OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om hur en innehavare av en utländsk kapitalförsäkring ska beräkna underlaget för avkastningsskatt.

Underlaget för avkastningsskatten beräknas i två steg

För en innehavare av en utländsk kapitalförsäkring beräknas underlaget för avkastningsskatt i två steg. Först beräknas ett kapitalunderlag och därefter ett skatteunderlag (3 § AvPL).

Beskattningsår är alltid kalenderår

För en innehavare av en utländsk kapitalförsäkring är beskattningsåret för avkastningsskatt alltid kalenderår, oavsett om innehavaren är en juridisk person eller en näringsidkare med ett brutet räkenskapsår (12 § andra stycket AvPL).

Kapitalunderlag

Kapitalunderlaget motsvarar försäkringens värde vid beskattningsårets ingång, d.v.s. kalenderårets ingång, ökat med årets premiebetalningar (3 a § sjätte stycket och 3 b § första stycket AvPL).

Vad som avses med försäkringens värde är beroende av vilken slags försäkring som kapitalförsäkringen är.

Traditionella försäkringar

För en traditionell försäkring består försäkringens värde av både

 • återköpsvärdet beräknat enligt försäkringstekniska grunder
 • beräknad upplupen andel i livförsäkringsrörelsens överskott (3 a § sjunde stycket AvPL).

Värdet av kapitalförsäkringen påverkas inte av om återbäringen är preliminärt fördelad eller om den är garanterad. Preliminärt fördelad återbäring ska med andra ord alltid räknas in i försäkringens värde (jfr. prop. 1995/96:231 s. 52).

Det tekniska återköpsvärdet och den beräknade återbäringen ska, enligt Skatteverket, ligga till grund för kapitalunderlaget oavsett om försäkringen får återköpas eller inte.

Fondförsäkringar

För en fondförsäkring är försäkringens värde detsamma som marknadsvärdet på fondandelarna (prop. 1995/96:231 s. 52).

Depåförsäkringar

För en depåförsäkring är det Skatteverkets uppfattning att försäkringens värde är detsamma som marknadsvärdet på tillgångarna i depån.

Premiebetalningar till kapitalförsäkringar ska öka kapitalunderlaget

Kapitalunderlaget ska ökas med de premier som betalats till den utländska kapitalförsäkringen under beskattningsåret. Med en premiebetalning avses alla överföringar från försäkringstagaren till försäkringen oavsett om det är en inbetalning av kontanter eller genom att tillgångar som till exempel aktier förs till försäkringen (prop. 2011/12:1 s. 367). Skatteverkets uppfattning är att det saknar betydelse om inbetalningen görs av någon annan än försäkringstagaren, t.ex. att värdet i en kapitalförsäkring förs över till en annan kapitalförsäkring av försäkringsgivaren på uppdrag av försäkringstagaren.

Premier som betalas under januari t.o.m. juni räknas med i sin helhet. Premier som betalas under juli t.o.m. december räknas bara med till hälften (3 b § första stycket AvPL).

Skatteverket anser att en premiebetalning har skett exempelvis när

 • ett utländskt försäkringsbolag på uppdrag av en försäkringstagare tar upp ett lån och för över medel till en försäkring som meddelats av försäkringsbolaget
 • blankade aktier förs över till försäkringen.

Den skuld som samtidigt antecknas i försäkringsdepån ska inte minska premieinbetalningen och därmed inte heller påverka kapitalunderlaget (Skatteverkets ställningstagande Premiedelen av kapitalunderlaget för en utländsk kapitalförsäkring).

Om en premiebetalning sker genom att aktier förs över till en egen utländsk kapitalförsäkring är det Skatteverkets uppfattning att premiens storlek motsvarar marknadsvärdet på aktierna när försäkringsföretaget förtecknar dem i försäkringsdepån. Läs vidare om kapitalbeskattning vid Överföring till kapitalförsäkring samt Skatteverkets ställningstagande Överföring eller överlåtelse av aktier till en kapitalförsäkring.

Ränta och utdelning är inte en premie

Insättningar från försäkringsgivaren i form av ränta, utdelning eller annan avkastning på värdet i försäkringen är inte en premie (prop. 2011/12:1 s. 531).

Exempel: beräkna kapitalunderlaget (1)

Bo har tecknat en utländsk kapitalförsäkring (fondförsäkring). Marknadsvärdet på fondandelarna är 400 000 kr den 1 januari 2024. Bo betalar varje månad 1 000 kr i premier till försäkringsföretaget som fördelar inbetalningen på de fondandelar som Bo bestämt.

Kapitalunderlaget beräknas så här:

Värdet vid kalenderårets ingång

400 000

Premier januari-juni

6 000

Premier juli-december (50 % av premien)

+ 3 000

Kapitalunderlaget

409 000

Exempel: beräkna kapitalunderlaget (2)

AB X har lämnat en pensionsutfästelse om en direktpension till företagets ägare. Företaget har säkerställt direktpensionen genom att köpa en utländsk kapitalförsäkring som pantsatts till ägaren. AB X är försäkringstagare (innehavare) och är skattskyldig till avkastningsskatt för försäkringen. Vid årets ingång är försäkringens värde 1 000 000 kr. I december gör företaget en premiebetalning med 200 000 kr.

Kapitalunderlaget beräknas så här:

Värdet vid kalenderårets ingång

1 000 000

Premier juli-december (50 % av premien)

+ 100 000

Kapitalunderlaget

1 100 000

Tänk på att kapitalunderlaget alltid beräknas per kalenderår, oavsett vilket räkenskapsår som AB X har, eftersom beskattningsåret för utländska kapitalförsäkringar alltid är kalenderår. Det innebär att alla premiebetalningar under kalenderåret ska räknas med även om försäkringsinnehavarens räkenskapsår har gått ut under kalenderåret. Läs även Särskilt vad gäller bl.a. utländska pensions- och kapitalförsäkringar om när underlag för avkastningsskatt ska redovisas i inkomstdeklarationen för sådana skattskyldiga som enligt inkomstskattelagen har ett annat beskattningsår än kalenderår.

Vid en överlåtelse kan både överlåtaren och förvärvaren behöva beräkna ett kapitalunderlag

Vid en överlåtelse under beskattningsåret av en utländsk kapitalförsäkring kan både överlåtaren och förvärvaren behöva beräkna ett kapitalunderlag för försäkringen.

En överlåtare som var innehavare av försäkringen vid beskattningsårets ingång, ska beräkna kapitalunderlaget som summan av

 • kapitalunderlaget för försäkringen vid beskattningsårets ingång
 • de premiebetalningar som gjorts under beskattningsåret före överlåtelsen (3 c § AvPL).

Förvärvaren ska beräkna kapitalunderlaget som summan av

Exempel: överlåtelse under beskattningsåret

Charlie har tecknat en utländsk kapitalförsäkring. Den 1 januari 2024 har försäkringen ett värde på 300 000 kr.

Den 1 april 2024 säljer Charlie försäkringen till Ilon för 270 000 kr. I juni samma år betalar Ilon en premie på 10 000 kr.

I december 2024 säljer Ilon försäkringen till Robin för 300 000 kr. Direkt efter köpet betalar Robin en premie på 50 000 kr.

Eftersom kapitalunderlaget ska beräknas både för den som innehaft en utländsk kapitalförsäkring vid beskattningsårets ingång och för den som gjort premiebetalningar efter ett köp, måste alla tre beräkna ett kapitalunderlag för försäkringen.

Kapitalunderlagen beräknas så här:

Innehavare

Kapitalunderlag

Charlie

värdet vid kalenderårets ingång

300 000 kr

Ilon

premiebetalningen i juni

10 000 kr

Robin

50 % av premiebetalningen i december

25 000 kr

Vid ett återköp under året ska ett kapitalunderlag beräknas

En obegränsat skattskyldig som har innehaft en utländsk kapitalförsäkring är skattskyldig till avkastningsskatt. Det innebär att den som innehar en utländsk kapitalförsäkring den 1 januari ska beräkna ett kapitalunderlag även om försäkringen har återköpts senare under året.

Om försäkringstagaren tecknar en ny kapitalförsäkring i utlandet samma år som återköpet sker ska två kapitalunderlag beräknas. Beroende på när under året som den nya försäkringen tecknas ska hela eller halva premien medräknas i kapitalunderlaget för den försäkringen.

Exempel: återköp och nytecknade av en utländsk kapitalförsäkring samma år

Charlie har en utländsk kapitalförsäkring. Den 1 januari 2024 har försäkringen ett värde på 300 000 kr.

Den 1 april 2024 återköper Charlie försäkringen och tecknar en ny kapitalförsäkring även den i utlandet. Premiebetalningen till den nya försäkringen sker genom att försäkringsgivaren för över den återköpta försäkringens värde, 310 000 kr, direkt till den nytecknade försäkringen.

Innehavare

Kapitalunderlag

Charlie

värdet vid kalenderårets ingång

300 000 kr

Charlie

premiebetalningen till den nytecknade försäkringen i april

310 000 kr

Värdet i en kapitalförsäkring kan återköpas och värdet kan därefter sättas in i en annan nytecknad eller befintlig kapitalförsäkring. Det innebär att en överföring av värdet i en kapitalförsäkring till en annan kapitalförsäkring är ett återköp och en premiebetalning.

Särskilda regler för försäkringsavtal som tecknats före den 1 januari 1997

För ett utländskt försäkringsavtal som är tecknat före den 1 januari 1997 gäller särskilda regler.

Något underlag för avkastningsskatt ska inte beräknas för försäkringen om följande kriterier är uppfyllda:

 • försäkringsavtalet har tecknats före den 1 januari 1997
 • inga premiebetalningar har gjorts till försäkringen under 1997 eller senare (SFS 1996:1236 övergångsbestämmelserna).

Om det har betalats premier till försäkringen under 1997 eller senare ska kapitalunderlaget beräknas till det värde som överstiger det sammanlagda värdet av

 • försäkringens värde vid ingången av 1997
 • den årliga beräknade avkastningen som är hänförlig till värdet vid ingången av 1997 (3 a § åttonde stycket AvPL).

Den årliga avkastningen beräknas schablonmässigt enligt 3 d § första och fjärde styckena AvPL. Det innebär att den beräknade årliga avkastningen beräknas schablonmässigt på samma sätt som skatteunderlaget för utländska pensionsförsäkringar.

Om det helt saknas uppgifter om vilket värde den utländska försäkringen hade vid ingången av 1997 får man i stället beräkna ett skäligt belopp med utgångspunkt från de faktiskt betalda premierna under 1997 eller senare med en årlig uppräkning för avkastningen. Avkastningen kan antas motsvara den genomsnittliga statslåneräntan under föregående år (prop. 1995/96:231 s. 44). För att räkna fram ett skäligt värde på försäkringen vid ingången av 1997 minskas värdet på försäkringen vid ingången av beskattningsåret med de faktiskt betalda premierna efter gjord uppräkning.

Undantag: begagnade försäkringar

De särskilda beräkningsreglerna för dessa äldre försäkringar gäller inte för en s.k. begagnad försäkring, d.v.s. en försäkring som har överlåtits till en ny ägare genom köp, byte eller liknande fång efter ingången av 1997.

En äldre försäkring omfattas dock av de särskilda beräkningsreglerna även om den överlåtits, om överlåtelsen skett genom

 • arv eller testamente
 • gåva
 • bodelning.

En äldre försäkring anses inte heller som begagnad om den har samband med tjänst och har överlåts mellan två arbetsgivare på grund av att en anställd byter tjänst (3 a § åttonde stycket tredje meningen AvPL).

Exempel: beräkna kapitalunderlaget för försäkringsavtal som tecknats före den 1 januari 1997

Kim har tecknat en utländsk kapitalförsäkring 1995 och äger den fortfarande. Under innehavstiden har Kim varje år betalat premier. Försäkringens värde den 1 januari 1997 var 100 000 kr. Den 1 januari 2024 är värdet på försäkringen 1 000 000 kr. Kim betalar försäkringspremier med 10 000 kr den 15 januari 2024 och med 8 000 kr den 15 augusti 2024.

Värdet som ska undantas från avkastningsskatt är dels försäkringens värde vid ingången av 1997, dels den årliga schablonmässigt beräknade avkastningen.

Den schablonmässiga avkastningen beräknas genom att använda den genomsnittliga statslåneräntan för kalenderåren 1996–2022 och avrundas nedåt till närmaste hundratal kronor.

Avkastningen beräknas därför till 122 800 kr (=100 000 kr x 1,079 x 1,0647 x 1,0498 x 1,0488 x 1,0535 x 1,0497 x 1,0515 x 1,0439 x 1,0431 x 1,0324 x 1,0361 x 1,0413 x 1,0388 x 1,031 x 1,0276 x 1,0257 x 1,0152 x 1,0201 x 1,0162 x 1,0058 x 1,005 x 1,0051 x 1,005 x 1,005 x 1,005 x 1,005 x 1,0146 - 100 000 kr).

Kapitalunderlaget beräknas så här:

Värdet 2024-01-01

1 000 000

Försäkringens värde 1/1 1997

- 100 000

Schablonmässig avkastning

- 122 800

Premier januari–juni

+ 10 000

Premier juli–december (50 % av premien)

+ 4 000

Kapitalunderlag

791 200

Skatteunderlag

Skatteunderlaget är en schablonmässig avkastning på kapitalunderlaget (prop. 1992/93:187 s 162). Skatteunderlaget beräknas som kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november kalenderåret närmast före beskattningsåret ökad med 1 procentenhet. Skatteunderlaget ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget (3 d § andra stycket AvPL). Det innebär att om statslåneräntan vid utgången av november är lägre än 0,25 procent ska kapitalunderlaget multipliceras med 1,25 procent.

Skatteunderlaget avrundas nedåt till ett helt hundratal kronor (3 d § fjärde stycket AvPL).

Exempel: beräkna skatteunderlaget vid brutet räkenskapsår

AB X har ett räkenskapsår 1 september – 31 augusti. AB X har säkerställt en utfäst direktpension till en anställd genom att köpa och pantsätta en utländsk kapitalförsäkring. AB X är försäkringstagare och därmed innehavare av försäkringen. Beskattningsåret för utländska kapitalförsäkringar är alltid kalenderår. AB X ska redovisa underlaget för avkastningsskatt för beskattningsåret 2024 i den inkomstdeklaration som ska lämnas för räkenskapsåret 1 september 2023 – 31 augusti 2024. Försäkringens kapitalunderlag för beskattningsåret 2024 är beräknat till 3 150 000 kr.

Skatteunderlaget beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret ökad med 1 procentenhet. Eftersom beskattningsåret för utländska kapitalförsäkringar alltid är kalenderår, ska statslåneräntan vid utgången av november 2023, d.v.s. 2,62 procent, användas vid beräkningen.

Skatteunderlaget beräknas, efter avrundning nedåt till ett helt hundratal kronor, till 114 000 kr (3 150 000 kr x 0,0362).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1992/93:187 om individuellt pensionssparande [1]
 • Proposition 1995/96:231 Fortsatt reformering av beskattningen av utländska kapitalförsäkringar [1] [2] [3]
 • Proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 [1] [2]

Ställningstaganden

 • Premiedelen av kapitalunderlaget för en utländsk kapitalförsäkring [1]
 • Överföring eller överlåtelse av aktier till en kapitalförsäkring [1]