OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Förfallodagar för bl.a. slutlig skatt, skatt som beslutas genom omprövning och särskilda avgifter. I vissa fall kan annan förfallodag än ordinarie beslutas.

Läs om betalning av F- och SA-skatt.

Tabell över förfallodagarna för slutlig skatt, särskilda avgifter, SINK och A-SINK

Tabellen listar förfallodagarna för varje månad (62 kap. 9 § SFL).

Månad

Datum

Januari

17, 26

Februari

12, 26

Mars

12, 26

April

12, 26

Maj

12, 26

Juni

12, 26

Juli

12, 26

Augusti

12, 17, 26

September

12, 26

Oktober

12, 26

November

12, 26

December

12, 27

Om den ordinarie förfallodagen infaller på en helgdag så blir förfallodagen nästa vardag (2 § lag (1930:173) om lagstadgad tid).

Förfallodag för slutlig skatt som ska betalas efter grundbeslut

När Skatteverket bestämmer den slutliga skatten i ett grundbeslut ska den skattskyldiga betala skatten senast den förfallodag som infaller närmast efter 90 dagar från beslutet (62 kap. 8 § första stycket SFL). Det gäller också skattetillägg och förseningsavgift som beslutats i samband med grundbeslutet.

Exempel: så beräknas förfallodagen för skatt som ska betalas efter grundbeslut

Skatteverket beslutar om slutlig skatt att betala genom ett beslut om slutlig skatt som registreras den 1 augusti. Skatten förfaller till betalning den 12 november samma år.

Förfallodag för slutlig skatt som ska betalas efter ett omprövningsbeslut

När Skatteverket bestämt den slutliga skatten genom ett omprövningsbeslut ska den skattskyldiga betala skatten den förfallodag som infaller närmast efter 30 dagar från beslutet. Det gäller också beslut om förseningsavgift och skattetillägg.

Skatten, förseningsavgiften och skattetillägget som ska betalas till följd av en omprövning behöver dock inte betalas tidigare än den förfallodag då den slutliga skatten ska betalas med anledning av ett grundbeslut (62 kap. 8 § tredje stycket SFL).

Exempel: så beräknas förfallodagen för skatt som ska betalas efter omprövningsbeslut

Skatteverket beslutar den 1 september år 2 genom registrering av ett grundbeslut för beskattningsåret 1 om slutlig skatt att betala. Skatten ska betalas på förfallodagen den 12 december år 2. Genom ett omprövningsbeslut som registreras den 15 oktober år 2 beslutar Skatteverket om mer slutlig skatt att betala. Skatten förfaller till betalning samma dag som det grundläggande beslutet, den 12 december år 2 (mer än 30 dagar efter omprövningsbeslutet). Skatteverket beslutar därefter den 20 december i ett nytt omprövningsbeslut om mer slutlig skatt att betala. Förfallodagen blir den 26 januari år 3 (närmsta förfallodag 30 dagar efter beslutet).

Förfallodag för slutlig skatt m.m. som ska betalas efter dom

Efter ett överklagande beslutar domstolen om den överklagade sakfrågan. Domstolen har inte tillgång till skattekontot och kommer inte att räkna ut skatteffekterna av domen. Det är Skatteverkets uppgift att verkställa domen. Skatter, avgifter, förseningsavgift och skattetillägg som beslutats av en domstol ska betalas senast den av förfallodagarna enligt tabellen som infaller närmast 30 dagar efter beslutet efter domen (62 kap. 8 § SFL). Skatteverket registrerar domen när de fått ta del av den, och om domen innebär skatt att betala kommer förfallodagen att vara den som infaller närmast efter 30 dagar från registreringen.

Exempel: så beräknas förfallodagen för slutlig skatt som ska betalas efter dom

Kammarrätten avgör i en dom den 15 mars att X inte ska få avdrag för hemresor med 1 000 kr. Skatteverket får ta del av domen den 20 mars. Skatteverket registrerar det nya underlaget för slutlig skatt samma dag, vilket ger resultatet att X ska betala 300 kr mer i slutlig skatt. Förfallodagen blir den 26 april.

Förfallodag för beslut om särskilda avgifter

Förseningsavgift och skattetillägg som har bestämts genom omprövning och återkallelseavgift, dokumentationsavgift, rapporteringsavgift, plattformsavgift, rapportavgift samt kontrollavgift ska betalas senast den av förfallodagarna i tabellen som infaller närmast efter 30 dagar från beslutet. När beslutet om förseningsavgift och skattetillägg har samband med ett grundläggande beslut om en skattefråga, så ska beslutet inte förfalla till betalning tidigare än det grundläggande beslutet (62 kap. 8 § SFL). Se ovan exemplet om slutlig skatt som ska betalas efter omprövningsbeslut.

Förfallodag för beslut om tilläggsskatt

Innebär beslutet om tilläggsskatt att en koncernenhet ska betala skatt räknas förfallodagen för skatteinbetalningen från beslutsdagen. Tilläggsskatt ska betalas senast den förfallodag som infaller närmast efter det att 90 dagar har gått från den dag då beslut om tilläggsskatt fattades (62 kap. 8 § SFL).

Förfallodag för tilläggsskatt som ska betalas efter ett omprövningsbeslut eller efter dom

När Skatteverket har bestämt tilläggsskatten genom ett omprövningsbeslut ska enheten betala skatten på den förfallodag som infaller närmast efter 30 dagar från beslutet. Tilläggsskatt som ska betalas till följd av en omprövning behöver däremot inte betalas tidigare än den förfallodag då tilläggsskatt ska betalas med anledning av det första beslutet om tilläggsskatt (62 kap. 8 § SFL).

Tilläggsskatt som har beslutats av en domstol ska betalas senast den av förfallodagarna enligt tabellen som infaller närmast 30 dagar efter beslutet efter domen (62 kap. 8 § SFL). Skatteverket registrerar domen när verket har fått ta del av den, och om domen innebär tilläggsskatt att betala kommer förfallodagen att vara den som infaller närmast efter 30 dagar från registreringen.

Förfallodag för beslut om SINK och A-SINK

Skatteverket kan besluta om SINK eller A-SINK (54 kap. 2 § SFL).

Om Skatteverket har fattat ett sådant beslut ska skatten betalas senast den av förfallodagarna i tabellen som infaller närmast efter 30 dagar från beslutet (62 kap. 8 § andra stycket punkten 3 SFL).

Förfallodag för beslut om skatt som ska betalas för någon annans skatt eller avgift

Skatteverket eller domstol fattar beslut om ansvar för någon annans skatt eller avgift enligt 59 kap. SFL. Skatten förfaller till betalning den av förfallodagarna som infaller närmast efter 30 dagar från beslutet.

Förfallodagen styrs av när beslutet registreras.

Beslut om att en annan förfallodag ska gälla

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket besluta att en senare eller tidigare förfallodag ska gälla (62 kap. 9 § andra stycket SFL).

Särskilda skäl att tidigarelägga förfallodagen kan t.ex. vara att det finns risk för att den skattskyldiga undanskaffar medel eller på annat sätt försvårar för staten att få betalt.

När Skatteverket beslutar om skatt som varit föremål för betalningssäkring, bör Skatteverket normalt tidigarelägga förfallodagen.

Skatteverket anser att förfallodagen för betalning av skattetillägg inte ska tidigareläggas. Enligt Skatteverket har ett beslut om ändrad förfallodag sådan negativ rättsverkan för den skattskyldiga att hen har rätt att klaga på det.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Tidigareläggning av förfallodag [1]