OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan i vissa fall medge befrielse från skattetillägget när en komplettering som lämnas på eget initiativ inte anses som en rättelse som utesluter skattetillägg.

Befrielse när en uppgiftsskyldig lämnar kompletterande information

En uppgiftsskyldig som har lämnat en oriktig uppgift kan därefter på eget initiativ komplettera med information om den beskattningsfråga den oriktiga uppgiften avser. Om Skatteverket efter att ha tagit del av kompletteringen korrigerar beskattningen så ska verket vid prövning av ett eventuellt skattetillägg i första hand ta ställning till om kompletteringen är att se som en rättelse. Om kompletteringen kan godtas som rättelse och är gjord på eget initiativ får skattetillägg inte tas ut.

När den uppgiftsskyldiga har lämnat kompletteringen på eget initiativ men den inte uppfyller kraven på att vara en rättelse anser Skatteverket att det i vissa fall kan vara oskäligt att ta ut ett fullt skattetillägg. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan hel eller delvis befrielse då medges (Skatteverkets ställningstagande Skattetillägg när en uppgiftsskyldig gör en komplettering efter att en oriktig uppgift har lämnats).

När ska Skatteverket befria?

En komplettering som saknar en uttrycklig eller underförstådd viljeyttring om ändring av beskattningen eller av tidigare lämnade uppgifter är inte tillräckligt tydlig för att vara en rättelse. Utgångspunkten i sådana fall är därför att skattetillägg ska tas ut.

Skatteverket anser att när den uppgiftsskyldiga i en sådan situation lämnar tillräckliga uppgifter för en korrekt bedömning av beskattningsfrågan kan Skatteverket medge hel befrielse från skattetillägget. Det kan exempelvis gälla en komplettering som innehåller en förklaring att den uppgiftsskyldiga fått kännedom om att redovisningen i deklarationen kan ifrågasättas, på vilket sätt den kan ifrågasättas och en redogörelse för relevanta sakomständigheter. Den uppgiftsskyldiga kan ändå anse att deklarationen är riktig och därför inte ändra sitt yrkande i deklarationen (Skatteverkets ställningstagande Skattetillägg när en uppgiftsskyldig gör en komplettering efter att en oriktig uppgift har lämnats).

När det finns brister beträffande tydligheten eller redogörelsen kan delvis befrielse komma ifråga. Bedömningen blir i dessa fall beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. I ställningstagandet Skattetillägg när en uppgiftsskyldig gör en komplettering efter att en oriktig uppgift har lämnats finns exempel på hur befrielsebedömningen kan göras.

Referenser på sidan

Ställningstaganden

  • Skattetillägg när en uppgiftsskyldig gör en komplettering efter att en oriktig uppgift har lämnats [1] [2] [3]

Referenser inom skattetillägg