OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

När Skatteverket får en anmälan om födelse ska verket pröva om barnet ska folkbokföras. Skatteverket registrerar uppgifter om barnets identitet och familj.

Barn födda i Sverige

Skatteverket ska enligt 2 § första stycket FOL folkbokföra ett barn som föddes levande i Sverige om

Med att barnet föddes levande menas att barnet efter födelsen andades eller visade något annat livstecken (jfr 24 § fjärde stycket FOL).

Skatteverkets prövning av om barnet ska folkbokföras utgår från de omständigheter som förelåg vid tidpunkten för födelsen. Om vårdnaden om barnet regleras av svensk rätt står barnet från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra och i annat fall av den födande föräldern ensam (6 kap. 3 § första stycket FB). Läs mer på sidan Barnets födelse och vårdnadshavares död.

Om barnet föddes levande men inte ska folkbokföras registrerar Skatteverket enbart uppgifter om födelsen. Läs mer på sidan När barnet inte ska folkbokföras.

Om barnet inte föddes levande (dödfött) registrerar Skatteverket uppgifter om händelsen för att kunna utfärda ett intyg om gravsättning eller kremering. Läs mer under rubriken Dödfödda barn.

Barn födda utomlands

Ett barn som fötts utomlands ska enligt 2 § andra stycket FOL folkbokföras om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Den förälder som födde barnet var folkbokförd och utsänd statsanställd vid tidpunkten för barnets födelse.
 • Den förälder som inte födde barnet var folkbokförd som utsänd i svenska statens tjänst samt vårdnadshavare från födelsen.
 • Det finns synnerliga skäl att folkbokföra barnet.

Folkbokföring av barnet på grund av att det finns synnerliga skäl tillämpas i vissa speciella undantagsfall. Lagstiftaren anger i förarbetena, som exempel på när det kan finnas synnerliga skäl, situationen att en folkbokförd person föder barn utomlands på grund av överbeläggning inom den svenska förlossningsvården (prop. 2012/13:120 s. 146). Tillämpningen av bestämmelsen om synnerliga skäl är dock inte begränsad till enbart denna situation, utan en bedömning måste göras i varje enskilt ärende.

Omständigheter av betydelse vid Skatteverkets prövning av om det finns synnerliga skäl är bland annat vilken anknytning barnet har till Sverige respektive födelselandet, skälet till varför födelsen skedde utomlands och hur länge barnet har vistats i födelselandet.

Barn födda utomlands före den 1 januari 2014

Skatteverket ska med stöd av äldre bestämmelser folkbokföra ett barn som föddes utomlands före den 1 januari 2014 om föräldern som födde barnet var folkbokförd vid födelsen (2 § FOL tidigare lydelse och övergångsbestämmelserna till lagen [2013:380] om ändring i FOL).

Registrering av uppgifter när barnet blir folkbokfört

När Skatteverket folkbokför barnet från födelsen registrerar Skatteverket bland annat uppgifter om barnets

 • namn
 • födelsetid
 • personnummer
 • medborgarskap
 • föräldrar och vårdnadshavare
 • födelsehemort.

Namn

När Skatteverket folkbokför barnet vid födelsen får vårdnadshavarna information om att de kan ansöka om att barnet ska förvärva förnamn och efternamn med stöd av PNL. En ansökan ska lämnas inom tre månader.

Födelsetid och personnummer

När Skatteverket folkbokför barnet får barnet ett personnummer och verket registrerar därmed också uppgifter om barnets födelsetid (18 § FOL). Läs mer under rubriken Personnumrets olika delar.

Medborgarskap

Skatteverket bedömer om barnet har förvärvat svenskt medborgarskap vid födelsen, om barnet har förvärvat ett eller flera utländska medborgarskap, eller om barnet är statslöst.

Föräldrar och vårdnadshavare

Skatteverket registrerar uppgifter om vem eller vilka som är barnets föräldrar och vårdnadshavare. Skatteverket ska i vissa fall underrätta socialnämnden om att det inte finns någon registrerad uppgift i folkbokföringsdatabasen om föräldern som inte födde barnet. Läs mer under rubriken När uppgift om två föräldrar för ett barn saknas i folkbokföringen.

Födelsehemort

Skatteverket folkbokför barnet på den fastighet och i den kommun där den förälder som födde barnet var folkbokförd eller, om hen inte är folkbokförd, där den förälder som inte födde barnet var folkbokförd (6 § fjärde stycket FOL). Skatteverket registrerar den kommun där barnet blir folkbokfört som barnets födelsehemort (6 § fjärde stycket FOL). Om barnet föddes utomlands registrerar Skatteverket även barnets födelseort- och land (prop. 1990/91:53 s. 40).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1990/91:53 om lag om folkbokföringsregister, m.m [1]
 • Proposition 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden [1]