OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Fysiska personer och dödsbon kan efter ansökan få anstånd med att lämna inkomstdeklaration och särskilda uppgifter om det finns särskilda skäl. För andra juridiska personer än dödsbon krävs det synnerliga skäl för att få anstånd.

Fysiska personer och dödsbon

Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket efter ansökan bevilja en fysisk person eller ett dödsbo anstånd med att lämna

De särskilda uppgifter som avses i 33 kap. 6 a § är särskilda uppgifter för bedömning av skattskyldighet enligt inkomstskattelagen. De särskilda uppgifter som avses i 33 kap. 7 § SFL är sådana uppgifter som fysiska personer och dödsbon, som inte är skyldiga att lämna inkomstdeklaration, ska lämna avseende förhållanden om ersättningsbostad i utlandet.

Vilken tidpunkt fysiska personer eller dödsbon ska lämna inkomstdeklaration framgår av 32 kap. 1 § SFL.

När särskilda uppgifter enligt 33 kap. 6 a § SFL ska lämnas framgår av 33 kap. 10 § SFL och när särskilda uppgifter enligt 33 kap. 7 § SFL ska lämnas framgår av 33 kap. 11 § SFL.

Anstånd fram till och med 31 maj

Fysiska personer och dödsbon som har särskilda skäl kan få anstånd som längst till och med den 31 maj (36 kap. 2 § SFL).

Exempel: särskilda skäl

Särskilda skäl kan vara att den deklarations- eller uppgiftsskyldige befinner sig på en längre resa (d.v.s. inte en kortvarig semesterresa) eller att hen på grund av sina arbetsförhållanden är förhindrad att besöka hemorten under den tid då uppgifterna normalt sammanställs (sjömän, fiskare, resemontörer, skogsarbetare, personal i FN-tjänst utomlands m.fl.).

För den vars inkomstförhållanden är komplicerade eller vars verksamhet har en betydande omfattning bör Skatteverket bedöma det som särskilda omständigheter om sakkunnig hjälp behövs eller om hen inte har fått väsentligt underlag för uppgifterna i tid.

Anstånd längre tid än 31 maj

Fysiska personer och dödsbon som har synnerliga skäl kan efter ansökan få anstånd längre än till och med den 31 maj (36 kap. 2 § andra stycket SFL).

Kravet på att det ska finnas synnerliga skäl innebär att Skatteverket endast får ge anstånd i rena undantagsfall.

Byråanstånd för fysiska personer och dödsbon

Anstånd med att lämna inkomstdeklaration ska efter ansökan beviljas för fysiska personer och dödsbon som anlitar deklarationshjälp om hjälpen lämnas i en näringsverksamhet (36 kap. 3 § SFL). Det innebär att fysiska personer och dödsbon som anlitar en redovisningsbyrå eller någon annan som i en näringsverksamhet lämnar deklarationshjälp kan få anstånd med att lämna inkomstdeklaration (s.k. byråanstånd).

Om den som ska lämna deklarationshjälpen har misskött tidigare anstånd, får Skatteverket vägra att ge anstånd.

Längst till den 15 juni

Sista dag för byråanstånd är den 15 juni. Anstånd får inte beviljas för längre tid (36 kap. 3 § SFL).

Tidsplan för byråanstånd

Byråanstånd ska efter ansökan beviljas enligt en tidsplan. Den beviljade tidsplanen innebär att deklarationerna ska lämnas successivt under perioden den 2 maj till och med den 15 juni. Skatteverket ska utforma och besluta tidsplanen (6 kap. 18 § SFF).

Vid byråanstånd omfattar Skatteverkets beslut ett antal namngivna personer. Tidsplanen är däremot inte preciserad så att det framgår vid vilken tidpunkt en viss person senast ska lämna sin deklaration. I tidsplanen anges i stället hur stor andel av personerna som ska lämna sin deklaration vid vissa datum.

Om tidsplanen inte följs

En person som omfattas av ett byråanstånd kan drabbas av förseningsavgift först om det efter sluttiden för anståndet (tidsplanen) kan konstateras att personen inte har lämnat någon deklaration till Skatteverket. Deklarationsmedhjälparen, som är den som byråanståndet riktar sig till, kan däremot inte få någon förseningsavgift för att han eller hon inte följer tidsplanen. Därför har det föreskrivits att Skatteverket ska kunna avslå en ansökan om byråanstånd om tidigare anstånd har misskötts (36 kap. 3 § SFL). Skäl för avslag kan vara omfattande eller upprepade avvikelser från tidsplanen. Även annat missbruk av regleringen bör kunna leda till att anstånd vägras.

Juridiska personer

Om det finns synnerliga skäl, ska Skatteverket efter ansökan bevilja en annan juridisk person än ett dödsbo anstånd med att lämna

  • inkomstdeklaration, och
  • särskilda uppgifter enligt 33 kap. 3 §, 6 § eller 6 a § (36 kap. 4 § SFL).

De särskilda uppgifter som avses är uppgifter från stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund (33 kap. 3 § SFL), svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer med fast driftställe i Sverige (33 kap. 6 § SFL) och uppgifter för bedömning av skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (33 kap. 6 a § SFL).

När andra juridiska personer än dödsbon ska lämna inkomstdeklaration framgår av 32 kap. 2 § SFL (om den juridiska personens beskattningsår går ut vid annan tidpunkt än som anges i 32 kap. 2 § SFL så gäller regleringen i 3 kap. 5 § SFL).

Synnerliga skäl

Som förutsättning för att en annan juridisk person än ett dödsbo ska ges anstånd krävs att det finns synnerliga skäl. Anstånd till sådana juridiska personer ska alltså bara förekomma i rena undantagsfall. Då deklarationstidpunkterna för juridiska personer senarelagts för den som lämnar inkomstdeklaration elektroniskt, har lagstiftaren tänkt sig att det ska kunna fungera utan byråanstånd för andra juridiska personer än dödsbon. I något enstaka fall kan det ändå tänkas att det i nära anslutning till deklarationstidpunkten inträffar en oförutsedd händelse som gör det omöjligt att lämna inkomstdeklaration i tid. Då finns det möjlighet att medge ett kortare anstånd med att lämna inkomstdeklaration.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar