OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Reningsanläggningar som inte utgör ett led i en industriell process

Till byggnadstypen reningsanläggning räknas

  • vattenverk
  • avloppsreningsverk
  • anläggning för förvaring av radioaktivt avfall
  • sopstation och liknande
  • pumpstation som hör till ovanstående anläggningar.

Till reningsanläggningar hör inte sådana anläggningar där verksamheten i allt väsentligt utgör ett led i en industriell process (2 kap. 2 § FTL).

Vad som sägs i bestämmelsen om vattenverk, avloppsreningsverk, sopstation och liknande samt om pumpstationer, bör gälla även för ledningar i den mån dessa kan anses tillhöra någon av de nämnda typerna av anläggningar. När man klassificerar pumpstationer bör pumpar och pumpanläggningar anses tillhöra stationen enligt jordabalkens regler.

Byggnad som används för återvinning av papper och plast

Regeringsrätten har i en dom funnit att en byggnad som används för återvinning av papper, plast och andra produkter, är en anläggning som kan likställas med en sopstation eller liknande, och som alltså kan indelas som specialbyggnad, reningsanläggning (RR 2006-09-21, mål nr 3323-03).

Returpappershanteringen svarade härvid för 90−95 procent av verksamheten. Byggnaden på den aktuella fastigheten rymde kontor, lager för insamlat papper samt en sorteringsanläggning för insamlat papper, plast och andra produkter. Byggnaden användes uteslutande för lagring och komprimering av materialet som sedan såldes vidare för bearbetning till brukbart papper.

Regeringsrätten konstaterade att den tekniska utvecklingen för sophantering innebär att sopor och avfall kan återutnyttjas i en ökande omfattning innan materialet slutligt måste destrueras. Enligt Regeringsrätten är en sådan rensning och bearbetning av avfall som utförts i den aktuella byggnaden ett exempel på sophantering i syfte att ta hand om och bereda avfall för återvinning.

En anläggning som tar hand om avfall och där avfallet på olika sätt endast förbereds för någon form av återvinning, utan att återvinningen sker i den aktuella anläggningen, bör således hänföras till reningsanläggning.

Anläggning som både tar hand om och bearbetar avfall till en brukbar produkt

En anläggning som både tar hand om och bearbetar avfallet till en produkt som går att bruka kan inte hänföras till reningsanläggning. Om avfallet t.ex. används i en verksamhet som består i att producera och distribuera varmvatten för uppvärmning kan byggnaden i stället hänföras till byggnadstypen värmecentral.

Anläggning som är allmänt tillgänglig och tar emot avfall från flera industrier

En reningsanläggning som är allmänt tillgänglig och som tar emot avfall för destruktion och återvinning från flera industrier bör hänföras till gruppen specialbyggnad. Om anläggningen däremot till övervägande del tar hand om avfall enbart från en enda industri, bör den indelas som industribyggnad eller övrig byggnad. Byggnadens belägenhet bör i detta fall inte ha någon betydelse.

Om anläggningen är placerad i direkt anslutning till en industri kan detta tyda på att anläggningen till övervägande del tar emot industrienhetens avfall, vilket innebär att anläggningen inte ska indelas som en specialbyggnad.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RR 2006-09-21 [1]

Lagar & förordningar

  • Fastighetstaxeringslag (1979:1152) [1]