OBS: Detta är utgåva 2023.8. Visa senaste utgåvan.

Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2015-08-25

Löpnr: SKV M 2015:7

Erbjudandet

Enea AB (Enea) har uppgett följande.

Årsstämman i Enea beslutade den 7 maj 2015 om en aktiesplit 2:1 kombinerad med inlösen utan något anmälningsförfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning där de som på avstämningsdagen den 18 maj 2015 var aktieägare i Enea för varje innehavd aktie fick en ordinarie aktie och en inlösenaktie.

Sista dag för handel med aktier i Enea inklusive rätt till inlösen-aktier var den 13 maj 2015.

Handel med inlösenaktier kunde ske under perioden den 20 maj – 2 juni 2015. Därefter löstes inlösenaktierna automatiskt in för 3,60 kronor per aktie.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie aktier och inlösenaktier

Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget. Av detta följer att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska delas upp på inlösenaktier och kvar-varande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna.

Aktierna i Enea är noterade vid NASDAQ Stockholm. Sista dag för handel med aktier i Enea före split och avskiljande av inlösenaktier var den 13 maj 2015. Den lägsta betalkursen denna dag var 88 kronor.

Inlösenaktierna kunde säljas på marknaden och var noterade från och med den 20 maj 2015. Den lägsta betalkursen denna dag var 3,59 kronor.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i Enea bör därför (3,59 / 88 =) 4,1 procent hänföras till inlösenaktierna och 95,9 procent till kvarvarande aktier.

Skatteregler för inlösen

När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska därför göras. Vid denna får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som hör till de inlösta aktierna. Alternativt kan schablonmetoden användas för de aktier som är marknadsnoterade. Eftersom inlösenaktierna handlades under en viss tid anses dessa vara marknadsnoterade. Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösenaktier.

Exempel

Om anskaffningsutgiften för en aktie i Enea omedelbart före aktieuppdelningen var 50 kr ska (0,041 x 50 =) 2,05 kronor hänföras till inlösenaktien. Den kvarvarande aktien får en anskaffningsutgift på (50 - 2,05 =) 47,95 kronor.

Säljs eller löses inlösenaktien in för 3,60 kronor uppkommer en kapitalvinst på (3,60 – 2,05 =) 1,55 kronor.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaff-ningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2015:16.