OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Ändring till och med: SFS 2010:1286

Inledande bestämmelse

1 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar artikel 11 i bilaga 8 till rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper2 (tjänsteföreskrifterna). Bestämmelserna gäller rätten för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna att föra över värdet av pensionsrättigheter till och från gemenskaperna.

Med tjänstemän avses i denna lag även andra anställda inom gemenskaperna som omfattas av artikel 11 i bilaga 8 till tjänsteföreskrifterna.

Överföring till Europeiska gemenskaperna

Allmän ålderspension

2 § Det sammanlagda värdet av pensionsrätt för inkomstpension, värdet av pensionsrätt för premiepension och värdet av rätt till tilläggspension (pensionsrättigheter för allmän ålderspension) enligt socialförsäkringsbalken ska på begäran av den försäkrade föras över till gemenskaperna. Till grund för beräkning av det belopp som ska överföras ska de pensionsrättigheter läggas som har fastställts för den försäkrade till och med det år då denne tillträdde tjänsten vid gemenskaperna.

Överföringen innebär att de pensionsrättigheter för vilka värdet överförs inte längre ger upphov till ålderspension enligt svensk lag om inte rättigheterna senare återförs från gemenskaperna enligt vad som föreskrivs i 8 §. Lag (2010:1286).

3 § Värdet av pensionsrätt för inkomstpension ska utgöras av värdet av den försäkrades pensionsbehållning enligt 62 kap. 5-7 §§ socialförsäkringsbalken.

Vid beräkning av pensionsbehållningen ska hänsyn tas till pensionsbehållning som avser pensionsgrundande belopp för plikttjänstgöring enligt 60 kap. 17 § socialförsäkringsbalken, studier enligt 60 kap. 19 § och föräldrar till små barn enligt 60 kap. 21 och 22 §§ samma balk, endast om det för den försäkrade till och med det år denne tillträdde tjänsten vid gemenskaperna har fastställts pensionsgrundande inkomster enligt vad som anges i 62 kap. 38-41 §§ samma balk.

När överföring sker ska värdet av pensionsrätten räknas om med hänsyn till eventuell förändring av inkomstindex enligt 58 kap. 10-12 §§ samma balk mellan det år då den försäkrade tillträdde tjänsten vid gemenskaperna och året för överföringen. Lag (2010:1286).

4 § Värdet av rätt till tilläggspension som ska föras över för en försäkrad som är född år 1953 eller tidigare ska beräknas enligt 63 kap. 6, 8, 9 och 16 §§ socialförsäkringsbalken och 6 kap. 12-18 §§ lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Beloppet ska därefter räknas om enligt vad som anges i andra och tredje styckena denna paragraf.

Beloppet ska multipliceras med ett delningstal. Som delningstal ska användas det delningstal enligt 62 kap. 34-36 §§ socialförsäkringbalken som gäller för beräkning av inkomstpension för en försäkrad som fyller 65 år i januari det år då den försäkrade börjar sin anställning vid gemenskaperna. Det framräknade beloppet ska därefter diskonteras med en årlig förväntad avkastning på 1,6 procent utifrån det antal år som återstår från det år då den försäkrade tillträdde tjänsten vid gemenskaperna till och med det år då den försäkrade fyller 65 år. Beloppet ska sedan multipliceras med 1,0 minus den procentuella genomsnittliga risken för att personer i den försäkrades ålder inte uppnår 65 års ålder. Risken ska beräknas med ledning av senast utgiven officiell statistik avseende livslängden hos befolkningen i Sverige.

När överföring sker ska det värde som räknats fram enligt andra stycket slutligen räknas om med eventuell förändring av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken mellan det år då den försäkrade tillträdde tjänsten vid gemenskaperna och året för överföringen. Lag (2010:1286).

5 § Värdet av pensionsrätt för premiepension ska utgöras av de tillgångar som motsvarar tillgodohavandet på den försäkrades premiepensionskonto enligt 64 kap. 5 § socialförsäkringsbalken vid tidpunkten för inlösen av innehavet. Sådan inlösen ska ske snarast efter det att en begäran om överföring kommit in till Pensionsmyndigheten.

Överföringen till gemenskaperna ska omfatta det värde som anges i första stycket. Lag (2010:1286).

Tjänstepension

6 § Oavsett bestämmelserna i 58 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) får överföring ske till gemenskaperna av värdet av rätt till tjänstepension i form av pensionsförsäkring. Sådan överföring får också ske av värdet av näringsidkares rätt till pension i näringen i form av pensionsförsäkring eller behållning på pensionssparkonto enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

7 § I de fall överföring har skett av värdet av rätt till tjänstepension som har tryggats genom att en arbetsgivare avsatt medel till en pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., har arbetsgivaren rätt att få ersättning ur pensionsstiftelsens överskott för vad som överförts.

Överföring från Europeiska gemenskaperna

8 § En tjänsteman som slutar sin anställning vid gemenskaperna för att övergå till verksamhet som anställd eller egenföretagare i Sverige kan få värdet av pensionsrätt som han eller hon är berättigad till inom gemenskaperna överfört till ett konto hos Pensionsmyndigheten. Värdet av pensionsrättigheter för allmän ålderspension, beräknat enligt 9 §, som tidigare överförts till gemenskaperna ska därvid på nytt ge upphov till allmän ålderspension enligt svensk lag. Vid fastställandet av pensionspoäng för tilläggspension och pensionsrätt för inkomstpension och premiepension gäller bestämmelserna i socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1286).

9 § Värdet av de pensionsrättigheter för allmän ålderspension som återförs till det allmänna pensionssystemet ska högst motsvara värdet av de pensionsrättigheter för allmän ålderspension som tidigare överförts till gemenskaperna.

För inkomstpension och premiepension ska värdet räknas om med hänsyn till förändringen av inkomstindex enligt 58 kap. 10-12 §§ socialförsäkringsbalken, och för tilläggspension ska värdet räknas om med hänsyn till förändringen av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ samma balk, allt mellan det år då överföring till gemenskaperna skedde och året för återföringen från gemenskaperna. Lag (2010:1286).

10 § Värdet av pensionsrätt, som överförs från gemenskaperna till Pensionsmyndigheten men som inte ska återföras till det allmänna pensionssystemet, ska av Pensionsmyndigheten utan dröjsmål placeras enligt tjänstemannens val i en sådan pensionsförsäkring som avses i 58 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) eller i en eller flera av sparformerna enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

Lag (2009:1008).

Pensionsmyndighetens uppgifter

11 § Pensionsmyndigheten handlägger ärenden om överföring till gemenskaperna av värdet av pensionsrättigheter för allmän ålderspension och om överföring från gemenskaperna av värdet av pensionsrätt.

Pensionsmyndigheten ska samverka med gemenskaperna i fråga om formerna för överföring av pensionsrättigheter till och från gemenskaperna. Lag (2009:1008).

Inkomstbeskattning

12 § En överföring av värdet av pensionsrättigheter enligt denna lag utgör inte intäkt enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för den vars pensionsrättigheter överföringen avser.

Omprövning och överklagande

13 § För Pensionsmyndighetens beslut i ärenden enligt denna lag gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om omprövning och överklagande av beslut om allmän ålderspension i 113 kap. socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1286).

Övergångsbestämmelser

2002:125

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

2. För den som är född år 1937 eller tidigare och som har tillträtt sin anställning vid gemenskaperna före den 1 januari 2003 får, när det gäller allmän ålderspension, värdet av rätt till folkpension och tilläggspension föras över till Europeiska gemenskaperna. Folkpensionen skall därvid beräknas enligt 5 och 6 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring, punkterna 3, 4, 6 och 7 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i den lagen samt punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1998:704) om ändring i samma lag, allt i bestämmelsernas lydelse före den 1 januari 2001. Tilläggspensionen skall beräknas enligt 12 kap. lagen om allmän försäkring i kapitlets lydelse före den 1 januari 2001.

Summan av den beräknade folkpensionen och tilläggspensionen skall räknas om på sätt som anges i 4 § andra och tredje styckena. Om pension har betalats ut skall värdet av rätt till folkpension och tilläggspension minskas med vad som betalats ut på sätt som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Vid överföring från Europeiska gemenskaperna skall vad som sägs i 8 och 9 §§ om tilläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension i stället gälla folkpension och tilläggspension enligt de bestämmelser som anges i andra och tredje meningarna i denna punkt.

2004:854

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Beträffande 13 § andra strecksatsen tillämpas föreskrifterna i punkterna 3 och 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:784) om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.