OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Ett barn har en eller två vårdnadshavare. Barnets vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden och företräder barnet i personliga angelägenheter.

Vårdnad enligt svensk lag

Vårdnad är ett rättsligt begrepp som innefattar rätt och skyldighet att besluta i frågor om ett barns personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare ansvarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vårdnadshavaren ska också bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas (6 kap. 1 § och 2 § andra stycket FB).

Ett barn står normalt under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem. Domstol kan dock besluta att vårdnaden om barnet i stället ska flyttas över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare eller till en tillfällig vårdnadshavare (6 kap. 7-9 §§ och 6 kap. 10 d § FB). Vårdnaden om ett barn upphör när barnet fyller 18 år (6 kap. 2 § första stycket FB). Läs mer under Hur uppstår och ändras vårdnad i Sverige? >> Dom eller beslut.

Gemensam vårdnad

Om ett barn har två vårdnadshavare ska de tillsammans utöva bestämmanderätten över barnet (6 kap. 13 § första stycket FB). Utgångspunkten är att det krävs att vårdnadshavarna gemensamt fattar beslut i frågor som rör vårdnaden. Det innebär dock inte att båda vårdnadshavarna måste delta i alla beslut som rör barnet. När det gäller beslut angående den dagliga omsorgen om barnet ligger det i sakens natur att det är den som har barnet hos sig som i praktiken har bestämmanderätten (prop. 1975/76:170 s. 178).

Det har inte ansetts lämpligt att närmare reglera vad som ingår i den dagliga omsorgen (se t.ex. prop. 1997/98:7 s. 55). Det står dock klart att den dagliga omsorgen inte innefattar beslut om barnets boende och frågor om skolval. Detsamma gäller anmälan av flytt för barnet. Detta framgår uttryckligen av 30 § första stycket FOL där det anges att en sådan anmälan ska göras av barnets vårdnadshavare. Ett beslut om barns folkbokföring kan dock överklagas av enbart en av vårdnadshavarna (40 § första stycket FOL).

Om den ena vårdnadshavaren är frånvarande, sjuk eller av någon annan orsak förhindrad att fatta ett beslut som rör barnet får den andre vårdnadshavaren ensam fatta beslutet om det inte kan skjutas upp utan besvär. Om beslutet är av ingripande betydelse för barnets framtid får beslut dock fattas endast om barnets bästa uppenbarligen kräver det (6 kap. 13 § andra stycket FB).

Läs mer om hur vårdnad uppstår och ändras i Sverige på sidan Hur uppstår och ändras vårdnad i Sverige.

Förmyndarskap

Den som är förmyndare för ett barn förvaltar barnets egendom och företräder barnet i ekonomiska angelägenheter (12 kap. § FB). Normalt är barnets föräldrar både vårdnadshavare och förmyndare (10 kap. 2 § FB).

Registrering av vårdnad i folkbokföringen

Skatteverket registrerar uppgift om vårdnad för ett barn som är folkbokfört i Sverige. Uppgiften uppdateras om det sker någon ändring i vårdnaden om barnet. Uppgift om vårdnad tas automatiskt bort från folkbokföringsdatabasen i samband med att vårdnadsförhållandet upphör när barnet fyller 18 år.

I folkbokföringsdatabasen registreras inte uppgift om förmyndarskap eller förmyndare.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar