OBS: Detta är utgåva 2023.13. Visa senaste utgåvan.

Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning.

2023-11-06 HFD mål nr 7254-7255-22 – Uppdelning av ingående mervärdesskatt
2023-02-09 HFD 2022 ref. 32, Ett moderbolags eftergift av fordringar på ett dotterbolag har ansetts utgöra ett skattefritt aktieägartillskott motsvarande fordringarnas nominella belopp oavsett dess marknadsvärde
2023-10-19 SRN 2023-07-07, dnr 83-22/D, Skattereduktion för hushållsarbeten respektive installation av grön teknik
2023-03-13 HFD 2022 ref. 49 – Avdrag för ränteutgifter som uppkommer till följd av ett koncerninternt förvärv av aktier
2023-03-28 HFD 2023 ref. 10, Skattskyldigheten för uttag av tjänster som tillförs ägarlägenhetsfastigheter som uppförs i egen regi har ansetts upphöra vid köparens tillträde av fastigheten
2023-05-15 KRNG mål nr 599–601-22 - registreringens betydelse för rätten till avdrag av ingående skatt
2023-06-21 KRNG mål nr 3116-21 – Holdingbolags avdrag för ingående skatt
2023-11-22 HFD meddelar inte prövningstillstånd - utbetalningar beskattas med SINK efter upphävandet av skatteavtalet med Portugal
2023-05-22 HFD mål nr 5329-22, frivillig skattskyldighet för lokaluthyrning kan inte vägras enbart därför att flera hyresgäster disponerar lokalen utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta
2023-03-22 HFD, mål nr 3829-22, Avräkning av utländsk skatt för carry forward-belopp
2023-10-10 HFD, mål nr 7394-21, beskattningstidpunkt för utdelning
2023-10-19 HFD, mål nr 642-23 - Tillämpning av skatteavtalet med Italien
2023-05-29 HFD 2023 ref. 18 - Fråga om beskattningskonsekvenser när bed and breakfast verksamhet bedrivs i egen privatbostadsfastighet.
2023-06-22 HFD mål nr 7022-22, skattefri gåva
2023-02-10 HFD, mål nr 6234-21 – En syntetisk option med en återköpsrätt för utställaren var ett värdepapper
2023-02-01 KRNS, mål nr 4902-4905-20 – näringsbetingade andelar och inkomstskattesubjekt i sitt hemland
2023-03-03 KRNS, mål nr 578–581-22 - näringsbetingade andelar
2023-10-19 HFD mål nr 1041-1043-22 – Avdragsrätt för mervärdesskatt i samband med försäljning av aktier i dotterbolag
2023-02-20 HFD 2022 not. 41, Ett bolag hemmahörande i Curaçao har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar
2023-05-25 KRNS, mål nr 1435-1436-22, bestämmande av lägenhetstyp för del av hyreshus som består av ett s.k. lägenhetshotell