OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Den som i egenskap av godkänd upplagshavare hanterar alkoholvaror enligt uppskovsförfarandet är skattskyldig.

I egenskap av godkänd upplagshavare

Den som, i egenskap av godkänd upplagshavare, hanterar alkoholvaror enligt ett uppskovsförfarande är skattskyldig (9 kap. 2 § LAS).

Den som godkänts som upplagshavare är skattskyldig enligt de bestämmelser som gäller för uppskovsförfarandet enbart när denne agerar i egenskap av upplagshavare inom systemet för skatteuppskov.

Om den som godkänts som upplagshavare hanterar varor vid sidan av ett uppskovsförfarande är denne skattskyldig enligt andra bestämmelser (jfr prop. 2009/10:40 s. 162 och s. 187 och prop. 2021/22:61 s. 431). Det innebär t.ex. att om en aktör som är godkänd som upplagshavare även är registrerad som certifierad mottagare och tar emot beskattade varor enligt förfarandet för beskattade varor, är aktören skattskyldig för dessa varor enligt bestämmelserna i 9 kap. 11 § LAS. De varorna ska inte tas med i den skatteredovisning som upplagshavaren ska lämna i sin punktskattedeklaration. Skatten för de varorna ska i stället redovisas i en särskild skattedeklaration. En aktör som hanterar varor i de olika förfarandena och är skattskyldig enligt olika bestämmelser i LAS, ska alltså redovisa skatten i olika skattedeklarationer (jfr prop. 2021/22:61 s. 385 och s. 433).

Skattskyldighet då upplagshavare försätts i konkurs

Om en godkänd upplagshavare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 9 kap. 3 eller 4 § LAS inträder efter konkursbeslutet (3 kap. 20 § första stycket LAS).

Skattskyldighet för konkursboet kan t.ex. bli aktuellt om varor lämnar skatteupplaget utan att flyttas under uppskovsförfarandet eller om varor tas i anspråk i skatteupplaget. Det kan också bli aktuellt vid tillämpning av bestämmelsen i 9 kap. 4 § LAS om att skattskyldighet i vissa fall inträder för upplagshavaren då denne tar emot varor i direkt anslutning till skatteupplaget (jfr prop. 2013/14:10 s. 147 och s. 152 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 421 f.).

Om varorna ägs av någon annan än konkursgäldenären och varorna inte ingår i konkursen är ägaren skattskyldig för varorna istället för konkursboet (3 kap. 20 § andra stycket LAS).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1]
  • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]
  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1] [2] [3] [4]