OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Den totala expansionsfonden får inte överstiga kapitalunderlaget.

Hur mycket kan avsättas?

För att näringsidkare inte ska kunna använda tillgångar motsvarande expansionsfonden för privat bruk finns ett tak för de totala avsättningar man får göra i näringsverksamheten. Därför finns det också en övre gräns för hur stora de totala avsättningarna till en expansionsfond får vara för varje delägare i ett handelsbolag (34 kap. 12 IL).

Varje delägare har ett eget ”tak”

Varje delägare i handelsbolaget beräknar sitt tak för avsättning, och inte för handelsbolaget som helhet, på blankett N3A. Detta gäller även makar som är delägare i samma handelsbolag. Det är bara delägare i handelsbolaget som kan göra avsättningar till expansionsfonden. Är den ena maken inte delägare men arbetar i handelsbolaget räknas hans eller hennes ersättning, upp till marknadsmässig ersättning, som lön och inte som resultat av näringsverksamheten.

Hur beräknas kapitalunderlaget?

Så här beräknar man kapitalunderlaget för delägare i handelsbolag:

  1. Utgå från den justerade anskaffningsutgiften vid beskattningsårets utgång – före korrigering för 20,6 procent av avdrag för beskattningsårets avsättning till expansionsfond. Om andelen är en lagertillgång utgår man från andelens skattemässiga värde.
  2. Dra ifrån tillskott som under beskattningsåret gjorts i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i verksamheten.
  3. Dra ifrån ränteförmånliga lån som under beskattningsåret getts till delägaren eller närstående till denna.
  4. Lägg till övergångsposten.

Ingen justering vid förlängt eller förkortat räkenskapsår

Kapitalunderlaget ska inte justeras vid förlängt eller förkortat räkenskapsår. Skälet är att kapitalunderlaget utgör en gräns för hur stor avsättning till expansionsfond som totalt får finnas i näringsverksamheten. Det finns inget skäl att tillåta en större eller mindre total avsättning på grund av att det senaste räkenskapsåret varit längre eller kortare än tolv månader.

Kapitalunderlaget får inte bli negativt

Det finns ett tak som innebär att expansionsfonden inte får tas upp till den del delägarens justerade anskaffningsutgift för andelen i bolaget enligt 50 kap. 3 § IL blir negativ efter vissa ytterligare justeringar. Det är detta som är kapitalunderlaget för expansionsfonden (34 kap. 12 § och 34 kap. 13 § IL). Man jämför således delägarens totala avsättning till en expansionsfond med detta tak. Observera att taket också påverkas av avsättningar till expansionsfond och av återföringar eftersom de påverkar den justerade anskaffningsutgiften.

Om kapitalunderlaget blir negativt

Om avsättningar har gjorts tidigare år och kapitalunderlaget blir negativt måste överskjutande del av expansionsfonden återföras till beskattning.

Exempel: Hur påverkar årets avsättning till expansionsfond takbeloppet?

När man gör en avsättning till en expansionsfond ska man inte ta hänsyn till att 20,6 procent av avsättningen kommer att öka den justerade anskaffningsutgiften. Om taket är 100 000 kr kan avsättning således bara göras med 100 000 kr. Taket minskar då med 100 000 kr eftersom posten är avdragsgill vid beräkning av justerad anskaffningsutgift. Den justerade anskaffningsutgiften kommer sedan att ökas med 20 600 kr avseende justering för expansionsfondskatt (34 kap. 13 § IL och 50 kap. 5 § IL). Om inga andra förändringar sker nästa år kommer således taket det året att vara 20 600 kr.

Återföring av expansionsfond

Återföring ska ske då taket, d.v.s. den justerade anskaffningsutgiften inklusive justeringar, blivit negativt. När man återför en expansionsfond ska man, till skillnad från när man gör en avsättning, i princip ta hänsyn till inte bara själva återföringsbeloppet utan även till att återföringen medför en minskning av den justerade anskaffningsutgiften med 20,6 procent av det återförda beloppet. Denna post ska påverka taket.

Detta innebär att om kapitalunderlaget blir negativt så ska återföring ske med 125,94 procent av det negativa beloppet.

Exempel: Återföring av expansionsfond

Om taket är -79 400 kr måste således 100 000 kr eller 125,94 procent av den negativa justerade anskaffningsutgiften återföras. Taket höjs då med 100 000 kr men sänks med 20 600 kr, d.v.s. nettot blir en höjning på 79 400 kr och någon ytterligare återföring behövs inte.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar