OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

När en part har överklagat kan motparten överklaga även om dennas överklagandetid har gått ut.

Tidsfristen för anslutningsöverklagande

Om någon som har varit part i förvaltningsrätten eller kammarrätten överklagar, får också motparten komma in med ett överklagande, även om tiden för överklagande har gått ut (67 kap. 29 § SFL). Enligt huvudregeln ska ett sådant anslutningsöverklagande ha kommit in inom en månad från utgången av tiden för överklagande för den som överklagade först.

I tre fall ska anslutningsöverklagandet i stället ha kommit in inom en vecka från utgången av tiden för den som överklagade först. Det gäller beslut om

  • deklarationsombud
  • tvångsåtgärder
  • ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning, om beslutet inte har meddelats i samband med avgörandet av det ärende som kostnaderna hänför sig till.

Sista dagen för att överklaga ett beslut kan förskjutas med någon eller några dagar. Om sista dagen för att överklaga infaller på en helgdag eller liknande dag får överklagandet komma in vid en senare tidpunkt enligt lagen om beräkning av lagstadgad tid.

Anslutningsöverklagandet måste röra frågor som behandlats i samma dom

Den generella skrivningen i lagtexten innebär att anslutningsöverklagandet inte behöver röra samma sak som det första överklagandet avser. Det är därför möjligt för en part att ge in ett anslutningsöverklagande avseende exempelvis ett fastställt avgiftsunderlag för arbetsgivaravgifter, trots att motpartens överklagande avser en helt annan sak, exempelvis skattetillägg. Däremot finns en begränsning som säger att de olika frågorna måste ha behandlats i en och samma dom.

Om det första överklagandet återkallas

Om det första överklagandet återkallas eller förfaller, förfaller även anslutningsöverklagandet. Det är möjligt för en domstol att pröva Skatteverkets anslutningsöverklagande i en beskattningsfråga, trots att den enskilde har återkallat sitt överklagande avseende samma fråga och enbart vill få frågan om skattetillägg prövad (RÅ 2010 ref. 104). Anslutningsöverklagandet förfaller alltså endast om det första överklagandet återkallas i sin helhet.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2010 ref. 104 [1]

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]