en avgift såsom en bro eller tunnel (artikel 31a.2 j i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011). Andra exempel på rätt att använda en infrastruktur är en avgift för att använda en farled eller en hamnavgift (jfr. mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 109:e mötet den 1 december 2017, dokument C, punkt 5.3).

Fler exempel på tjänster som har tillräckligt direkt anknytning till en fastighet är rätt till båtplats, ankarplats, dockning, tjänster i samband med båtplats i hamn eller en gate på flygplats. Även rätten att använda ett särskilt område i en hamn eller på en flygplats omfattas av bestämmelsen.

Tilläggstjänster som tillhandahålls separat t.ex. städning, tvätt, telekommunikation, restaurangtjänster eller underhåll av båtar omfattas däremot inte av bestämmelsen. Om dessa tilläggstjänster tillhandahålls tillsammans med en tjänst som är anknytning till fastighet som ett paket måste det avgöras om det är fråga om ett eller flera tillhandahållanden. I de fall en husbåt betraktas som en fastighet kan rätten att använda båten anses vara en tjänst med anknytning till fast egendom (punkt 208 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Rättsfall: upplåtelse av fiskerätt

Beviljande av fiskerätt anses som en tjänst med anknytning till fastighet (se Andra rättigheter kopplade till en fastighet, ovan). Även EU-domstolen har uttalat att upplåtelse av en fiskerätt med ett fiskekort mot ersättning utgör ett tillhandahållande av tjänst som har samband med fast egendom (C-166/05, Heger).

Immateriella tillgångar som avser fastighet

Rättigheter som utgör immateriella tillgångar som avser fastighet t.ex. hyresrätt, gruvrätt och koncession avseende fastighet omfattas av 5 kap. 8 § ML (Skatteverkets ställningstagande Liknande rättigheter; mervärdesskatt).

Underhåll, renovering och reparation

Underhåll, renovering och reparation av en byggnad eller delar av en byggnad anses vara tjänster med anknytning till fast egendom. Det inkluderar även arbete som städning, plattläggning, tapetsering och parkettläggning (artikel 31a.2 k i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011). Bestämmelsen omfattar såväl tjänster i samband med större renoveringsprojekt som mindre återkommande reparationer och underhållstjänster, t.ex. kontorsstädning (punkt 216 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Även underhåll, renovering och reparation av bestående konstruktioner anses ha anknytning till fast egendom, exempelvis rörledningssystem för gas, vatten, avlopp och liknande (artikel 31a.2 l i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011). Med bestående konstruktioner avses vanligtvis anläggningar, infrastrukturer eller installationer som krävs för att tillhandahålla grundläggande tjänster och varor såsom transporter, el, värme, vatten, kommunikationer etc. Konstruktionerna kan vara nedgrävda, ligga ovan eller vara fästa i marken. Underhåll, renovering och reparation av infrastruktur för telekommunikationer är exempel på en tjänst som omfattas av bestämmelsen (punkterna 217–218 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Installation eller montering och reparation av maskiner

Installation eller montering av maskiner eller utrustning har anknytning till fastighet om de anses som fast egendom efter installationen eller monteringen. Även underhåll och reparation samt inspektion och övervakning av maskiner eller utrustning omfattas av bestämmelsen, om dessa maskiner eller denna utrustning anses som fast egendom (artikel 31a.2 m, n och 31a.3 f i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Bestämmelsen omfattar endast tjänster som avser maskiner eller utrustning som är eller blir en del av den fasta egendomen. Alla installations- och monteringstjänster som utförs på den plats där maskinen eller utrustningen slutligen ska vara installerad eller monterad omfattas. Montering som utförs på annan plats innan maskinen eller utrustningen levereras till den plats där den slutligen ska installeras eller monteras omfattas inte av bestämmelsen. Transporter av föremålen eller av de verktyg som behövs för installationen eller monteringen omfattas inte av bestämmelsen (punkterna 220–223 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Inspektions- eller övervakningstjänster som utförs på distans omfattas av bestämmelsen (punkt 226 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning bestående av drift av kommersiella fastigheter, industrifastigheter eller bostadsfastigheter anses vara tjänster med anknytning till fastighet när de utförs av egendomens ägare eller för ägarens räkning.

Med fastighetsförvaltning avses här de administrativa tjänster som tillhandahålls för att säkra korrekt drift, underhåll och användning av fast egendom. Dessa tjänster består vanligtvis i att samordna övervakning, städning och underhåll av fastigheten, samla in hyra, föra register, hantera betalning, annonsera om fastigheten, verkställa hyresavtal eller hantera konflikter mellan fastighetsägaren och dess leverantörer eller hyresgäster (punkt 227 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Portföljförvaltning av investeringar i fastigheter är däremot inte en tjänst med anknytning till fast egendom (artikel 31a.2 o och 31a.3 g i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011). Det är en tjänst som inte anses ha tillräcklig direkt anknytning till fastighet även om portföljen innehåller fastigheter (punkt 236 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

En konkursförvaltares eller boutredningsmans förvaltning av egendom anses inte ha anknytning även om förvaltningen omfattar fastigheten.

Förmedling av en fastighet

Bestämmelsen i 5 kap. 8 § ML omfattar förmedling vid försäljning, utarrendering eller uthyrning av fast egendom samt vid fastställande eller överföring av vissa rättigheter i fast egendom eller vissa sakrätter som gäller fast egendom (artikel 31a.2 p i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011). Bestämmelsen gäller även om förmedlingen i slutändan inte leder till t.ex. försäljning av fast egendom (punkt 241 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Fastighetsmäklartjänster, d.v.s. förmedling av en fastighet, anges i artikel 47 i mervärdesskattedirektivet som exempel på en fastighetstjänst. Bestämmelsen omfattar inte bara tjänster som utförs av experter och fastighetsmäklare. Beskattningsbara personer som inte är experter eller fastighetsmäklare kan också tillhandahålla de tjänster som avses i bestämmelsen (punkt 239 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Förmedling av logi omfattas inte

Förmedling i en annan persons namn och för dennes räkning av logi inom hotellbranschen eller liknande branscher såsom semesterbyar eller campingplatser omfattas inte av bestämmelsen (artikel 31 och 31a.3 d i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Sådana förmedlingstjänster omfattas i stället av 5 kap. 5 § ML när de tillhandahålls en beskattningsbar person och av 5 kap. 7 § ML när de tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person (prop. 2009/10:15 s. 101).

Juridiska tjänster

Vissa juridiska tjänster anses ha tillräcklig direkt anknytning till fast egendom. Det gäller särskilt juridiska tjänster som avser överföring av äganderätten till fast egendom, vid fastställande eller överföring av vissa rättigheter i fast egendom eller vissa sakrätter till fast egendom. Exempel på juridiska tjänster som omfattas är notariattjänster och upprättande av ett avtal om försäljning eller köp av fast egendom. Tjänsten omfattas av bestämmelsen även om den underliggande transaktion som ska leda till en rättslig förändring av egendomen inte slutförs (artikel 31a.2 q i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Även tjänster som består i att upprätta avtal om t.ex. uthyrning och ingåendet av detta avtal fastställer eller överför vissa rättigheter i eller sakrätter till fast egendom anses ha anknytning till fast egendom (punkt 256 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Beskattningsbara personer som inte är jurister eller notarier kan också tillhandahålla de tjänster som avses i bestämmelsen (punkt 260 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Tjänsten anses inte ha anknytning till fast egendom om tjänsten inte specifikt avser en överföring av äganderätten till fast egendom. Det kan t.ex. vara fråga om rådgivning om villkoren i ett avtal om överföring av fast egendom eller för verkställighet av ett sådant avtal eller för att bevisa att ett sådant avtal finns (artikel 31a.3 h i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Bestämmelsen innebär att endast juridiska tjänster för den rättsliga förändringen av fast egendom anses ha anknytning till fast egendom. Juridiska tjänster i samband med en överföring av äganderätten som inträffat i det förflutna, d.v.s. som inte gäller en pågående eller framtida transaktion, anses inte ha anknytning till fast egendom. Ytterligare exempel på tjänster som inte omfattas är tvister om egendom, skatterådgivning och rådgivning eller information om fastighetsmarknaden (punkterna 246–255 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom och jämför prop. 2009/10:15 s. 214 f.).

Annonsering på en fastighet

Tillhandahållande av annonsering anses inte ha anknytning till fast egendom, även om det inbegriper användning av fast egendom (artikel 31a.3 c i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Annonsering på fast egendom (t.ex. på vägg, tak, och affischtavlor) innebär att den fasta egendomen endast är ett fysiskt underlag för annonseringstjänsten och inte föremålet för tjänsten. Tjänsten gäller i stället annonsering av en produkt. Det saknar betydelse om den produkt som annonseras är ett hus eller lägenhet som är till salu (punkt 270 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Det är inte heller en tjänst med anknytning till fastighet även om annonseringstjänsten medför en fysisk förändring av fastigheten, t.ex. att byggnaden målas (punkt 272 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Uthyrning av lokal för mässa eller utställning

En tjänst anses ha anknytning till fastighet om tjänsten endast består av platsupplåtelse i samband med en mässa eller utställning utan några andra tillhandahållanden (punkt 277 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Tillhandahållande av en monterplats vid en mässa eller utställning tillsammans med andra tillhörande tjänster för att utställaren ska kunna visa upp föremål omfattas inte av bestämmelsen. Med tillhörande tjänster avses t.ex. utformning av montern, transport och lagring av föremålen, tillhandahållande av maskiner, kabelläggning, försäkring och annonsering (artikel 31a.3 e i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Datacentertjänster och colocationtjänster

Datacentertjänster där tjänsteleverantören ställer apparatskåp i ett datacenter till sina kunders förfogande för att de ska installera sina servrar där, och där tjänsteleverantören tillhandahåller kunderna varor och underordnade tjänster, såsom elektricitet och olika tjänster som syftar till att säkerställa att dessa servrar används under optimala förhållanden, utgör inte tjänster med anknytning till fast egendom, när kunderna inte har någon exklusiv nyttjanderätt till den del av byggnaden där apparatskåpen har installerats (C-215/19, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö, p. 63).

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked, och funnit att ett bolag, som driver datacenter och tillhandahåller colocationtjänster tillhandahåller skattepliktiga tjänster (HFD 2021 ref. 5).

Skatteverkets uppfattning är att sådana tillhandahållanden av tjänst som ska anses utgöra ett enda tillhandahållande som liknar dem som det gällde i C-215/19 och HFD 2021 ref. 5 inte omfattas av 5 kap. 8 § ML. Beskattningsland för dessa tillhandahållanden ska bestämmas enligt huvudreglerna i 5 kap. 5 § ML och 5 kap. 6 § ML.

Tillhandahållande av utrustning för arbete på fastighet

Om utrustning ställs till en kunds förfogande för att arbete ska utföras på en fast egendom, ska transaktionen endast betraktas som en tjänst med anknytning till fast egendom om tillhandahållaren tar på sig ansvaret för att utföra arbetet.

En tillhandahållare som tillhandahåller kunden utrustning samt tillräcklig personal för dess hantering för att arbete ska utföras ska antas ha tagit på sig ansvaret för arbetets utförande. Antagandet kan motbevisas med genom relevanta sakförhållanden eller rättsliga skäl (artikel 31b i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Om t.ex. byggnadsställningar endast hyrs ut till kunden är det inte en tjänst med anknytning till fastigheten. Om tillhandahållaren utöver byggnadsställningen tar på sig ansvaret för arbetets utförande anses tjänsten ha anknytning till fast egendom. Särskilt om tillhandahållaren också har tillhandahållit tillräcklig personal för utförandet (punkt 283 i förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-155/12 [1]
 • EU-dom C-166/05 [1]
 • EU-dom C-215/19 [1]
 • EU-dom C-37/08 [1]
 • HFD 2021 ref. 5 [1]

EU-författningar

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1999/00:58 Mervärdesskattefrågor med anledning av Öresundsförbindelsen [1]
 • Proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland förtjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning [1] [2] [3] [4] [5]

Ställningstaganden

 • Liknande rättigheter; mervärdesskatt [1]

Övrigt

 • EU-guidelines 109th meeting 1 December 2017_950 [1]