OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

El som framställs i Sverige från vissa källor är skattepliktig om den inte omfattas av något av de undantag som finns i lagen om skatt på överintäkter från el. Ett sådant undantag är el som framställs i anläggningar med en sammanlagd installerad effekt på upp till 1 megawatt

När är el skattepliktig?

El som framställs i Sverige från någon av följande källor är enligt 10 § LSÖE skattepliktig:

Elen ska också vara framställd under en viss tidsperiod (11 § LSÖE).

Bestämmelsen i 10 § LSÖE motsvaras av artikel 7.1 i Rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna (förordning 2022/1854).

Vindenergi

El som framställs i vindkraftverk är skattepliktig (10 § 1 LÖSE och prop. 2022/23:58 s. 57).

Termisk solenergi och solcellsenergi

El som framställs med någon form av solenergi är skattepliktig (10 § 2 LSÖE och prop. 2022/23:58 s. 57).

Geotermisk energi

El som framställs med energi lagrad i form av värme under den fasta jordytan är skattepliktig (10 § 3 LSÖE och prop. 2022/23:58 s. 57).

Vattenkraft utan vattenmagasin

El som framställs med vattenkraftverk som saknar förmåga att lagra vatten i mer än 24 timmar är skattepliktig. Skatteverket bedömer att el som framställs med vattenkraftverk som saknar eget magasin, men som är del i en koordinerad produktionsoptimering med uppströms liggande kraftverk med magasin inte är skattepliktig (10 § 4 LSÖE och prop. 2022/23:58 s. 57).

Fasta eller gasformiga biomassabränslen, utom biometan

El som framställs genom förbränning av bränslen framställda av biomassa är skattepliktig. El som framställs genom förbränning av biometan är däremot inte skattepliktig (10 § 5 LSÖE och prop. 2022/23:58 s. 56).

Biogas är en vätske- eller gasformig produkt som framställts av biomassa och som har ett energiinnehåll som till övervägande del härrör från metan (jfr 1 kap. 9 § andra stycket LSE).

I förarbetena uttalas att el som framställs genom förbränning av biogas i regel inte bör vara skattepliktig (prop. 2022/23:58 s. 57).

Skatteverkets uppfattning är därför att el som framställs genom förbränning av biogas inte är skattepliktig.

Avfall

El som framställs genom förbränning av avfall är skattepliktig (10 § 6 LSÖE och prop. 2022/23:58 s. 57).

Av artikel 2.10 i förordning 2022/1854 framgår att med avfall menas varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med enligt definitionen i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (jfr prop. 2022/23:58 s. 57).

Kärnenergi

El om framställs i en kärnkraftsreaktor är skattepliktig (10 § 7 LSÖE och prop. 2022/23:58 s. 57).

Brunkol

El som framställs genom förbränning av brunkol är skattepliktig (10 § 8 LSÖE och prop. 2022/23:58 s. 57).

Råpetroleumprodukter

El som framställs genom förbränning av råpetroleumprodukter är skattepliktig (10 § 9 LSÖE och prop. 2022/23:58 s. 56).

I förarbetena uttalas att syftet med intäktstaket är att det ska tillämpas på teknik med låga marginalkostnader. Avsikten är inte att det ska tillämpas på teknik med höga marginalkostnader som hänger samman med priset på det insatsbränsle som krävs för att producera el, eller på teknik som direkt konkurrerar med gaseldade kraftverk (se förordning 2022/1854 skäl 32 och 33). Detta talar således för att bl.a. eldningsolja inte ska anses omfattas av begreppet råpetroleumprodukter (prop. 2022/23:58 s. 21).

Skatteverket bedömer därför att eldningsolja inte är att anse som en råpetroleumprodukt i den mening som menas i 10 § 9 LSÖE. El som framställs genom förbränning av eldningsolja är därmed inte skattepliktig.

Torv

El som framställs genom förbränning av torv är skattepliktig (10 § 10 LSÖE och prop. 2022/23:58 s. 57).

Elen ska vara framställd under en viss tidsperiod för att vara skattepliktig

El är bara skattepliktig om den framställs under kalendermånaderna mars till och med juni 2023 (11 § LSÖE). Avgränsningen i tid följer av att intäktstaket ska tillämpas till och med den 30 juni 2023 (artikel 22.2 c i förordning 2022/1854 och prop. 2022/23:58 s. 57)

Undantag från skatteplikt

Av 12 § LSÖE framgår att el inte är skattepliktig om den framställs

Demonstrationsprojekt

Med demonstrationsprojekt menas ett projekt som visar upp teknik som är den första av sitt slag inom EU och som representerar en viktig innovation som med god marginal överträffar tidigare känd teknik (3 § LSÖE)

Hybridkraftverk

Med hybridkraftverk menas en kraftproduktionsanläggning som kan framställa el även från andra fossila källor än de som anges i 10 § LSÖE (5 § LSÖE). Med fossila källor menas bränsle som helt eller delvis har fossilt ursprung som till exempel eldningsolja, naturgas och stenkol (prop. 2022/23:58 s. 55 och s. 57).

Skatteverket anser att en kraftproduktionsanläggning som har nödvändiga tillstånd och är tekniskt utformad på ett sätt som gör det möjligt att framställa el både från skattepliktiga källor och från fossila källor som inte omfattas av skatteplikt är att ett hybridkraftverk. För att vara ett hybridkraftverk krävs alltså dels att det rent tekniskt är möjligt att förbränna fossila bränslen som inte omfattas av skatteplikt i anläggningen, dels att den aktuella anläggningen har de tillstånd som krävs för att förbränna sådana bränslen.

Om kraftproduktionsanläggningen är ett hybridkraftverk är all el som framställs i anläggningen undantagen från skatteplikt oavsett från vilka källor elen framställs.

Anledningen till att el som framställs i hybridkraftverk är undantagen från skatteplikt är att undvika att det skapas incitament för sådana anläggningar att använda sig av t.ex. eldningsolja eller naturgas i större utsträckning än vad som annars skulle vara fallet, med risk för minskad produktion av förnybar energi som följd (jfr prop. 2022/23:58 s. 21 f.).

Skatteverket anser att även en kraftproduktionsanläggning som har möjlighet att delvis ersätta skattepliktiga bränslen med fossila bränslen som inte omfattas av skatteplikt kan vara ett hybridkraftverk. Det finns nämligen inte något krav på att möjligheten att framställa el från fossila källor ska vara av viss omfattning.

Skatteverket anser dock att en kraftproduktionsanläggning inte utgör ett hybridkraftverk om möjligheten att framställa el även från fossila källor som inte omfattas av skatteplikt endast avser förbränning av s.k. start- och stödbränslen.

Mindre kraftproduktionsanläggningar med effekt av upp till 1 megawatt

Om anläggningen har en sammanlagd installerad generatoreffekt på upp till 1 megawatt är el som framställs i anläggningen inte skattepliktig. Motsvarande gäller för el som framställs från termisk solenergi eller solcellsenergi om anläggningen har en växelriktareffekt av upp till 1 megawatt.

Produktionsenheter som geografiskt och tekniskt är sammanhängande exempelvis genom att dela generator eller som på annat sätt är sammanhängande, bör vid tillämpningen av undantaget ses som en enda anläggning och inte som flera anläggningar. Motsvarande synsätt bör gälla elproduktionsenheter utan generator (prop. 2022/23:58 s. 58).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna [1] [2] [3] [4]

Lagar & förordningar

Propositioner

Ställningstaganden

  • Skatt på överintäkter från el, vad krävs för att en kraftproduktionsanläggning ska anses vara ett hybridkraftverk? [1] [2]