Från och med 1 januari 2019 ersattes radio- och tv-avgiften med en public service-avgift. Avgiften ska betalas av alla som är obegränsat skattskyldiga, som vid beskattningsårets ingång har fyllt 18 år och som har en beskattningsbar förvärvsinkomst. För inkomståret 2024 är avgiften högst 1 219 kr per person.

Vad är public service-avgift?

Public service-avgiften ska finansiera radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst (lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst). Avgiften ersätter den tidigare radio- och tv-avgiften. Avgiften ska, på samma sätt som tidigare, användas till att finansiera det public service-uppdrag som programföretagen har i enlighet med sändningstillstånd och anslagsvillkor. Skatteverket ansvarar för att ta in den nya avgiften som nu betalas via skattsedeln. Det innebär att det inte krävs några fakturor.

Vem ska betala public service-avgift?

Public serviceavgiften ska betalas av alla personer som

  • är obegränsat skattskyldiga
  • har en beskattningsbar förvärvsinkomst
  • har fyllt 18 år vid beskattningsårets ingång.

Juridiska personer omfattas inte av avgiftsskyldigheten.

Public service-avgiften betalas till och med det år den avgiftsskyldiga avlider. Hur stor avgiften blir beror på hur stora förvärvsinkomster den avlidna haft under det år som hen avlidit.

Public service-avgiften betalas även om man inte har någon radio eller tv.

Den som är obegränsat skattskyldig

Obegränsat skattskyldig är den som är bosatt i Sverige, den som stadigvarande vistas här eller den som har väsentlig anknytning hit och som tidigare varit bosatt här (3 kap. 3-5 §§ IL).

Den som blir obegränsat skattskyldig under året betalar public service-avgift från den dagen då personen är obegränsat skattskyldig. Hur stor avgiften blir är beroende av den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Någon proportionering av avgiften görs inte.

Personer som kan SINK-beskattas enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, men som väljer att beskattas enligt inkomstskattelagen är inte avgiftsskyldiga eftersom personerna är fortfarande begränsat skattskyldiga.

Den som betalar SINK-skatt ska inte betala public service-avgift. Inte heller den som bara betalar fastighetsavgift ska betala public service-avgift.

Den som har en beskattningsbar förvärvsinkomst

Underlaget för public service-avgiften är den avgiftsskyldigas beskattningsbara förvärvsinkomst enligt 1 kap. 5 § IL. Till förvärvsinkomst räknas inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Även a-kassa, pension och sjukersättning är beskattningsbar förvärvsinkomst. Inkomst av kapital är inte en förvärvsinkomst.

Personer som bor på särskilda boenden och har beskattningsbar förvärvsinkomst ska också betala public service-avgift. Även personer som bor utomlands och är obegränsat skattskyldiga i Sverige och har t.ex. pension från Sverige ska betala public service-avgift.

Den som saknar beskattningsbar förvärvsinkomst betalar ingen public service-avgift, till exempel studerande med bara studiemedel som inkomst.

Den som är över 18 år

Den som har fyllt 18 år vid beskattningsårets ingång är skyldig att betala public service-avgift. Med beskattningsår för fysiska personer menas i det här fallet kalenderår (1 kap. 13 § första stycket IL).

Hur beräknas public service-avgift

Avgiften är på 1 procent av den avgiftsskyldigas beskattningsbara förvärvsinkomst. Underlaget för beräkningen av avgiften ska högst uppgå till 1,6 inkomstbasbelopp för beskattningsåret enligt 58 kap. 26 och 27 §§ SFB. Inkomstbasbeloppet för 2024 är 76 200 kr.

För 2024 är maximalt avgiftsunderlag 121 920 kr (76 200 x 1,6) vilket innebär att maximal public service-avgift för 2024 är 1 219 kr. Personer som har en förvärvsinkomst som är lägre än 121 920 kr betalar alltså inte full avgift.

Skatteverket tar in avgiften

Public service-avgiften hanteras på samma sätt som de flesta övriga skatter och avgifter som personer betalar. Public service-avgiften är en skatt trots att den benämns avgift (prop. 2017/18:261 s. 27) och därför gäller skatteförfarandelagen (SFL) för avgiften. Public service-avgiften är undantagen från bestämmelserna om betalningssäkring i skatteförfarandelagen.

Avgiften är inarbetad i skattetabellerna för löntagare och pensionärer. Den ingår även i debiterad preliminärskatt för egenföretagare.

Public service-avgiften kommer att specificeras på den preliminära skatteuträkningen som bifogas inkomstdeklarationen på samma sätt som t.ex. begravningsavgiften. Den slutliga storleken på avgiften kommer att framgå av beslut om slutlig skatt.

Public service-avgiften omfattas inte av de svenska skatteavtalen.

Skatteverket beräknar den preliminära public service-avgiften för kalenderår 2024. En tolftedel av service-avgiften sätter Skatteverket in per månad på ett konto i Riksgäldskontoret som förvaltas av Kammarkollegiet. I samband med sista slutskattsedeluttaget för inkomståret, som sker i december året efter inkomståret, kommer Skatteverket att besluta om de slutliga public service-avgifterna för inkomståret. Den slutliga avgiften kommer att stämmas av mot de preliminära avgifterna som beslutats och betalats in till Riksgäldskontoret.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1]
  • Lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst [1]
  • Socialförsäkringsbalk (2010:110) [1]

Propositioner

  • Proposition 2017/18:261 Lånsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service [1]