OBS: Detta är utgåva 2023.8. Visa senaste utgåvan.

För att betalningssäkringen ska leda till att staten får betalt är det viktigt att hanteringen går så fort som möjligt. Att tidigarelägga förfallodagen och att snabbrestföra är två viktiga åtgärder som kan leda till snabbare betalning.

Nytt: 2023-02-01

I årsutgåva 2023 har avsnittet Särskilt om skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift, rapporteringsavgift och kontrollavgift bytt namn till För vissa fordringar ska verkställigheten inte snabbas på.

Åtgärder för att verkställa den betalningssäkrade fordringen

Först när Kronofogden tagit den betalningssäkrade egendomen i anspråk genom utmätning är den skyddad i förhållande till andra borgenärers anspråk. För att skydda statens borgenärsintressen är det därför viktigt att Skatteverket fastställer den betalningssäkrade fordringen och lämnar över den för indrivning till Kronofogden så snart som möjligt. I samband med att Skatteverket ska fastställa den fordran som legat till grund för betalningssäkringen bör Skatteverket överväga att tidigarelägga förfallodagen. Om skulden inte är betald på förfallodagen bör Skatteverket som regel snabbrestföra fordran.

Skatteverket kan tidigarelägga förfallodagen

Ett beslut om skatt får alltid en förfallodag en viss tid efter att Skatteverket fattat beslutet i skattefrågan.

Om det finns särskilda skäl kan Skatteverket besluta om att en annan förfallodag ska gälla (62 kap. 9 § SFL).

Skatteverket bör tidigarelägga förfallodagen om det finns risk för att den betalningsskyldiga skaffar undan medel eller på något annat sätt försvårar för staten att få betalt. Det är samma omständigheter som kan leda till betalningssäkring. Om det finns ett beslut om betalningssäkring bör Skatteverket överväga att tidigarelägga förfallodagen för att kunna överlämna fordran till Kronofogden för indrivning så snart som möjligt. Skatteverket ska sända ett övervägande om tidigarelagd förfallodag till den betalningsskyldiga, lämpligtvis i samband med övervägandet i skatteärendet.

Snabbrestföring när Kronofogden driver in fordran tidigare än normalt

Med snabbrestföring menas att Skatteverket överlämnar en skattefordran till Kronofogden för att de ska driva in fordran tidigare än vad som normalt gäller. Eftersom ordinarie beloppsgräns för indrivning alltid är uppfylld i betalningssäkringsfallen blir det i praktiken fråga om att påskynda överlämnandet genom att Skatteverket inte skickar ut någon betalningsuppmaning (70 kap. 2 § SFL).

Skatteverket bör snabbrestföra en betalningssäkrad fordran så fort verket har fastställt skatten och skatten har förfallit till betalning.

För vissa fordringar ska verkställigheten inte snabbas på

När det gäller fordringar på skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift, rapporteringsavgift och kontrollavgifter har den betalningsskyldiga en ovillkorlig rätt till betalningsanstånd om hen överklagar eller begär omprövning (63 kap. 7 § SFL).

För att den betalningsskyldiga ska ges en rimlig möjlighet att utnyttja denna villkorslösa rätt bör Skatteverket inte förkorta den ordinarie tiden mellan beslut och begäran om indrivning i fråga om sådana fordringar. Förfallodagen ska därför inte tidigareläggas.

Sådana fordringar ska av samma skäl inte heller snabbrestföras.

Det ska tilläggas att Skatteverkets möjlighet att betalningssäkra en fordran avseende en särskild avgift i sig inte påverkas av att den betalningsskyldiga har ovillkorlig rätt till anstånd med betalningen (RÅ 2004 ref. 68)

Låg kostnadsränta för betalningssäkrade fordringar

För en betalningssäkrad fordran ska den skattskyldiga endast betala låg kostnadsränta (65 kap. 13 § SFL).

För en fordran som Skatteverket har lämnat för indrivning ska den skattskyldiga också betala låg kostnadsränta (65 kap 13 § SFL).

Om Skatteverket inte har lämnat fordran för indrivning och den betalningsskyldiga inte har betalat fordran före förfallodagen kan hög kostnadsränta ha uppkommit. Skatteverket bör i ett sådant fall besluta om delvis befrielse från den höga kostnadsräntan genom att sätta ned den till låg kostnadsränta.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2004 ref. 68 [1]

Lagar & förordningar