OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Ett återkrav av utbetalt stöd vid korttidsarbete ska återbetalas genom att sättas in på ett särskilt konto för återbetalning.

Särskilt konto för återbetalning

En återbetalning av utbetalt stöd vid korttidsarbete ska återbetalas till ett särskilt konto för återbetalning (33 § tredje stycket lag [2013:948] om stöd vid korttidsarbete). Anledningen till att återbetalningen inte ska ske till skattekontot är för att då skulle återbetalningen hanteras som vilken inbetalning som helst och därmed kunna avräknas mot arbetsgivarens skattekontounderskott.

Återbetalning ska göras senast den sista dagen i månaden efter den månad då Skatteverket beslutade om återkrav.

Dröjsmålsränta om återbetalningen inte sker i rätt tid

En inbetalning ska anses ha gjorts den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot. Om återbetalning inte sker i rätt tid ska dröjsmålsränta tas ut på beloppet. Dröjsmålsränta tas ut på det obetalda beloppet från och med dagen efter att stöd vid korttidsarbete har tillgodoförts till och med den dag betalning sker (33 a § lag [2013:948] om stöd vid korttidsarbete). Dröjsmålsräntan beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § SFL. Dröjsmålsränta beräknas även när arbetsgivaren har beviljats anstånd med återbetalning av stöd.

Särskilda skäl för Skatteverket att avstå kravet på ränta

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket enligt 33 a § lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete helt eller delvis avstå från kravet på ränta. Ett särskilt skäl kan till exempel vara att en felaktig utbetalning av stöd vid korttidsarbete beror på ett misstag hos Skatteverket. Skatteverket kan pröva frågan om särskilda skäl på eget initiativ och en ansökan från arbetsgivaren är alltså inte en förutsättning för eftergift (prop. 2021/22:77 s. 20).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 2021/22:77 Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete [1]