Byggnader som tillhör staten, kommunen eller någon annan menighet

En allmän byggnad är en byggnad som tillhör staten, kommunen eller en annan menighet och som används för allmän styrelse, förvaltning, rättsvård, ordning eller säkerhet. Även en fritidsgård och byggnad med likartad användning ska indelas som allmän byggnad.

En byggnad som används för statens affärsdrivande verk ska däremot inte indelas som allmän byggnad (2 kap. 2 § FTL).

Administrations- och förvaltningsbyggnader klassificeras som specialbyggnader endast om de ägs av staten, kommunen eller någon annan menighet. Annan menighet kan vara landsting, församling, kyrklig samfällighet, kommunförbund och dylikt. Hit räknas inte kommunala eller statliga bolag.

Byggnader för ordning och säkerhet

Byggnader för brandförsvar anses utgöra byggnader för ordning och säkerhet. För att dessa ska kunna skattebefrias krävs dock att de ägs av staten, kommunen eller av någon annan menighet.

Även skyddsrum anses utgöra specialenheter, allmän byggnad (KR 1946 23/10).

Fritidsgårdar och byggnader med likartad användning

Ungdomsgårdar och kvartersgårdar bör som exempel kunna hänföras till byggnader med likartad användning som fritidsgårdar. I huvudsak bör endast de byggnader som ägs av kommunen indelas som allmän byggnad.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KR 1946 23/10 [1]

Lagar & förordningar

  • Fastighetstaxeringslag (1979:1152) [1]