OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Medlemsavgifter är inte avdragsgilla. Avdrag kan däremot medges för årliga avgifter som är en nödvändig förutsättning för yrkesutövningen, t.ex. för att få behålla sin auktorisation eller sitt godkännande inom yrket.

Medlemsavgifter är inte avdragsgilla

Huvudregeln för fysiska personer är att avdrag inte medges för medlemsavgifter i föreningar och andra sammanslutningar (9 kap. 2 § andra stycket IL). Förbudet gäller inte bara avgifter till ideella organisationer utan också till fackliga organisationer, intresseorganisationer och vetenskapliga sammanslutningar av olika slag.

Avdrag medges inte heller för avgift till arbetslöshetskassa (a-kassa). Däremot kan sådan avgift ge rätt till skattereduktion.

Avdragsrätten för medlemsavgifter är enligt praxis ytterst restriktiv. Avdrag har vägrats även om det har varit nödvändigt att vara medlem i en viss sammanslutning för att ha rätt till eller för att på ett riktigt sätt kunna utöva ett visst yrke eller ha en viss befattning. Avdrag medges inte för medlemsavgift till Sveriges advokatsamfund, FAR, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet med flera.

Om en förtroendevald i en förening får ersättning för sitt arbete inom föreningen är denna ersättning en skattepliktig inkomst. Även om en förutsättning för att vara förtroendevald i föreningen är att man är medlem i den så medges inte heller i detta fall avdrag.

Avgifter för godkännande och auktorisation

Inom vissa yrkesgrupper finns krav på godkännande eller auktorisation för att få utöva yrket.

Den första avgiften är inte avdragsgill

Den avgift som en person betalar för att första gången få ett godkännande eller en auktorisation inom sitt yrke är inte avdragsgill (RÅ 84 1:13). En sådan avgift innebär att man får en formell kompetens som är större än den man hade innan. Detta gäller t.ex. mäklare, revisorer, tolkar, flygledare och andra yrkesgrupper som har krav på godkännande eller auktorisation.

Den årliga avgiften kan vara avdragsgill

Årsavgiften för att få behålla sitt godkännande eller sin auktorisation kan för vissa yrkesgrupper vara avdragsgill.

Avdragsbegränsningen om 5 000 kr för övriga utgifter gäller.

Årsavgift för fastighetsmäklare och revisor

Fastighetsmäklare och revisorer är skyldiga att betala en årlig avgift till Fastighetsmäklarinspektionen respektive Revisorsinspektionen, för att få behålla sin auktorisation eller sitt godkännande inom sina yrken. Detta framgår av fastighetsmäklarförordningen respektive förordningen om revisorer. Båda är statliga myndigheter och avgiften är en utgift i samband med godkännande och auktorisation inom en viss yrkeskår. Årsavgiften är därför inte jämförlig med en sådan medlemsavgift i en förening eller sammanslutning som omfattas av avdragsförbudet i 9 kap. 2 § IL. I båda fallen är avgiften en nödvändig förutsättning för yrkesutövningen. Godkännandet respektive auktorisationen upphör för den som inte betalar årsavgiften. Skatteverket anser därför att den årliga avgift som anställda betalar till Fastighetsmäklarinspektionen eller Revisorsinspektionen är avdragsgill.

Årsavgift för flygledarcertifikat

En flygledare måste ha ett personligt certifikat för att kunna arbeta som flygledare, och detta ska förnyas varje år. Kostnaden för att kunna börja arbeta som flygledare är inte avdragsgill. Den kostnaden är jämförbar med den första avgiften för att godkännas som har behandlats i RÅ 84 1:13, se ovan. För att kunna fortsätta arbeta som flygledare behöver flygledaren dock betala en avgift varje år för att förnya sitt certifikat. Kostnaden är nödvändig för att flygledaren ska kunna fortsätta att utöva sitt yrke och den är därför avdragsgill om flygledaren har en motsvarande skattepliktig inkomst.

Avgift för auktoriserad tolk

Auktoriserad tolk är en skyddad yrkestitel. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation och tillsyn. Det som gäller för fastighetsmäklare och revisorer kan även gälla för auktoriserade tolkar och andra yrkesgrupper som har motsvarande krav på auktorisation.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 84 1:13 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Avdrag och förmånsbeskattning för avgifter till Fastighetsmäklar- och Revisorsnämnden [1]