OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Den som är skattskyldig kan göra avdrag för varor som inte innehåller brom, klor eller fosfor. Avdraget är 50 procent alternativt 95 procent av skattebeloppet.

Bestämmelser om avdrag

I 4 § LSKE finns bestämmelser om avdrag. Avdraget är 50 procent alternativt 95 procent av skattebeloppet. Före den 1 juli 2023 gällde andra förutsättningar för avdrag.

Möjligheterna till avdrag och avdragets storlek grundas på en varas kemikalieinnehåll. Avgörande är om varan innehåller föreningar av brom, klor eller fosfor (4 § LSKE). Det är innehållet i varan vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde som avgör om det finns någon rätt till avdrag enligt 4 § LSKE (prop. 2016/17:1 s. 438). Det är endast kemikalieinnehållet i den skattepliktiga varan som ska beaktas när man fastställer eventuell avdragsrätt enligt 4 § LSKE (jfr HFD 2018 ref 74). Observera att det är sammansättningen och förpackningen vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde som avgör vad som ska anses vara en (1) vara. Denna bedömning måste göras i varje enskilt fall enligt den Kombinerade nomenklaturens tolkningsregler, bestämmelser, anvisningar, förklarande anmärkningar m.m. (prop. 2016/17:1 s. 434). Det innebär t.ex. att tillbehör som samförpackas tillsammans med en skattepliktig vara kan anses utgöra en del av den skattepliktiga varan och hänsyn ska i så fall tas även till innehållet i dessa delar när man avgör om rätt till avdrag föreligger.

Det är den som är skattskyldig som har bevisbördan för en varas kemikalieinnehåll. Alla varor med vissa KN-nummer är skattepliktiga, men avdrag medges om den som är skattskyldig kan visa att varan inte innehåller de i lagen angivna ämnena (prop. 2016/17:1 s. 343).

Det är upp till den som är skattskyldig att, oavsett varans kemikalieinnehåll, välja om något avdrag ska göras eller inte (prop. 2016/17:1 s. 343).

Läs mer om hur skatten beräknas.

Avdrag med 50 eller 95 procent

För en skattepliktig vara som inte innehåller någon brom- eller klorförening får den som är skattskyldig göra avdrag med 50 procent av den skatt som ska betalas enligt 3 § LSKE. Om varan inte heller innehåller någon fosforförening får avdrag istället göras med 95 procent av skatten (4 § första stycket LSKE).

Vid bedömningen av rätten till avdrag ska, enligt 4 § andra stycket LSKE, endast beaktas föreningar som utgör en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i

  • ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller
  • en plastdel som väger mer än 25 gram.

Det innebär att kemikalieinnehållet i andra delar än kretskort eller plastdelar som väger mer än 25 gram inte påverkar rätten till avdrag. Dessutom påverkas inte avdragsrätten av brom-, klor- eller fosforföreningar som utgör 0,1 viktprocent eller lägre av det homogena materialet i den relevanta delen. För ett kretskort undantas även enligt första punkten kortets komponenter. Det är alltså kemikalieinnehållet i mönsterkortet, och inte de påmonterade komponenterna, som är relevant (jfr prop. 2022/23:1 s. 248).

Underlag för avdrag

Om den som är skattskyldig gör avdrag i deklarationen, ska underlag som styrker rätten till avdrag sparas. Vilket underlag som är tillräckligt för att avdrag ska medges får avgöras utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet (jfr prop. 2016/17:1 s. 435).

Definitioner av vissa termer

Här definieras vissa termerna som används i LSKE.

Bromförening

Med ”bromförening” menas en kemisk förening som innehåller grundämnet brom (2 § första stycket LSKE).

Klorförening

Med ”klorförening” menas en kemisk förening som innehåller grundämnet klor (2 § första stycket LSKE).

Fosforförening

Med ”fosforförening” menas en kemisk förening som innehåller grundämnet fosfor (2 § första stycket LSKE).

Homogent material

Med ”homogent material” menas ett material som har samma fysikaliska egenskaper i hela materialet och som på mekanisk väg inte kan sönderdelas i olika material (2 § första stycket LSKE).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2018 ref. 74 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1] [2] [3] [4] [5]
  • Proposition 2022/23:1 Budgetpropositionen för 2023 [1]

Referenser inom kemikalieskatt på viss elektronik