Områden: Punktskatter och trafikskatter (Tobaksskatt)

Löpnr: SKVFS 2014:6

beslutade den 24 februari 2014.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2021:7.och upphört genom SKVFS 2022:13.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2014. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:29) om beskattningsmyndighetens tillsyn över universitets, högskolors, sjukhus, apoteks och skattebefriade förbrukares förstöring av skattepliktiga alkoholvaror och upplagshavares förstöring av skattepliktiga tobaks- och alkoholvaror. De upphävda föreskrifternas regler om bevarande av protokoll i 5 § gäller fortfarande för varor som har förstörts före ikraftträdandet.