OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

I listan nedan finns en uppräkning av de uppgifter och handlingar som är vanligast förekommande i Skatteverkets beskattnings­verksamhet. Inom beskattningsverksamheten och inom Skatteverket som helhet är en mängd olika sekretess­bestämmelser tillämpliga. I listan återfinns den sekretessbestämmelse som vanligtvis är tillämplig på uppgiften. Beroende på i vilket sammanhang uppgiften förekommer kan en annan sekretessbestämmelse än den som anges i listan komma att vara tillämplig på uppgiften.

Nytt: 2024-02-01

Förtydligande: I årsutgåva 2024 har förtydligats att 2 kap. 5 § SdbL endast är tillämplig i förhållande till enskild.

Nytt: 2024-02-01

Förtydligande: I årsutgåva 2024 har förtydligats att uppgift om organisationsnummer som registreras i beskattningsdatabasen med stöd av lag [1974:174] om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. inte är sekretessreglerad verksamhet.

Nytt: 2024-02-01

Förtydligande: I årsutgåva 2024 har förtydligats att uppgift i överklagandeärende som avser domstolens dom, rör överklagande av ett beslut om bestämmande av skatt och är undantagen sekretess.

Sekretesskatalog

I tabellen nedan finns en uppräkning av de vanligaste handlingarna och uppgifterna i beskattningsverksamheten och om dessa är sekretessbelagda eller inte i förhållande till andra enskilda.

Sekretessbelagda uppgifter kan lämnas till andra myndigheter om det finns en sekretessbrytande regel som är tillämplig. I vissa fall kan sekretessbelagda uppgifter även lämnas till enskilda om det finns en tillämplig sekretessbrytande regel.

Tabell med sekretessreglerna för de vanligaste handlingarna och uppgifterna

Uppgift/handling

Sekretess?

Tillämplig bestämmelse

Ja

Nej

Ackord

– beslut i ärenden om

X

27 kap. 2 § tredje stycket 1 OSL

Ackord

– uppgift om i beskattningsdatabasen

X

27 kap. 1 § andra stycket OSL

Adress

- för fysisk person i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Adress

- för juridisk person

X

Juridiska personer saknar personliga förhållanden. Uppgiften är därför offentlig. Detta gäller även för kommunala bolag.

Adress

- för dödsbo

X

Juridiska personer saknar personliga förhållanden, uppgiften är därför offentlig.

Adress

– särskild skatteadress för fysisk person i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Adress

- särskild skatteadress för juridisk person

X

Juridiska personer saknar personliga förhållanden. Uppgiften är därför offentlig. Detta gäller även för kommunala bolag.

Adress

- till representant för utländsk företagare i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Aktieinnehav

- uppgift i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Andelsinnehav

- uppgift i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Anmälan till Revisorsinspektionen enligt 31 § revisorslagen (2001:883)

X

27 kap. 2 § första stycket 1 OSL

Anonym och inte anonym anmälan från allmänheten om skatte- och avgiftsundandraganden

X

27 kap. 1 § första stycket OSL. När uppgiften förekommer i en kontroll gäller istället sekretess enligt 17 kap. 1–2 §§ OSL för uppgiften. Kontrollsekretess gäller även i förhållande till den som anmälan avser.

Anstånd med avlämnande av deklaration

– uppgift i ansökan

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Anstånd med avlämnande av deklaration

– beslut om

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Anstånd med inbetalning av skatt

– uppgift i ansökan om

X

27 kap. 2 § första stycket 3 OSL

Anstånd med inbetalning av skatt

– beslut om

X

27 kap. 2 § tredje stycket 1 OSL.

Anställd

- uppgift om en arbetsgivares anställda i verksamhet som avser bestämmande av skatt

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Arbetsgivaravgifter

- uppgift i ansökan om registrering

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Arbetsgivaravgifter

- beslut om registrering

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Arbetsgivaravgifter

– uppgift om tidpunkt för registrering i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Arbetsgivaravgifter

- uppgift i beskattningsdatabasen om att registrering finns/inte finns

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 5 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Arbetsgivaravgifter

– beslut om avgiftens storlek

X

27 kap. 6 § OSL

Arbetsgivaravgifter

– uppgift i ärende om

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Arbetsgivare

– uppgift om en persons arbetsgivare i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Arbetsgivare

– uppgift om en arbetsgivares anställda i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

A-skatt

– uppgift i ärende om ansökan om särskild beräkningsgrund för skatteavdrag (”stående jämkning”)

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

A-skatt

– uppgift i ärende om ansökan om ändrad beräkning av skatteavdrag (”jämkning”)

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

A-skatt

– uppgift i ärende om ansökan om särskild A-skatt (SA-skatt)

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

A-skatt

– beslut om särskild beräkningsgrund för skatteavdrag (”stående jämkning”)

X

27 kap. 6 § OSL

A-skatt

– beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag (”jämkning”)

X

27 kap. 6 § OSL

A-skatt

– beslut om tillämplig skattetabell

X

27 kap. 6 § OSL

A-skatt

– beslut om särskild A-skatt (SA-skatt)

X

27 kap. 6 § OSL

A-skatt

– uppgift i ärende om verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

A-skattsedel

- beslut om preliminär A-skatt

X

X

27 kap. 1 § andra stycket 1 OSL. Det finns ingen beslutshandling utan det rör sig istället om en sammanställning av uppgifter ur beskattningsdatabasen, d.v.s. en potentiell allmän handling. Denna innehåller både offentliga och sekretessbelagda uppgifter. Prövning ska göras i varje enskilt fall.

Avdragen skatt

– beslut om

X

27 kap. 6 § OSL

Avdragen skatt

– uppgift i ärende om

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Avskrivningsbeslut

- i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Avvisningsbeslut

- i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Betalningssäkring

- uppgift i ärende om

X

27 kap. 2 § första stycket 1 OSL. I pågående granskning för kontroll av skatter och avgifter kan uppgifterna också omfattas av sekretess enligt 17 kap. 2 § OSL, vilket gäller även i förhållande till den enskilde som är föremål för granskningen.

Betalningsuppmaning

- uppgift på ett skattekonto

X

27 kap. 1 § andra stycket 1 OSL

Borgenärsutredning

- uppgifter i

X

27 kap. 2 § andra stycket OSL

Borgenärsärende enligt BorgL

– beslut i ärenden enligt BorgL

X

27 kap. 2 § tredje stycket 1 OSL

Borgenärsärende enligt BorgL

– uppgifter i ett ärende

X

27 kap. 2 § andra stycket OSL

Bransch

– uppgift om i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 6 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild . Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Brottsanmälan

X

35 kap. 1 § 4 OSL. Uppgifterna kan under vissa förutsättningar även vara sekretessbelagda med stöd av 18 kap. 1 eller 3 §§ OSL, vilka även gäller i förhållande till den enskilda själv.

Civilstånd

- uppgift i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Civilståndsändring

- datum för ändringen i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Deklaration

- i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Deklaration

- uppgift i ärende om anstånd med att lämna in

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Deklaration

- beslut i ärenden om anstånd med att lämna in

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Deklaration

- uppgift om att deklaration lämnats eller inte lämnats i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Deklarationsombud

- uppgift i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Delägare

- uppgift i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Diarieföringsuppgifter

- uppgift i diariet om inkommet ärende om omprövning enligt 66 kap. SFL innan omprövningsbeslut har fattats

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Diarieföringsuppgifter

- uppgift i diariet om inkommet ärende om omprövning enligt 66 kap. SFL när beslut i ärendet är fattat

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Dokumentationsavgift

– ärende om

X

27 kap. 2 § första stycket 5 OSL

Dokumentationsavgift

– beslut om

X

27 kap. 2 § tredje stycket 4 OSL

Enkelt bolag och partrederi

- uppgift om representant i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § OSL

Fastighetsavgift

– utredningsunderlag i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Fastighetsavgift

– beslut om

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Fastighetsdeklaration

- uppgift i deklaration i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Fastighetsinnehav

- uppgift om en persons innehav i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Fastighetsskatt

– utredningsunderlag i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Fastighetsskatt

– beslut om

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Fastighetstaxering

- beslut om

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Fastighetstaxering

- underrättelse om beslut

X

27 kap. 1 § OSL

Fastighetsägare

- uppgift om ägare till viss fastighet i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Firma (ett företags namn)

– uppgift i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 2 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Firma (ett företags namn)

– uppgift i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Firmatecknare

- uppgift i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Frivillig skattskyldighet för moms för uthyrning av verksamhetslokal

– beslut om

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Frivillig skattskyldighet för moms för uthyrning av verksamhetslokal

– uppgift i ärende om

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Frivillig skattskyldighet för moms för uthyrning av verksamhetslokal

– uppgift i beskattningsdatabasen om att registreringen avser frivillig skattskyldighet

X

(X)

2 kap. 5 § andra stycket 3 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Frivillig skattskyldighet för moms för uthyrning av verksamhetslokal

– uppgift om vilken fastighet registreringen avser i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Frivillig skattskyldighet för moms för uthyrning av verksamhetslokal

– uppgift om vilken lokal registreringen avser i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

F-skatt

- beslut om godkännande/avslag

X

27 kap 6 § OSL

F-skatt

- beslut om återkallelse

X

27 kap 6 § OSL

F-skatt

- beslut om debitering

X

27 kap 6 § OSL

F-skatt

–uppgifter i ett ärende om

X

27 kap 1 § första stycket OSL

F-skatt

- beslutsmotivering i beslut i beskattnings­databasen om godkännande respektive återkallelse av godkännande

X

27 kap 6 § OSL

F-skatt

- uppgift om beslutstidpunkt i beskattnings­databasen om godkännande respektive återkallelse av godkännande

X

27 kap 6 § OSL

F-skatt

- uppgift i ärende om godkännande respektive återkallelse av godkännande

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

FA-skatt

Se F-skatt och A-skatt

Fåmansföretag

- uppgift om delägare i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Föreläggande

- att komplettera inkomstdeklaration

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Föreläggande

- att komplettera skattedeklaration

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Föreläggande

- att lämna kontrolluppgift

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Föreläggande

- att lämna registreringsansökan

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Föreläggande

- att lämna inkomstdeklaration

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Föreläggande

- att lämna skattedeklaration

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Föreläggande

- att lämna upplysningar i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Föreläggande

- att visa upp handling i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Företagsrekonstruktion

– beslut om

X

27 kap. 2 § tredje stycket 1 OSL

Företagsrekonstruktion

–uppgift i ärende om

X

27 kap. 2 § andra stycket OSL

Företrädaransvar

- uppgift i ärende om

X

27 kap. 2 § andra stycket OSL

Företrädaransvar

- beslut om

X

27 kap. 2 § tredje stycket 1 OSL

Förseningsavgift

– beslut om

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Förseningsavgift

– uppgift i ärende om

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Förslag till beslut

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Förtidsåterbetalning

– beslut om

X

27 kap. 2 § tredje stycket 1 OSL

Förvaring av räkenskaper och utrustning utomlands, anmälan enligt 7 kap. 3 a § BFL och tillstånd enligt 7 kap. 4 § BFL

– beslut om

X

30 kap. 23 § OSL och 9 § OSF (bilagan till OSF p. 113)

Förvaring av räkenskaper och utrustning utomlands, anmälan enligt 7 kap. 3 a § BFL och tillstånd enligt 7 kap. 4 § BFL

– uppgift i ärende om

X

30 kap. 23 § OSL och 9 § OSF (bilagan till OSF p. 113)

GD-nummer

- uppgift i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 3 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Granskning

- planläggning av i verksamhet som avser bestämmande av skatt

X

27 kap. 1 § första stycket OSL. I vissa fall kan uppgifterna sekretessbeläggas även mot den enskilda själv enligt 17 kap. 1 § OSL.

Grundläggande beslut om slutlig skatt

X

27 kap. 6 § OSL

Grupphuvudman för momsgrupp

– uppgift i beskattningsdatabasen om grupphuvudmannens reg.nr

(X)

X

2 kap. 5 § SdbL andra stycket 3. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Grupphuvudman för momsgrupp

– uppgift om grupphuvudmannen och övriga som ingår i momsgruppen i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Handelsbolag

– uppgift i ärende om ansvar för delägare

X

Inte sekretessreglerad verksamhet.

Handelsbolag

– beslut om ansvar för delägare

X

Inte sekretessreglerad verksamhet.

Handläggare

X

Handläggare är inte enskild i detta sammanhang. Uppgift om vem som handlagt ett ärende är därför offentlig

Handläggningskod

– uppgift i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m./beskattningsdatabasen

X

När uppgiften inte indirekt avslöjar sekretessbelagda uppgifter är den offentlig.

Handläggningskod

– uppgift i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

När uppgiften avslöjar sekretessbelagda uppgifter är även den sekretessbelagd.

Hemortskommun

- uppgift i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Hemvistintyg

- uppgift i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Huvudkontor

- uppgift i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 2 SdbL

Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Indrivning

- uppgift på skattekontot om att skattefordran överlämnats till Kronofogden för indrivning

X

27 kap. 1 § andra stycket OSL

Informationsbesök

X

Inte sekretessreglerad verksamhet.

Inkomstdeklaration

– ärenden om anstånd med inlämnande av

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Inkomstdeklaration

– beslut om anstånd med inlämnande av

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Inkomstdeklaration

- uppgifter i en deklaration i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Inkomstdeklaration

- uppgift i verksamhet om bestämmande av skatt m.m. om att deklaration har lämnats eller inte har lämnats

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Juridisk form

– uppgift i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 2 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Juridisk form

– uppgift i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Jämkning av skatt

– beslut om

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Jämkning av skatt

– uppgifter i ärende om

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Kassaregister

- beslut om undantag från skyldighet att ha kassaregister

X

27 kap. 2 § tredje stycket 2 OSL

Kassaregister

- beslut om att inte medge undantag från skyldighet att ha kassaregister

X

27 kap. 2 § första stycket 4 OSL

Kassaregister

– uppgifter i ärende om

X

27 kap. 2 § första stycket 4 OSL

Konkurs

– uppgift om beslut om konkurs i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 7 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Konkursadress

– uppgift i ärende om konkurs när konkursgäldenären är en fysisk person

X

27 kap. 2 § andra stycket OSL

Konkursadress

– uppgift i ärende om konkurs när konkursgäldenären är en juridisk person

X

Juridiska personer saknar personliga förhållanden. Uppgiften är därför offentlig. Detta gäller även för kommunala bolag.

Konkurs

– beslut om

X

27 kap. 2 § tredje stycket 1 OSL

Konkurs

– uppgifter i ärende

X

27 kap. 2 § andra stycket OSL

Konto

– uppgift om bankkonto, bankgirokonto eller plusgirokonto i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Kontonummer

– till bankkonto, bankgirokonto eller plusgirokonto i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Kontrolluppgift

– uppgift i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Kontrolluppgift (KU)

– sammandrag av KU för viss person

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Kontrolluppgift (KU)

– sammandrag av KU för uppgiftslämnare

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Kostnadsavdrag

- uppgift i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Kostnadsränta

– uppgift i ärende om befrielse från

X

Inte sekretessreglerad verksamhet.

Kostnadsränta

– beslut om befrielse från

X

Inte sekretessreglerad verksamhet.

Kostnadsränta

- uppgift om på skattekontot

X

27 kap. 1 § andra stycket 1 OSL

Likvidation

– uppgift om beslut i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 7 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Likvidation

– uppgift i ärenden om

X

27 kap. 2 § andra stycket OSL

Likvidation

– beslut om

X

27 kap. 2 § tredje stycket 1 OSL

Låneförbudet

- undantag enligt 21 kap. 8 § ABL

beslut om

X

30 kap. 23 § OSL och 9 § OSF

Låneförbudet

- undantag enligt 21 kap. 8 § ABL

– uppgifter i ärende

X

30 kap. 23 § OSL och 9 § OSF

Lön

- uppgift i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Medborgarskap

- uppgift i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Meddelande efter vidtagen skatteutredning

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Här avses inte en beslutshandling utan ett besked, ”Meddelande”, om vad en skatteutredning kommer att leda till.

Mervärdesskatt

– beslut att betala eller få tillbaka

X

27 kap 6 § första stycket OSL

Mervärdesskatt

– uppgift om egna uttag i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Mervärdesskatt

– uppgift om ingående mervärdesskatt i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Mervärdesskatt

– uppgift om omsättning i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Mervärdesskatt

– uppgift om redovisningsmetod i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Mervärdesskatt

– uppgift om redovisningsperiod i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Mervärdesskatt

– uppgift om utgående mervärdesskatt i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Mervärdesskatt

– uppgift i ärende om

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Mervärdesskatt

– ärenden om registrering för mervärdesskatt

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Mervärdesskatt

– beslut om registrering till mervärdesskatt

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Mervärdesskatt

– uppgift om tidpunkt för beslut om registrering i beskattningsdatabasen

X

27 kap. 1 § andra stycket 1 OSL

Mervärdesskatt

– uppgift i beskattningsdatabasen om att registrering finns/inte finns

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 3 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Momsregistreringsnummer

- uppgift i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 3 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Mervärdesskattegrupp

– uppgift i ärende om ansvar för beskattningsbara personer

X

Inte sekretessreglerad verksamhet

Mervärdesskattegrupp

– beslut om ansvar för beskattningsbara personer

X

Inte sekretessreglerad verksamhet

Namn på fysisk person

– uppgift i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 1 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs. Sekretessmarkering kan finnas. Markeringen innebär att sekretess­prövning ska ske i särskild ordning.

Namn på fysisk person

– uppgift i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Namnteckning i deklaration

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Nedsättning av fordran

– beslut om

X

27 kap. 2 § tredje stycket 1 OSL

Nedsättning av fordran

– uppgifter i beskattningsdatabasen

X

27 kap. 1 § andra stycket 1 OSL

Näringsförbud

- uppgift om

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Näringsverksamhet

- uppgift i beskattningsdatabasen om typ av verksamhet (SNI-kod)

(X)

X

2 kap. 5 § SdbL andra stycket 6. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Omprövning av beslut enligt SFL

– avskrivningsbeslut

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Omprövning av beslut enligt SFL

– uppgift i diariet om inkommet ärende som avskrivits

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Omprövning av beslut enligt SFL

– avvisningsbeslut

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Omprövning av beslut enligt SFL

– uppgift i diariet om inkommet ärende som avvisats

X

27 kap. 1 § OSL

Omprövning av beslut enligt SFL

– omprövningsbeslut

X

27 kap. 6 § OSL

Omprövning av beslut enligt SFL

– uppgift i diariet om inkommet ärende innan omprövningsbeslut har fattats

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Omprövning av beslut enligt SFL

– uppgift i diariet om inkommet ärende sedan beslut har fattats

X

27 kap. 6 § OSL

Omprövning av beslut enligt SFL

– uppgifter i ärenden om

X

27 kap. 1 § OSL

Omställningsstöd

- uppgift i ett ärende om enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat avseende den som är föremål för ärendet

(X)

X

30 kap. 23 § första stycket 1 OSL samt 9 § OSF

Sekretess gäller med ett rakt skaderekvisit vilket innebär att det råder en presumtion för offentlighet. En skadeprövning ska dock göras innan uppgift lämnas ut.

Omställningsstöd

- uppgift i ett ärende som avser andra ekonomiska eller personliga förhållanden än i punkten ovan avseende enskild som trätt i affärsförbindelse eller annan liknande förbindelse (tredje man) med den som är föremål för Skatteverkets verksamhet

X

30 kap. 23 § första stycket 2 OSL samt 9 § OSF

Omställningsstöd

- beslut om

X

30 kap. 23 § OSL, 9 § OSF samt p. 160 i bilagan till OSF

Omställningsstöd

- beslut om återkrav

X

30 kap. 23 § OSL, 9 § OSF samt p. 160 i bilagan till OSF

Organisationsnummer

- bevis

X

Inte sekretessreglerad verksamhet.

Organisationsnummer

- ärende om tilldelning

X

Inte sekretessreglerad verksamhet.

Organisationsnummer

– uppgift i beskattningsdatabasen

(gäller inte registreringar med stöd av lag [1974:174] om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. som inte är sekretessreglerad verksamhet)

(X)

X

När uppgiften finns registrerad i beskattningsdatabasen omfattas den av databassekretessen i 27 kap. 1 § andra stycket 1 OSL. Uppgiften kan lämnas ut med stöd av 2 kap. 5 § andra stycket 2 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Pension

– beslut om dispens/återköp

X

27 kap. 6 § OSL

Pension

– uppgifter i ärende om dispens/återköp

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Personalliggare (även på byggarbetsplats)

– beslut om kontrollbesök

X

27 kap. 2 § första stycket 1 OSL

Personalliggare (även på byggarbetsplats)

– beslut om kontrollavgift

X

27 kap. 2 § tredje stycket 3 OSL

Personalliggare (även på byggarbetsplats)

– uppgift i ärende om

X

27 kap. 2 § första stycket 1 OSL

Personnummer

– uppgift i beskattningsdatabasen

(X)

X

2kap. 5 § andra stycket 1  SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs. Sekretessmarkering kan finnas. Markeringen innebär att sekretess­prövning ska ske i särskild ordning.

Personnummer

– uppgift i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

PGI

– beslut om

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

PGI

– uppgifter i ärende om

X

27 kap. 1 § OSL

Preliminär inkomstdeklaration

X

27 kap. 1 § OSL

Preliminär skatt

– uppgift i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 4 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Preliminär skatt

– beslut om

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Preliminär skatt

– uppgifter i ärende

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Punktskattebesök

- uppgift om besök enligt 6 kap. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Redare

- uppgift i ärende om ansvar för betalning av skatt

X

Inte sekretessreglerad verksamhet

Redare

- beslut om ansvar för betalning av skatt

X

Inte sekretessreglerad verksamhet

Registrering till arbetsgivaravgift och mervärdesskatt

– uppgift i ärende om

X

27 kap. 1 § OSL

Registrering till arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt

- beslut om

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Registrering till arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt

– uppgift i beskattningsdatabasen om att registrering finns/inte finns

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 3 respektive 5 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Registrering till arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt

– uppgift om tidpunkt för registrering

X

27 kap. 1 § OSL

Restförd skatt

- uppgift på ett skattekonto

X

27 kap. 1 § andra stycket 1 OSL

Revision

– beslut om

X

27 kap. 2 § OSL. I vissa fall kan revisonsbeslutet sekretessbeläggas även mot den enskilda själv enligt 17 kap. 2 § OSL.

Revision

– planläggning av

X

27 kap. 2 § första stycket 1 OSL

I vissa fall kan revisonsbeslutet sekretessbeläggas även mot den enskilda själv enligt 17 kap. 1 § OSL.

Revisionspromemoria/för-slag till beslut

X

27 kap. 2 § första stycket 1 OSL

Rot- och rutavdrag

– ärende om preliminär skattereduktion/begäran om utbetalning

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Rot- och rutavdrag

– meddelande till köparen om preliminär skattereduktion/beslut om utbetalning till utföraren

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Rot- och rutavdrag

– beslut om slutlig skattereduktion

X

27 kap. 6 § OSL

Samordningsnummer

– uppgift i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 1 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

SINK-beslut

X

27 kap. 6 § OSL

SINK-extract

- i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Skalbolagsdeklaration

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Skalbolag, betalningsansvar för den som avyttrat ett skalbolag

– uppgift i ärende

X

Inte sekretessreglerad verksamhet

Skalbolag, betalningsansvar för den som avyttrat ett skalbolag

– uppgift i beslut

X

Inte sekretessreglerad verksamhet

Skatteavdrag, ansvar för avdrag med felaktigt belopp

– uppgift i ärende

X

Inte sekretessreglerad verksamhet

Skatteavdrag, ansvar för avdrag med felaktigt belopp

– beslut om

X

Inte sekretessreglerad verksamhet.

Skatteavdrag, särskild beräkningsgrund

– uppgift i ärende

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Skatteavdrag, särskild beräkningsgrund

– beslut om

X

27 kap. 6 § OSL

Skattedeklaration

– ärende om anstånd med inlämnande av

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Skattedeklaration

– beslut om anstånd med inlämnande av

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Skattedeklaration

- uppgifter i

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Skattedeklaration

- uppgift om att deklaration lämnats eller inte lämnats

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Skattefordran överlämnad till Kronofogden för indrivning

- uppgift hos Skatteverket på skattekontot

X

27 kap. 1 § andra stycket 1 OSL

Skattekonto

- uppgift om saldo på ett skattekonto

X

27 kap. 1 § andra stycket 1 OSL

Skattereduktion för hushållsarbete

– se rot- och rutavdrag

Skattetabell

– uppgift i verksamhet som avser bestämmande av skatt

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Skattetabell

– uppgift i beslut

X

27 kap. 6 § OSL

Skattetillägg

– beslut om

X

27 kap. 6 § OSL

Skattetillägg

– uppgift i ärende

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Skatteåterbetalning

– uppgift om att återbetalning skett i ärende om

X

27 kap. 2 § första stycket 2 OSL

Skatteåterbetalning

– uppgift om bankkonto eller plusgirokonto i ärende om

X

27 kap. 2 § första stycket 1 OSL

SKB, förankring hos

– uppgift i ärende

X

SKB är inte att anse som enskild i det här sammanhanget utan som en representant för myndigheten. Uppgifter om SKB omfattas därför inte av skattesekretessen.

Skuldsanering

– beslut om

X

27 kap. 2 § tredje stycket 1 OSL

Skuldsanering

– uppgift i ärende om

X

27 kap. 2 § andra stycket OSL

Slutlig skatt

– beslut om

X

27 kap. 6 § OSL

Slutlig skatt

– skattebesked (enligt 56 kap. 10 § SFL)

X

27 kap. 1 § första stycket OSL.

SNI-kod

- uppgift om SNI-kod i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 6 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

SOA-anmälan

- uppgifter i

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Socialförsäkringsintyg (A1, E101, E102, E103)

- i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Solidariskt ansvar

– beslut i ärende om

X

Inte sekretessreglerad verksamhet.

Solidariskt ansvar

– uppgifter i ärende om

X

Inte sekretessreglerad verksamhet.

Särskild A-skatt (SA-skatt)

Se A-skatt.

Särskild skattekontroll

– beslut om kontrollbesök

X

27 kap. 2 § första stycket 1 OSL

Särskild skattekontroll

– beslut om kontrollavgift

X

27 kap. 2 § tredje stycket 3 OSL

Särskild skattekontroll

– uppgifter i ärenden om

X

27 kap. 2 § första stycket 1 OSL

Säte

- uppgift i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 2 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Tips från allmänheten

X

27 kap. 1 § första stycket OSL. I vissa fall kan uppgifterna sekretess­beläggas även mot den som anmälan avser enligt 17 kap. 1-2 §§ OSL.

Trossamfund

– beslut om avgift till

X

27 kap. 6 § OSL

Trossamfund

– uppgift om tillhörighet/medlemskap avseende visst samfund i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Trossamfund

– uppgift om att tillhörighet/medlemskap avseende visst samfund inte föreligger i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Tvångsåtgärd

– beslut om

X

27 kap. 2 § första stycket 1 OSL

Tvångsåtgärd

– uppgifter i ärende om

X

27 kap. 2 § första stycket 1 OSL. I vissa fall kan uppgifterna sekretessbeläggas även mot den enskilda själv enligt 17 kap. 1-2 §§ OSL.

Utredningsmetod

- uppgift om metod

X

17 kap. 1, 1 b och 2 §§ OSL

Utredningsåtgärd

- uppgift i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Utländsk företagare

- uppgift om representant för i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

VAT-nummer registrerat i annat EU-land än Sverige

– uppgift om att angivet nummer överensstämmer med registrerad uppgift (kan sökas på Skatteverkets hemsida)

X

Inte sekretessreglerad verksamhet.

VAT-nummer registrerat i Sverige

– uppgift i ärende om

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

VAT-nummer registrerat i Sverige

– beslut om

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

VAT-nummer registrerat i Sverige

– uppgift om att registrering finns/inte finns i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 3 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig för enskild. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

VAT-nummer registrerat i Sverige

– uppgift om tidpunkt för registrering i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Vite

– ansökan om utdömande i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m.

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Återbetalning av skatt

– uppgift om att återbetalning skett

X

27 kap. 2 § första stycket 2 OSL

Återbetalning av skatt

– uppgift om bank- eller plusgirokonto i ärende om

X

27 kap. 2 § första stycket 2 OSL

Överklagandeärende

– ett överklagande av ett beslut om bestämmande av skatt som kommer in till Skatteverket

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Överklagandeärende

– handlingar i domstolens akt som är föremål för domstolens prövning, när akten finns hos Skatteverket

(X)

X

27 kap. 4 § OSL Domstolssekretess gäller för de uppgifter i domstolens akt som är föremål för prövning även när akten finns hos Skatteverket, d.v.s. skadeprövning ska göras, huvudregeln är offentlighet (RÅ 81 2:57). För övriga uppgifter gäller absolut sekretess.

Överklagandeärende

– handlingar i domstolens akt som inte är föremål för domstolens prövning, när akten finns hos Skatteverket

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Överklagandeärende

– handlingar i Skatteverkets akt t.ex. Skatteverkets yttrande eller överklagande

X

27 kap. 1 § första stycket OSL

Överklagandeärende

– uppgift i diariet när skattebetalaren överklagar

(X)

X

27 kap. 4 § OSL

Sekretess gäller med rakt skaderekvisit. Huvudregeln är offentlighet.

Överklagandeärende

– uppgift i diariet, Skatteverket överklagar en dom eller ett beslut

(X)

X

27 kap. 4 § OSL

Sekretess gäller med rakt skaderekvisit. Huvudregeln är offentlighet.

Överklagandeärende

– domstolens dom efter överklagande av ett beslut om bestämmande av skatt

X

27 kap. 6 § OSL

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar