Det finns sekretessregler som gäller till skydd för uppgifter om enskilda som är föremål för brottsutredningar.

Dessutom finns det regler om behandling av personuppgifter som Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet behöver ta hänsyn till.

Enskild som är föremål för brottsutredning

För att skydda enskilda som är föremål för brottsutredningar finns regler om sekretess för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden. Sekretess gäller bl.a. i förundersökning i brottmål och i SBE:s verksamhet i övrigt för att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott (35 kap. 1 § första stycket 1 och 4 OSL).

Sekretessen gäller med ett omvänt skaderekvisit vilket innebär att utgångspunkten är sekretess. En uppgift får bara lämnas ut om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilda eller någon närstående till denne lider skada eller men.

Sekretess med omvänt skaderekvisit gäller även för uppgift i register som förs av Skatteverket enligt lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller som annars behandlas av verket med stöd av samma lag (35 kap. 1 § första stycket 7 OSL).

Tänk på att sekretess även kan gälla för uppgifter till skydd för brottsbekämpande myndighets verksamhet (18 kap. 1 och 2 §§ OSL).

Undantag från sekretessen för vissa beslut

Sekretessen till skydd för enskilda som är föremål för brottsutredningar gäller inte för bl.a.

  • beslut om att åtal ska väckas
  • beslut om att förundersökning inte ska inledas
  • beslut om att förundersökning ska läggas ned.

Besluten fattas av åklagare. Undantaget från beslut i dessa fall framgår av 35 kap. 6 § 1 OSL. Det är bara själva beslutet som blir offentligt.

Sekretessen hos domstol

Det finns särskilda regler om sekretessen hos domstolen i skattebrottsärenden.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2018:1696) om Skatteverkts behandling av personuppgifter inom brottsdatagens område [1]
  • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [1] [2] [3] [4]