OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Export är en transaktion inom landet som omfattas av undantag från skatteplikt. Även transaktioner som anses gjorda utanför EU betecknas dock även vanligtvis som export.

Export

Export av varor är under vissa förutsättningar undantagen från skatteplikt. I GML reglerades detta istället som att transaktionen var gjord utom landet (prop. 2022/23:46 s. 428). I GML fanns också en definition av export, denna definition har dock inte förts över till ML eftersom det inte finns någon definition av begreppet export i mervärdesskattedirektivet (prop. 2022/23:46 s. 227).

I mervärdesskattedirektivet används termen export i flera bestämmelser och i rubriker (bl.a. i artiklarna 146-153). Med direktivets systematik anses en export som en transaktion inom landet som omfattas av undantag från skatteplikt (prop. 2022/23:46 s. 227). Även transaktioner som anses gjorda utanför EU betecknas dock vanligtvis som export.

EU-domstolen har uttalat att export utgör ett undantag från skatt som ska tolkas strikt, vilket inte får hindra att undantaget tolkas på ett sådant sätt att det får avsedd effekt. Bestämmelserna om undantag för mervärdesskatt vid export utanför unionen, liknande transaktioner och internationella transporter syftar till att iaktta principen om att de aktuella varorna och tjänsterna ska beskattas på destinationsorten. Export och liknade transaktioner ska alltså undantas från mervärdesskatt så att transaktionen inte beskattas någon annanstans än på den plats där varorna konsumeras (C97/06, Navicon och C-288/16 ”L.Č.” IK).

Rättsfall: förflyttning av varor ut ur EU är export även om varorna inte överlåts mot ersättning

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att undantaget för export i mervärdesskattedirektivet även omfattar sådana förfaranden som innebär att varor förs ut ur unionen utan att det är fråga om en överlåtelse mot ersättning (HFD 2011 ref. 87).

Leveransen ska vara gjord inom landet

För att omfattas av undantaget från skatteplikt måste transaktionen som sådan vara föremål för mervärdesskatt. Det innebär att platsen för leveransen ska vara i Sverige enligt 6 kap. ML. Om leveransen inte är gjord inom landet beskattas den inte på den grunden.

Exempel: leveransen är gjord utomlands när varutransporten endast genomförs utanför EU

Ett svenskt företag köper en vara från ett företag i USA för att sälja varan till en kund i Mexico. Varan transporteras direkt från USA till Mexico. Det svenska företaget levererar inte varan inom landet enligt 6 kap. 4-28 §§ ML. Leveransen är därför gjord utomlands enligt 6 kap. 3 § ML och beskattas av den anledningen inte i Sverige.

Nytt: 2024-04-22

Rubriken i exemplet ovan har förtydligats.

Exempel: leveransen är gjord utomlands när varan transporteras från ett annat EU-land till en plats utanför EU

Ett svenskt företag köper en vara från ett finskt företag, för att sälja varan till en kund i Ryssland. Varan transporteras direkt från Finland till Ryssland. Det svenska företaget levererar inte varan inom landet enligt 6 kap. 4–28 §§ ML. Leveransen är därför gjord utomlands enligt 6 kap. 3 § ML och beskattas av den anledningen inte i Sverige.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-288/16 [1]
  • EU-dom C-97/06 [1]
  • HFD 2011 ref. 87 [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]
  • Mervärdesskattelag (2023:200) [1] [2] [3] [4]

Propositioner

  • Proposition 2022/23:46 Ny mervärdesskattelag [1] [2] [3]