OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Inkomstskatt (Kapital), Skattebetalning & borgenärsarbete

Datum: 2015-07-10

Dnr: 131 385440-15/111

1 Sammanfattning

Om aktierna i ett avstämningsbolag är förvaltarregistrerade så ligger ansvaret för innehållande och redovisning av kupongskatt på förvaltaren. Bestämmelsen gör ingen skillnad på svenska och utländska förvaltare. Skatteverket anser inte att det går att avkräva en central värdepappersförvarare det formella ansvaret för kupongskatt när lagtexten anger att förvaltaren är ansvarig. Det finns därför ingen skyldighet för en central värdepappersförvarare att innehålla kupongskatt vid utbetalning av utdelning till en utländsk förvaltare.

Även om det formella ansvaret i aktuell situation ligger på den utländska förvaltaren hindrar detta inte att hanteringen av praktiska skäl sker på annat sätt.

2 Frågeställning

Fråga har ställts om en central värdepappersförvarare kan låta bli att innehålla kupongskatt vid utbetalning av utdelning till en utländsk förvaltare. Frågan gäller utdelning från ett avstämningsbolag.

3 Gällande rätt m.m.

Kupongskatt ska betalas på utdelning i svenskt aktiebolag, med undantag för s.k. Lex Asea-utdelning (1 § kupongskattelagen [1970:624], KupL). Det är i huvudsak begränsat skattskyldiga fysiska personer och utländska juridiska personer som är skattskyldiga för kupongskatt (4 § första stycket KupL). Skattesatsen är 30 % (5 § KupL).

Bestämmelser om innehållande av kupongskatt vid utbetalning av utdelning i avstämningsbolag finns i 7-12 §§ KupL. Med avstämningsbolag avses ett aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551).

En central värdepappersförvarare ska innehålla kupongskatt vid utbetalning av utdelning om det inte framgår av tillgängliga uppgifter att den utdelningsberättigade inte är skattskyldig. Den centrala värdepappersförvararen ska lämna skriftlig uppgift till den utdelningsberättigade senast fyra månader efter utdelningstillfället om det belopp som innehållits i kupongskatt (7 § KupL).

En central värdepappersförvarare ska senast fyra månader efter utdelningstillfället lämna redovisning till Skatteverket med vissa uppgifter om utbetald utdelning och innehållen kupongskatt samt betala in den innehållna kupongskatten (8 § KupL).

Bestämmelserna om central värdepappersförvarare i 7 § och 8 § första och andra styckena gäller i stället förvaltaren vid förvaltarregistrering enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen, 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, 12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument (12 § KupL).

Med utländsk förvaltare avses den som i utlandet förvaltar aktier och som enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen, 4 kap. 12 § lagen om värdepappersfonder, 12 kap. 5 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller 3 kap. 7 § lagen om kontoföring av finansiella instrument kan föras in i aktieboken i stället för aktieägare som är bosatta utomlands (1 § andra stycket kupongskatteförordningen [1971:49], KupF).

I många fall medför bestämmelser i skatteavtal att kupongskatt bara får tas ut med en lägre procentsats än 30 %. En central värdepappersförvarare får under vissa förutsättningar tillämpa s.k. direktnedsättning och innehålla kupongskatt med den procentsats som framgår av skatteavtalet (3 § första stycket KupF).

Vid utbetalning till en utländsk förvaltare får den centrala värdepappersförvararen innehålla kupongskatt efter den högsta skattesats som gäller enligt skatteavtalet med det land där förvaltaren hör hemma under förutsättning att förvaltaren förbundit sig i förhållande till värdepappersförvararen att vidta vissa åtgärder (3 § andra stycket KupF).

År 1996 förenklades reglerna om förvaltarregistrering i 3 kap. 10 § i dåvarande aktiebolagslagen (1975:1385) för svenska aktier som förvaltas utomlands (SFS 1996:184, prop. 1995/96:50). Frågan om kupongskattens hantering berördes inte i lagstiftningsärendet.

I promemorian Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (Ds 2015:2) görs en genomgång av ansvaret för kupongskatt. Där sägs att regleringen om ansvaret för kupongskatt vid förvaltarregistering i 12 § KupL inte gör någon skillnad mellan svenska och utländska förvaltare. Möjligheten till direktnedsättning vid utbetalning av utdelning till utländska förvaltare enligt 3 § KupF omnämns (s. 278). I promemorian sägs också att ansvaret för kupongskatt som huvudregel ligger på svenska aktörer och att den regleringen får ses i ljuset av att tillgångar i Sverige kan tas i anspråk vid indrivning av skatten. Det finns emellertid undantag från huvudregeln, exempelvis i 12 § KupL som inte gör någon skillnad mellan svenska och utländska aktörer (s. 279).

I promemorian Ds 2015:2 föreslås att ansvaret för kupongskatt inte längre ska kunna tas av ”den som bolaget annars har anlitat för uppgiften” (11 a § KupL). Dock framhålls att regleringen tar sikte på det formella ansvaret för kupongskatt. Den hindrar inte att någon annan än avstämningsbolaget, t.ex. den som bolaget anlitat för uppgiften, rent faktiskt tar ansvaret för kupongskatt (s. 280 f.)

4 Bedömning

KupL innehåller bestämmelser om vem som är ansvarig för att innehålla och redovisa kupongskatt i olika situationer. I praktiken förekommer det att den som är ansvarig anlitar någon annan att göra utbetalningen och innehålla kupongskatt. Det formella ansvaret ligger trots det kvar på den som enligt KupL är ansvarig för kupongskatten.

Om aktierna i ett avstämningsbolag är förvaltarregistrerade så ligger ansvaret för innehållande och redovisning av kupongskatt på förvaltaren. Detsamma gäller för andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som är förvaltarregistrerade. En förutsättning är att förvaltaren är förvaltarregistrerad enligt de lagrum som anges i 12 § KupL. Bestämmelsen i 12 § KupL gör ingen skillnad på svenska och utländska förvaltare.

Skatteverket anser inte att det går att avkräva en central värdepappersförvarare det formella ansvaret för kupongskatt i de fall där lagtexten anger att förvaltaren är ansvarig. Det finns därför ingen skyldighet för en central värdepappersförvarare att innehålla kupongskatt vid utbetalning av utdelning till en sådan utländsk förvaltare som anges i 12 § KupL.

Det kan emellertid vara svårt för en utländsk förvaltare att sköta inbetalning och redovisning av kupongskatt i enlighet med KupL:s bestämmelser. Av praktiska skäl kan därför hanteringen ske i enlighet med bestämmelserna i 3 § KupF även om det formella ansvaret för kupongskatten ligger på den utländska förvaltaren.

Man bör observera att bestämmelserna i KupL är annorlunda utformade än de bestämmelser i skatteförfarandelagen (2011:1244) som gäller utdelning till obegränsat skattskyldiga fysiska personer. Enligt skatteförfarandelagen är det den som betalar ut utdelningen som ska göra skatteavdrag och redovisa utdelningen på kontrolluppgift.