OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Inkomstskatt (Pensioner)

Ändring till och med: SFS 2015:224

1 § Den konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea som undertecknades i Seoul den 9 september 2013 ska gälla som lag här i landet. Konventionens innehåll framgår av en bilaga till denna lag.

2 § Vid tillämpning av konventionen ska avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning bestämmas till den procentsats av sjukförsäkringsavgiften enligt socialavgiftslagen (2000:980) som beräknas motsvara den andel av denna avgift som finansierar sjukersättning och aktivitetsersättning.

Bilaga

KONVENTION OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH REPUBLIKEN KOREAS REGERING

Konungariket Sveriges regering och Republiken Koreas regering (nedan kallade de avtalsslutande staterna), som önskar reglera de båda staternas förhållande inom området för social trygghet, har kommit överens om följande.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

1. I denna konvention avses med:

a) medborgare: med avseende på Republiken Korea (nedan kallad Sydkorea), en sydkoreansk medborgare enligt definitionen i medborgarskapslagen och med avseende på Konungariket Sverige (nedan kallat Sverige), en person som är svensk medborgare,

b) lagstiftning: de lagar och bestämmelser som anges i artikel 2 i denna konvention,

c) behörig myndighet: med avseende på Sydkorea, ministern för hälso- och sjukvård samt välfärdsfrågor och med avseende på Sverige, regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

d) behörig institution: med avseende på Sydkorea, den nationella pensionstjänsten och med avseende på Sverige, den institution som ansvarar för tillämpningen av den lagstiftning som anges i artikel 2,

e) försäkringsperiod: varje avgiftsperiod enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat och varje annan period som beaktas för att fastställa rätten till förmåner enligt den lagstiftningen,

f) förmån: varje förmån som finns i den lagstiftning som anges i artikel 2 i denna konvention.

2. Termer och uttryck som inte definieras i denna artikel ska ges den innebörd som de har i den tillämpliga lagstiftningen.


    

Artikel 2

Lagstiftning på vilken konventionen ska tillämpas

1. Denna konvention ska tillämpas på följande lagstiftning:

a) i fråga om Sydkorea: nationella lagen om pensioner,

b) i fråga om Sverige:

i) lagstiftningen om sjukersättning och aktivitetsersättning,

ii) lagstiftningen om inkomstgrundade ålderspensioner och garantipensioner, samt

iii) lagstiftningen om efterlevandepensioner och efterlevandestöd.

2. Denna konvention ska också tillämpas på framtida lagstiftning som ändrar, utgör tillägg till, sammanför eller ersätter den lagstiftning som anges i punkt 1 i denna artikel.

3. Oavsett vad som anges i punkt 2 i denna artikel ska denna konvention inte tilllämpas på de lagar och andra bestämmelser som utvidgar någon av de avtalsslutande staternas gällande lagstiftning till nya kategorier av förmånstagare, om den avtalsslutande statens behöriga myndighet, inom sex månader från den dag då sådana lagar och andra bestämmelser träder i kraft, skriftligen underrättar den andra avtalsslutande statens behöriga myndighet om att en sådan utvidgning av konventionen inte är avsedd. Denna konvention ska inte tillämpas på lagstiftning som inför en ny socialförsäkringsgren, såvida inte de behöriga myndigheterna kommer överens om en sådan tillämpning.

Artikel 3

Personer som omfattas av konventionen

Denna konvention ska tillämpas på varje person som omfattas av eller har omfattats av lagstiftningen i någon av de avtalsslutande staterna och andra personer i den mån de härleder rättigheter från en sådan person.

Artikel 4

Likabehandling

Om inte annat följer av denna konvention ska, vid tillämpning av en avtalsslutande stats lagstiftning, de personer som avses i artikel 3 likställas med den avtalsslutande statens egna medborgare.

Artikel 5

Export av förmåner

1. Om inte annat följer av denna konvention ska förmåner enligt en avtalsslutande stats lagstiftning inte minskas, ändras, dras in, återkallas eller förklaras förverkade av det skälet att förmånstagaren är bosatt eller vistas inom den andra avtalsslutande statens territorium, och förmånerna ska kunna betalas ut inom den andra avtalsslutande statens territorium.

2. En förmån som betalas ut med stöd av denna konvention ska också betalas ut utanför de avtalsslutande staternas territorier på samma villkor som gäller när den betalas ut till de avtalsslutande staternas egna medborgare när de är bosatta utanför de avtalsslutande staternas territorier.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska inte tillämpas på följande förmåner med avseende på Sverige:

a) sjukersättning i form av garantiersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning,

b) garantipensioner och efterlevandestöd.

AVDELNING II

BESTÄMMELSER OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Artikel 6

Allmänna bestämmelser

1. Om inte annat följer av denna avdelning ska en anställd eller en egenföretagare som arbetar inom en av de avtalsslutande staternas territorium, när det gäller det arbetet, enbart omfattas av lagstiftningen i denna avtalsslutande stat.

2. En egenföretagare som normalt är bosatt inom en avtalsslutande stats territorium och som arbetar inom båda avtalsslutande staternas territorier ska, när det gäller arbetet, enbart omfattas av lagstiftningen i den avtalsslutande stat där personen är bosatt.

Artikel 7

Utsändning

1. När en person, som normalt arbetar inom en avtalsslutande stats territorium för en arbetsgivare som har sin verksamhet inom den avtalsslutande statens territorium, sänds ut av arbetsgivaren för att arbeta för dennes räkning inom den andra avtalsslutande statens territorium, ska denna person fortfarande omfattas enbart av den förstnämnda avtalsslutande statens lagstiftning, som om personen utförde arbete inom det territoriet, förutsatt att perioden för arbetet inom den andra avtalsslutande statens territorium inte förväntas överstiga 24 kalendermånader.

2. Om utsändningen fortsätter efter den period som anges i punkt 1 i denna artikel, ska lagstiftningen i den förstnämnda avtalsslutande stat som avses i den punkten fortsätta att gälla under ytterligare en period av 36 kalendermånader, förutsatt att de behöriga myndigheterna i båda de avtalsslutande staterna eller de behöriga institutionerna som staterna har utsett samtycker till arbetstagarens och arbetsgivarens gemensamma begäran.

3. Punkterna 1 och 2 i denna artikel ska även tilllämpas på en arbetstagare som är utsänd av sin arbetsgivare inom den ena avtalsslutande statens territorium till arbetsgivarens filial eller dotterbolag inom den andra avtalsslutande statens territorium.

Artikel 8

Sjömän

En person som, om det inte vore för denna konvention, skulle omfattas av båda de avtalsslutande staternas lagstiftning på grund av sin anställning som befäl eller besättningsman på ett fartyg, ska omfattas enbart av sydkoreansk lagstiftning om personen normalt är bosatt i Sydkorea och i övriga fall av svensk lagstiftning.

Artikel 9

Personal vid diplomatiska beskickningar och konsulära myndigheter samt statligt anställda

1. Denna konvention ska inte påverka bestämmelserna i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961 eller bestämmelserna i Wienkonventionen om konsulära förbindelser av den 24 april 1963.

2. En statligt anställd person som inte omfattas av punkt 1 i denna artikel och som är utsänd för att arbeta inom den andra avtalsslutande statens territorium, ska omfattas av lagstiftningen i den förstnämnda avtalsslutande staten som om personen utför arbete inom dess territorium.

Artikel 10

Medföljande make och barn

En medföljande make och barn under 18 år till en person som arbetar inom en avtalsslutande stats territorium och som omfattas av lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten i enlighet med artikel 7 eller artikel 9.2 ska omfattas av den sistnämnda statens lagstiftning, såvida de inte själva förvärvsarbetar inom den förstnämnda avtalsslutande statens territorium.

Artikel 11

Undantag från bestämmelserna om tillämplig lagstiftning

De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter eller de behöriga institutioner som de har utsett får komma överens om undantag från bestämmelserna i denna avdelning för vissa personer eller grupper av personer, förutsatt att de berörda personerna omfattas av lagstiftningen i någon av de avtalsslutande staterna.

AVDELNING III

BESTÄMMELSER OM FÖRMÅNER

Artikel 12

Sammanläggning av försäkringsperioder och beräkning av förmåner

1. När försäkringsperioder har fullgjorts enligt lagstiftningen i de båda avtalsslutande staterna ska de behöriga institutionerna i var och en av de avtalsslutande staterna, i samband med fastställandet av rätten till en förmån enligt den lagstiftning som den tillämpar, vid behov beakta försäkringsperioder enligt den andra avtalsslutande statens lagstiftning, förutsatt att dessa perioder inte sammanfaller med försäkringsperioder enligt dess egen lagstiftning.

2. Om det enligt den ena avtalsslutande statens lagstiftning krävs att försäkringsperioder måste fullgöras inom en viss yrkesverksamhet för att vissa förmåner ska beviljas, ska enbart försäkringsperioder som har fullgjorts eller erkänts som likvärdiga inom samma yrkesverksamhet enligt den andra avtalsslutande statens lagstiftning sammanläggas för rätt till dessa förmåner.

3. Om en person efter sammanläggning av försäkringsperioder enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel inte är berättigad till en förmån enligt en avtalsslutande stats lagstiftning, ska denna persons rätt till förmån bestämmas genom sammanläggning av dessa perioder och sådana försäkringsperioder som har fullgjorts enligt lagstiftningen i ett tredje land med vilket båda de avtalsslutande staterna har en gällande konvention om social trygghet, eller motsvarande samordningsinstrument för social trygghet, som medger sammanläggning av försäkringsperioder.

4. Beräkningen av förmånen ska bestämmas av tillämplig lagstiftning i respektive avtalsslutande stat om inte annat följer av denna konvention.

Artikel 13

Särskilda bestämmelser avseende Sydkorea

1. För att få en invaliditetsförmån eller efterlevandeförmån ska den sydkoreanska lagstiftningens krav om att en person ska vara försäkrad när försäkringsfallet inträffar anses vara uppfyllt om personen är försäkrad för en förmån enligt svensk lagstiftning vid tidpunkten då försäkringsfallet inträffar enligt sydkoreansk lagstiftning.

2. När försäkringsperioder enligt svensk lagstiftning beaktas för att fastställa rätten till förmåner enligt sydkoreansk lagstiftning, i enlighet med artikel 12.1 och punkt 1 i denna artikel, ska förmånen bestämmas på följande sätt:

a) Den behöriga institutionen i Sydkorea ska först räkna ut ett pensionsbelopp som motsvarar det belopp som skulle ha betalats ut

till personen om alla försäkringsperioder som beaktas enligt lagstiftningen i de båda avtalsslutande staterna hade fullgjorts enligt sydkoreansk lagstiftning. För att bestämma pensionsbeloppet ska den behöriga institutionen i Sydkorea beakta personens genomsnittliga månadsinkomst under den tid då personen var försäkrad enligt sydkoreansk lagstiftning.

b) Den behöriga institutionen i Sydkorea ska räkna ut hur stor del av förmånen som ska betalas ut i enlighet med sydkoreansk lagstiftning, grundat på det pensionsbelopp som beräknades i enlighet med a med utgångspunkt i förhållandet mellan försäkringsperiodernas längd, enligt den egna lagstiftningen, och försäkringsperiodernas totala längd enligt lagstiftningen i båda de avtalsslutande staterna.

3. Den behöriga institutionen i Sydkorea ska, i den mening som avses i artikel 12 och i denna artikel, enbart beakta försäkringsperioderna med undantag för bosättningsperioder enligt svensk lagstiftning, när den fastställer rätten till förmåner enligt sydkoreansk lagstiftning.

4. Oavsett vad som anges i artikel 4 ska återbetalning av engångsbelopp bestämmas i enlighet med sydkoreansk lagstiftning.

5. Bestämmelser i sydkoreansk lagstiftning som begränsar rätten till invaliditetsförmåner eller efterlevandeförmåner på grund av obetalda avgifter vid den tidpunkt då personen i övrigt kvalificerade sig för förmånen, ska endast vara tillämpliga på den period som omfattas av sydkoreansk lagstiftning.

Artikel 14

Särskilda bestämmelser avseende Sverige

1. Bestämmelserna om sammanläggning i artikel 12 ska inte tillämpas på grundkravet på tre års bosättning i Sverige för rätt till garantipension, sjukersättning i form av garantiersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning.

2. Vid fastställande av rätten till sjukersättning eller aktivitetsersättning ska försäkring enligt sydkoreansk lagstiftning anses som försäkring enligt svensk lagstiftning.

3. Vid beräkning av inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning ska endast inkomst intjänad under den tid då svensk lagstiftning var tillämplig beaktas.

4. Vid beräkning av den inkomstgrundade ålderspensionen i form av tillläggspension som ska betalas ut i enlighet med artikel 12, ska enbart försäkringsperioder som har fullgjorts enligt svensk lagstiftning beaktas.

AVDELNING IV

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 15

Tillämpningsöverenskommelse

1. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter ska ingå en tillämpningsöverenskommelse i vilken de åtgärder som är nödvändiga för att tillämpa denna konvention fastställs.

2. Förbindelseorganen i var och en av de avtalsslutande staterna ska anges i tillämpningsöverenskommelsen.

Artikel 16

Informationsutbyte och ömsesidigt bistånd

1. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter och behöriga institutioner ska, inom ramen för sina respektive ansvarsområden:

a) i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, ge varandra all information som är nödvändig för att tillämpa denna konvention,

b) bistå varandra i fråga om fastställandet av rätten till, eller utbetalning av, varje förmån som omfattas av denna konvention, eller den lagstiftning som denna konvention är tillämplig på, som om ärendet hade gällt tillämpningen av den egna lagstiftningen,

c) så snart som möjligt informera varandra om vilka åtgärder som har vidtagits för att tillämpa denna konvention och om ändringar i respektive stats lagstiftning som kan påverka tillämpningen av denna konvention.

2. Det bistånd som avses i punkt 1 b i denna artikel ska ges utan kostnad, såvida staterna inte kommer överens om några undantag i den tillämpningsöverenskommelse som ska ingås i enlighet med artikel 15.1.

3. De behöriga institutionerna ska årligen utbyta statistik, vilken ska specificeras i tillämpningsöverenskommelsen.

Artikel 17

Skydd av personuppgifter

Om inget annat föreskrivs i den nationella lagstiftningen i en avtalsslutande stat ska uppgifter om en enskild person, som i enlighet med denna konvention vidarebefordras till den behöriga myndigheten eller de behöriga institutionerna i denna stat av den behöriga myndigheten eller de behöriga institutionerna i den andra staten, uteslutande användas för att tilllämpa denna konvention och den lagstiftning som denna konvention är tilllämplig på. De uppgifter som tas emot av en behörig myndighet eller en behörig institution i en avtalsslutande stat ska behandlas i enlighet med den avtalsslutande statens nationella lagstiftning om skydd och sekretess av personuppgifter.

Artikel 18

Befrielse från avgifter och intygande av handling

1. I de fall det enligt lagstiftningen i en av de avtalsslutande staterna föreskrivs att varje handling som ges in till den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i denna stat ska befrias, helt eller delvis, från avgifter eller kostnader, inbegripet konsulära och administrativa avgifter, ska detta också gälla motsvarande handling som ges in till den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten vid tillämpningen av denna konvention eller av lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten.

2. Handlingar och intyg som visas upp av den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i endera avtalsslutande staten i samband med tillämpningen av denna konvention eller av lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten ska undantas från kraven om bestyrkande av diplomatiska eller konsulära myndigheter eller liknande formaliteter.

3. Kopior av handlingar som är bestyrkta som exakta och med originalen överensstämmande kopior av den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat ska godtas som exakta och med originalen överensstämmande kopior av den andra avtalsslutande statens behöriga myndighet eller behöriga institution, utan ytterligare bestyrkande.

Artikel 19

Språk

1. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter och behöriga institutioner får meddela sig direkt med varandra och med varje person, oavsett var vederbörande är bosatt, när det är nödvändigt för att tillämpa denna konvention eller den lagstiftning som denna konvention är tillämplig på. Detta får ske på svenska, koreanska eller engelska.

2. En ansökan eller handling får inte avslås eller avvisas av en behörig myndighet eller behörig institution i en avtalsslutande stat enbart på den grunden att den är skriven på svenska, koreanska eller engelska.

Artikel 20

Ansökningar, meddelanden och överklaganden

1. Ansökningar, meddelanden och överklaganden som avser fastställandet eller utbetalningen av en förmån enligt en avtalsslutande stats lagstiftning, som enligt den lagstiftningen skulle ha kommit in till en behörig myndighet eller en behörig institution i den avtalsslutande staten inom en föreskriven tid, men som under den föreskrivna tiden i stället kom in till en behörig myndighet eller en behörig institution i den andra avtalsslutande staten, ska anses ha kommit in i rätt tid till den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i den förstnämnda avtalsslutande staten.

2. Om en person, efter att denna konvention har trätt i kraft, ger in en skriftlig ansökan om förmåner till den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat enligt lagstiftningen i den avtalsslutande staten och om den personen inte uttryckligen har begärt att ansökan ska begränsas till förmåner enligt den lagstiftningen ska ansökan också anses utgöra en ansökan från den personen om motsvarande förmåner enligt lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten, förutsatt att personen vid tidpunkten för ansökan:

a) på grund av ålder har en laglig rätt, att göra anspråk på en förmån i den andra avtalsslutande staten och

b) lämnar information som visar att försäkringsperioder har fullgjorts enligt lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten.

3. I de fall som punkterna 1 och 2 i denna artikel är tilllämpliga ska den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen till vilken ansökan, meddelandet eller överklagandet har getts in ange datum för mottagandet av handlingen och utan dröjsmål vidarebefordra den till den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten.

Artikel 21

Utbetalning av förmåner

1. Den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat ska betala ut förmånerna i enlighet med denna konvention direkt till förmånstagarna utan avdrag för administrativa kostnader.

Förmånerna får betalas ut i denna stats valuta.

2. Om en avtalsslutande stat inför valutakontroll eller vidtar andra liknande åtgärder som begränsar betalningar, remitteringar eller överföringar av medel eller finansiella instrument till personer som befinner sig utanför dess territorium, ska den avtalsslutande staten utan dröjsmål vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de belopp, som i enlighet med denna konvention ska betalas ut till de i artikel 3 angivna personerna, betalas ut.

Artikel 22

Tvistlösning

1. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter och behöriga institutioner ska i möjligaste mån lösa meningsskiljaktigheter, som kan uppstå i tillämpningen av denna fråga om tolkningen eller konvention, i enlighet med dess anda och grundläggande principer.

2. De avtalsslutande staterna ska på begäran av endera staten skyndsamt samråda i frågor som inte har lösts av de behöriga myndigheterna eller de behöriga institutionerna i enlighet med punkt 1 i denna artikel.

3. Om en sådan meningsskiljaktighet inte kan lösas genom samråd får tvisten, på begäran av endera staten, hänskjutas till en skiljedomstol för avgörande, vars sammansättning och förfarande de avtalsslutande staterna ska komma överens om.

4. Var och en av de avtalsslutande staterna är skyldig att följa och verkställa skiljedomstolens beslut.

AVDELNING V

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 23

Övergångsbestämmelser

1. Försäkringsperioder som har fullgjorts innan denna konvention träder i kraft, och varje annan relevant händelse som har inträffat före det datumet, ska beaktas vid fastställandet av rätten till förmåner enligt bestämmelserna i denna konvention. Den behöriga institutionen i någon av de avtalsslutande staterna är emellertid inte tvungen att beakta försäkringsperioder som inträffade före det tidigaste datumet för vilket försäkringsperioder kan tillgodoräknas enligt bestämmelserna i den statens lagstiftning.

2. Denna konvention ger ingen rätt till betalning av en förmån för en period före det datum då denna konvention träder i kraft.

3. Beslut rörande rätten till förmåner som fattades innan denna konvention trädde i kraft ska inte påverka rättigheter som uppkommer till följd av konventionen.

4. Förmåner om vilka beslut har fattats innan denna konvention träder i kraft får efter ansökan beslutas om på nytt, om en förändring av sådana förmåner har skett endast till följd av bestämmelserna i denna konvention. Om det nya beslutet enligt föregående mening i denna punkt, leder till att en person inte beviljas rätt till förmån eller att ett lägre belopp fastställs än det som betalades ut under den sista perioden innan denna konvention trädde i kraft, ska det tidigare beloppet fortsätta att betalas ut.

Artikel 24

Ändring av konventionen

De avtalsslutande staterna får när som helst komma överens om att ändra bestämmelserna i denna konvention. En sådan ändring får, efter gemensam överenskommelse, göras skriftligen.

Artikel 25

Ikraftträdande

Denna konvention träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter den månad då vardera avtalsslutande staten från den andra avtalsslutande staten ska ha tagit emot en skriftlig underrättelse om att den har fullgjort alla formaliteter för att konventionen ska träda i kraft. Detsamma gäller om konventionen ändras i enlighet med artikel 24.

Artikel 26

Giltighetstid och uppsägning

1. Denna konvention ska gälla till och med den sista dagen i den tolfte månaden efter den månad då endera avtalsslutande staten skriftligen underrättar den andra avtalsslutande staten om att konventionen sägs upp.

2. Upphör konventionen genom uppsägning ska dess bestämmelser fortsätta att tillämpas på förmåner som redan har beviljats.

De avtalsslutande staterna ska komma överens om hur de ska förfara med rättigheter under förvärvande.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat denna konvention.

Upprättat i två exemplar i Seoul den 9 september 2013 på svenska, koreanska och engelska, vilka alla texter är lika giltiga.

Vid skiljaktiga tolkningar av denna konvention ska den engelska texten gälla.

AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as the "Contracting Parties"), Being desirous of regulating the relationship between their two countries in the field of social security, Have agreed as follows:

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

1. For the purpose of this Agreement:

(a)     "National" means, as regards the Republic of Korea

(hereinafter referred to as "Korea"), a national of Korea as defined in the Nationality Law, and as regards the Kingdom of Sweden, (hereinafter referred to as "Sweden"), a person of Swedish nationality;

(b) "Legislation" means the laws and regulations specified in Article 2 of this Agreement;

(c) "Competent Authority" means, as regards Korea, the Minister of Health and Welfare, and as regards Sweden, the Government or the authority nominated by the Government;

(d) "Competent Institution" means, as regards Korea, the National Pension Service, and as regards Sweden, the institution responsible for the implementation of the legislation specified in Article 2;

(e) "Period of coverage" means any period of contributions under the legislation of a Contracting Party and any other period taken into account under that legislation for establishing entitlement to benefits;

(f) "Benefit" means any benefit provided for in the legislation specified in Article 2 of this Agreement."

2. Any term not defined in this Article shall have the meaning assigned to it in the applicable legislation.

Article 2

Material Scope

1. This Agreement shall apply to the following legislation:

(a) as regards Korea, the National Pension Act;

(b) as regards Sweden,

(i) the legislation on sickness compensation and activity compensation,

(ii) the legislation on income-based old-age pensions and guarantee pensions, and

(iii) the legislation on survivors' pensions and surviving children's allowance.

2. This Agreement shall also apply to future legislation which amends, supplements, consolidates or supersedes the legislation specified in paragraph 1 of this Article.

3. Notwithstanding paragraph 2 of this Article, this Agreement shall not apply to the laws or regulations which extend existing legislation of one Contracting Party to new categories of beneficiaries, if the Competent Authority of that Contracting Party noti-

fies the Competent Authority of the other Contracting Party in writing, within six months from the date of the entry into force of such laws or regulations, that no such extension to the Agreement is intended. The Agreement shall not apply to legislation that establishes a new social security branch, unless the Competent Authorities agree on this application.

Article 3

Personal Scope

This Agreement shall apply to any person who is or who has been subject to the legislation of either Contracting Party, and to other persons in regard to the rights derived from such a person.

Article 4

Equal Treatment

Unless otherwise provided in this Agreement, in applying the legislation of a Contracting Party, any person described in Article 3 shall receive equal treatment with nationals of that Contracting Party.

Article 5

Export of Benefits

1. Unless otherwise provided in this Agreement, benefits under the legislation of one Contracting Party shall not be subject to any reduction, modification, suspension, withdrawal or confiscation by reason of the fact that the recipient resides or stays in the territory of the other Contracting Party, and the benefits shall be payable in the territory of the other Contracting Party.

2. A benefit, payable by virtue of this Agreement, shall also be paid outside the territories of the Contracting Parties under the same conditions as it is payable to nationals of the Contracting Parties, when they reside outside the territories of the Contracting Parties.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply to the following benefits as regards Sweden,

(a) sickness compensation in the form of guarantee compensation or activity compensation in the form of guarantee compensation, and

(b) guarantee pensions and surviving children's allowance.

PART II

PROVISIONS ON COVERAGE

Article 6

General Provisions

1. Unless otherwise provided in this Part, an employed person or a self-employed person who works in the territory of one Contracting Party shall, with respect to that work, be subject only to the legislation of that Contracting Party.

2. A self-employed person who ordinarily resides in the territory of a Contracting Party and who works in the territory of both Contracting Parties shall, in respect of the work, be subject only to the legislation of the Contracting Party in which the person is resident.

Article 7

Detached Workers

1. Where a person who is normally employed in the territory of one Contracting Party, by an employer having a place of business in the territory of that Contracting Party, is sent by that employer to work on that employer's behalf in the territory of the other Contracting Party, he or she shall remain subject only to the legislation of the first Contracting Party as if the person were employed in that territory, provided that the period of employment in the territory of the other Contracting Party is not expected to exceed 24 calendar months.

2. In case the detachment continues beyond the period specified in paragraph 1 of this Article, the legislation of the first Contracting Party referred to in that paragraph shall continue to apply for an additional period of 36 calendar months, provided that the Competent Authorities of both Contracting Parties or the Competent Institutions designated by them consent upon the joint request of the employee and the employer.

Article 7

Detached Workers

1. Where a person who is normally employed in the territory of one Contracting Party, by an employer having a place of business in the territory of that Contracting Party, is sent by that employer to work on that employer's behalf in the territory of the other Contracting Party, he or she shall remain subject only to the legislation of the first Contracting Party as if the person were employed in that territory, provided that the period of employment in the territory of the other Contracting Party is not expected to exceed 24 calendar months.

2. In case the detachment continues beyond the period specified in paragraph 1 of this Article, the legislation of the first Contracting Party referred to in that paragraph shall continue to apply for an additional period of 36 calendar months, provided that the Competent Authorities of both Contracting Parties or the Competent Institutions designated by them consent upon the joint request of the employee and the employer.

3. Paragraphs 1 and 2 of this Article shall also apply to a worker who is sent by his or her employer in the territory of one Contracting Party to the employer's affiliated or subsidiary company in the territory of the other Contracting Party.

Article 8

Mariners

A person who, but for this Agreement, would be subject to the legislation of both Contracting Parties with respect to employment as an officer or member of a crew on a ship shall be subject only to the legislation of Korea if the person ordinarily resides in Korea and to the legislation of Sweden in any other case.

Article 9

Members of Diplomatic Mission, Consular Posts and Persons Employed by the Government

1. Nothing in this Agreement shall affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Re- lations of April 18, 1961, or of the Vienna Convention on Consular Relations of April 24, 1963.

2. Subject to paragraph 1 of this Article, a person employed by the government of a Contracting Party, who is sent to work in the territory of the other Contracting Party, shall be subject to the legislation of the first Contracting Party as if he or she were employed in its territory.

Article 10

Accompanying Spouse and Children

The accompanying spouse or children under the age of 18 of a person who works in the territory of one Contracting Party and who is subject to the legislation of the other Contracting Party in accordance with Article 7 or paragraph 2 of Article 9, shall be subject to the legislation of the latter Contracting Party unless they are themselves gainfully occupied in the territory of the first Contracting Party.

Article 11

Exceptions from the Provisions on Coverage

The Competent Authorities of the two Contracting Parties or the Competent Institutions designated by them may agree to grant an exception to this Part with respect to particular persons or categories of persons provided that any affected person shall be subject to the legislation of one Contracting Party.

PART III

PROVISIONS ON BENEFITS

Article 12

Totalization of Periods of Coverage and Calculation of Benefits

1. When periods of coverage have been completed under the legislation of the two Contracting Parties, the Competent Institutions of each Contracting Party shall, in determining eligibility for benefits under the legislation which it applies, take into account, if necessary, periods of coverage under the legislation of the other Contracting Party provided that such periods of coverage do not overlap with periods of coverage under its legislation.

2. If the legislation of one Contracting Party subordinates the granting of certain benefits to the condition that the periods of coverage are to be completed in a given occupation, only periods of coverage completed or recognized as equivalent in the same occupation under the legislation of the other Contracting Party shall be totalized for admission to entitlement to these benefits.

3. If a person is not eligible for a benefit on the basis of the period of coverage under the legislation of the Contracting Party, aggregated as provided in paragraphs 1 and 2 of this Article, the eligibility of that person for that benefit shall be determined by totalizing these periods and periods of coverage completed under the legislation of a third State, with which both Contracting Parties are bound by social security agreements or equivalent coordination instruments on social security which provide for the totalization of periods of coverage.

4. The calculation of the benefit shall be determined by the applicable legislation of the respective Contracting Party unless otherwise provided in this Agreement.

Article 13

Special Provisions relating to Korea

1. To obtain a disability or survivors benefit, the requirement of the Korean legislation that a person be covered when the insured event occurs shall be considered to have been met if the person is covered for a benefit under the Swedish legislation during a period in which the insured event occurs according to the legislation of Korea.

2. Where periods of coverage under the Swedish legislation are taken into account to establish eligibility for benefits under the legislation of Korea in accordance with paragraph 1 of Article 12 and paragraph 1 of this Article, the benefit due shall be determined as follows:

(a) The Competent Institution of Korea shall first compute a pension amount equal to the amount that would have been payable to the person if all the periods of coverage taken into account under the legislation of the two Contracting Parties had been completed under the legislation of Korea.

To determine the pension amount, the Competent Institution of Korea shall take into account the person's average standard monthly income while covered under the legislation of Korea.

(b) The Competent Institution of Korea shall calculate the partial benefit to be paid in accordance with the legislation of Korea based on the pension amount calculated according to the preceding subparagraph, in proportion to the ratio between the duration of the periods of coverage taken into consideration under its own legislation and the total duration of the periods of coverage taken into consideration under the legislation of the two Contracting Parties.

3. For the purpose of Article 12 and this Article, the Competent Institution of Korea shall take into account only the periods of coverage except those of residence under the legislation of Sweden, in determining eligibility for benefits under the legislation of Korea.

4. Notwithstanding Article 4 of this Agreement, payment of lump-sum refunds shall be decided in accordance with the legislation of Korea.

5. Provisions of the legislation of Korea restricting the entitlement to the disability or survivors benefit due to unpaid contributions at the time when the person has otherwise qualified for the benefit shall apply only to the period covered under the legislation of Korea.

Article 14

Special Provisions relating to Sweden

1. The provisions on totalization in Article 12 shall not apply to the basic requirement of three years of residence in Sweden for entitlement to a guarantee pension, to a sickness compensation in the form of guarantee compensation or to an activity compensation in the form of guarantee compensation.

2. When establishing the entitlement to sickness compensation or activity compensation, coverage under Korean legislation shall be considered as coverage under Swedish legislation.

3. When calculating the amount of income-related sickness compensation or income-related activity compensation, only income earned during periods when Swedish legislation was applicable shall be taken into account.

4. When calculating the amount of the income-based old-age pension in the form of supplementary pension to be paid in accordance with Article 12, only periods of coverage completed under the Swedish legislation, shall be taken into account.

PART IV

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 15

Administrative Arrangement

1. The Competent Authorities of the Contracting Parties shall conclude an Administrative Arrangement that sets out the measures necessary for the implementation of this Agreement.

2. The liaison agencies of each Contracting Party shall be designated in the Administrative Arrangement.

Article 16

Exchange of Information and Mutual Assistance

1. The Competent Authorities and the Competent Institutions of the Contracting Parties shall, within the scope of their respective authorities:

(a) communicate to each other, to the extent permitted by the legislation which they administer, any information necessary for the application of this Agreement;

(b) assist each other with regard to the determination of entitlement to, or payment of any benefit under this Agreement, or the legislation to which this Agreement applies, as if the matter affected the application of their own legislation; and

(c) communicate to each other, as soon as possible, information concerning the measures taken by them for the application of this Agreement and of any changes in their respective legislation which may affect the application of this Agreement.

2. The assistance referred to in sub-paragraph 1(b) of this Article shall be provided free of charge, subject to any exceptions to be agreed upon in the Administrative Arrangement concluded pursuant to paragraph 1 of Article 15.

3. The Competent Institutions shall annually exchange statistics, which shall be specified in the Administrative Arrangement.

Article 17

Confidentiality of Information

Unless otherwise required by the national law of a Contracting Party, information about an individual which is transmitted in accordance with this Agreement to the Competent Authority or the Competent Institutions of that Contracting Party by the Competent Authority or the Competent Institutions of the other Contracting Party shall be used exclusively for the purposes of implementing this Agreement and the legislation to which this Agreement applies. Such information received by a Competent Authority or a Competent Institution of a Contracting Party shall be governed by the national law of that Contracting Party for the protection of privacy and confidentiality of personal data.

Article 18

Exemption from Fees and Certification of Documents

1. Where the legislation of a Contracting Party provides that any document which is submitted to the Competent Authority or the Competent Institution of that Contracting Party shall be exempted, wholly or partly, from fees or charges, including consular and administrative fees, the exemption shall also apply to corresponding documents which are submitted to the Competent Authority or the Competent Institution of the other Contracting Party in the application of this Agreement or of the legislation of the other Contracting Party.

2. Documents and certificates which are presented by the Competent Authority or the Competent Institution of either Contracting Party for the application of this Agreement or of the legislation of the other Contracting Party shall be exempted from the requirements for authentication by diplomatic or consular authorities or any other similar formalities.

3. Copies of documents which are certified as true and exact copies by the Competent Authority or the Competent Institution of one Contracting Party shall be accepted as true and exact copies by the Competent Authority or the Competent Institution of the other Contracting Party, without further certification.

Article 19

Language of Communications

1. The Competent Authorities and the Competent Institutions of the Contracting Parties may correspond directly with one another as well as with any person, wherever that person may reside, whenever it is necessary to do so for the application of this Agreement or the legislation to which this Agreement applies. The correspondence may be made in Korean, Swedish or English.

2. An application or document may not be rejected by a Competent Authority or a Competent Institution of a Contracting Party solely because it is in Korean, Swedish or English.

Article 20

Submission of Claims, Notices or Appeals

1. Any claim, notice or appeal concerning the determination or payment of a benefit under the legislation of a Contracting Party which should, for the purposes of that legislation, have been filed within a prescribed period with a Competent Authority or a Competent Institution of that Contracting Party, but which is instead filed within the same period to a Competent Authority or a Competent Institution of the other Contracting Party, shall be considered to have been filed on time with the Competent Authority or the Competent Institution of the first Contracting Party.

2. If, after the entry into force of this Agreement, a person files a written application for benefits with the Competent Institution of a Contracting Party under legislation of that Contracting Party, and if that person has not explicitly requested that the application be restricted to benefits under that legislation, the application shall also be considered as an application of that person for corresponding benefits under the legislation of the other Contracting Party, provided that the person at the time of application:

(a) is entitled on age grounds to lodge a valid claim for a benefit of the other Contracting Party; and

(b) provides information indicating that periods of coverage have been completed under the legislation of the other Contracting Party.

3. In any case to which paragraph 1 or 2 of this Article applies, the Competent Authority or the Competent Institution to which the claim, notice or appeal has been submitted shall indicate the date of receipt of the document and forward it without delay to the Competent Authority or the Competent Institution of the other Contracting Party.

Article 21

Payment of Benefits

1. The Competent Institution of a Contracting Party shall directly pay the benefits in accordance with this Agreement to the beneficiaries without any deduction for administrative expenses. The benefits may be paid in the currency of that Contracting Party.

2. In the event that a Contracting Party imposes currency controls or other similar measures that restrict payments, remittances or transfers of funds or financial instruments to persons who are outside the territory of that Contracting Party, it shall, without delay, take appropriate measures to ensure the payment of any amount that must be paid in accordance with this Agreement to persons described in Article 3.

Article 22

Resolution of Disagreement

1. The Competent Authorities and the Competent Institutions of the Contracting Parties shall resolve, to the extent possible, any difficulties which arise in interpreting or applying this Agreement according to its spirits and fundamental principles.

2. The Contracting Parties shall consult promptly at the request of either Contracting Party concerning matters, which have not been resolved by the Competent Authorities or the Competent Institutions in accordance with paragraph 1 of this Article.

3. If any such disagreement is not resolved by agreement, the disagreement may, on the request of either Contracting Party, be submitted to arbitration by a court of arbitration, whose composition and procedure shall be agreed upon by the Contracting Parties.

4. Each of the Contracting Parties shall be bound to comply with and enforce the decisions handed down by the court of arbitration.

PART V

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 23

Transitional Provisions

1. Any period of coverage completed before the date of entry into force of this Agreement, and any other relevant events that occurred before that date, shall be taken into consideration in determining the right to a benefit under this Agreement. However, the Competent Institution of neither Contracting Party shall be required to take into account periods of coverage which occurred prior to the earliest date for which periods of coverage may be credited under its legislation.

2. This Agreement shall not establish any right to receive payment of a benefit for any period before the date of the entry into force of this Agreement.

3. Determinations concerning entitlement to benefits which were made before the entry into force of this Agreement shall not affect rights arising under it.

4. Benefits determined before the entry into force of this Agreement may be newly determined upon application if a change in such benefits results solely from the provisions of this Agreement. If the new determination under the preceding sentence of this paragraph results in no entitlement or entitlement to a lesser amount of pension that paid for the last period prior to the entry into force of this Agreement, the same amount of pension as previously paid shall continue to be paid.

Article 24

Review of the Agreement

The Contracting Parties may agree at any time to review and amend any of the provisions of this Agreement. Such revision or amendment may, after common agreement, be made by written procedure.

Article 25

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which each Contracting Party shall have received from the other Contracting Party written notification that it has complied with all requirements for the entry into force of this Agreement. The same procedure shall apply if the Agreement is revised or amended according to Article 24.

Article 26

Period of Duration and Termination

1. This Agreement shall remain in force and effect until the last day of the twelfth month following the month in which written notice of its termination is given by either Contracting Party to the other Contracting Party.

2. If this Agreement is terminated, rights regarding entitlement to or payment of benefits acquired under it shall be retained. The Contracting Parties shall make arrangements dealing with rights in the process of being acquired.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Seoul, on 9 September 2013, in the Swedish, Korean and English languages, each text being equally authentic.

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN

Ulf Kristersson

FÖR REPUBLIKEN KOREAS REGERING

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA

Kim Kyou-hyun