OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Mervärdesskatt

Skatterättsnämnden, 2005-05-16, mervärdesskatt

Bolaget ska inte anses tillhandahålla tjänster i den gemensamt bedrivna lotteriverksamheten. Det enkla bolagets verksamhet är undantagen från skatteplikt.

Mervärdesskatt: redovisningsperioder under tiden 1 december 2004 – 30 november 2007.

Omständigheterna var i huvudsak följande:

Den sökande (nedan kallat bolaget) har förvärvat rättigheterna till ett särskilt lotteri i Sverige. Lotteriet ska bedrivas av bolaget tillsammans med tre organisationer genom ett gemensamt enkelt bolag.

Enligt avtalet ges det enkla bolaget rätt att nyttja rättigheterna till lotteriet och vidare ska bolaget, i egenskap av bolagsman, bl.a. ansvara för vidareutvecklingen av lotteriet, kapitalanskaffning, service och driften av lotteriet såsom närmare specificerats i avtalet. Bolaget erhåller inte någon ersättning härför utan har i stället rätt till andel av det enkla bolagets resultat. Bolaget bedriver inte någon annan verksamhet utöver lotteriverksamheten i det enkla bolaget.

Omsätter bolaget skattepliktiga tjänster enligt ML genom att, i egenskap av bolagsman, tillhandahålla det enkla bolaget tjänster på sätt som beskrivits och genom avtal, för vilka bolaget erhåller en resultatandel?

Skatterättsnämnden beslutade följande.

”FÖRHANDSBESKED

Bolaget skall inte anses tillhandahålla några tjänster till de aktuella organisationerna i den enligt avtalet gemensamt bedrivna lotteriverksamheten. Omsättning i den verksamheten är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 23 § 5 mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

MOTIVERING

Av 2 kap. 1 § tredje stycket 1 ML framgår att med omsättning av tjänst förstås att en tjänst mot ersättning tillhandahålls någon. Enligt 3 kap. 23 § 5 samma lag är omsättning av lotterier, inräknat vadhållning och andra former av spel, undantagen från skatteplikt.

Nämnden gör följande bedömning.

Nämnden delar parternas uppfattning att det ingivna avtalet innebär att ett enkelt bolag föreligger. Vad bolaget uppbär av resultatet i verksamheten utgör andel i vinst och inte ersättning för tillhandahållna tjänster. Det enkla bolagets verksamhet är sådan lotteriverksamhet som avses i 3 kap. 23 § 5 ML och omsättningarna i verksamheten är därför undantagna från skatteplikt.

Ovan redovisade synsätt är enligt nämndens mening i överensstämmelse med det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG).”

Kommentar:Förhandsbeskedet har inte överklagats.