En EES-medborgare har uppehållsrätt om hen har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och sina familjemedlemmar som gäller i Sverige.

Uppehållsrätt för en EES-medborgare med tillräckliga tillgångar

En EES-medborgare kan ha uppehållsrätt om hen har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning, dels krävs det att EES-medborgaren har en heltäckande sjukförsäkring för sin egen och sina familjemedlemmars räkning (3 a kap. 3 § 4 UtlL). Att uppehållsrätten är villkorad med krav om tillräckliga tillgångar syftar till att förhindra att personen blir en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem under vistelsen (se art. 7.1 b samt skäl 10 rörlighetsdirektivet).

När har en person tillräckliga tillgångar för sin försörjning?

Medlemsstaterna får inte fastställa något fast belopp som anses vara tillräckliga tillgångar, utan hänsyn måste tas till den berörda personens personliga omständigheter. Den gräns som medlemsstaterna använder vid bedömningen av personens ekonomiska situation får inte vara högre än beloppsgränsen för socialt bistånd i medlemsstaten (artikel 8.4 rörlighetsdirektivet, KOM(2009) 313 slutlig, avsnitt 2.3.1).

Vid bedömningen av om en EES-medborgare har tillräckliga tillgångar för sin vistelse i Sverige utgår Skatteverket från riksnormen för försörjningsstöd som fastställs enligt 2 kap. 1 § SoF.

Det ska göras en konkret bedömning av personens ekonomiska situation för att fastställa huruvida personen uppfyller villkoret om innehav av tillräckliga tillgångar för att ha uppehållsrätt. Eventuella sociala förmåner som personen har sökt ska inte beaktas vid bedömningen av personens ekonomiska situation (C-333/13, Dano punkt 80).

Tillgångarnas ursprung kan variera

Det finns inte något krav på tillgångarnas ursprung. Villkoret avseende tillräckliga tillgångar är till exempel uppfyllt om en familjemedlem till unionsmedborgaren säkerställer att tillräckliga ekonomiska tillgångar finns (C-200/02, Zhu och Chen punkterna 29-31 och C-408/03, kommissionen mot Belgien punkt 40 ff.). Tillgångar från tredje man ska godtas (KOM(2009) 313 slutlig, avsnitt 2.3.1.)

Heltäckande sjukförsäkring

För att en EES-medborgare med tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning ska ha uppehållsrätt måste hen även ha en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige (3 a kap. 3 § 4 UtlL).

Regionerna ska tillhandahålla en god hälso- och sjukvård åt de som är bosatta i regionen (8 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen [2017:30]). Frågan om bosättning enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bedömas på samma sätt som enligt folkbokföringslagen (prop. 1981/82:97 s. 115). Det innebär att en person som uppfyller kraven för bosättning i landet enligt 3 § folkbokföringslagen också kan anses ha rätt till sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagens mening och därmed omfattas av en heltäckande sjukförsäkring.

När folkbokför Skatteverket en person som har uppehållsrätt som person med tillräckliga tillgångar?

Skatteverket ska folkbokföra en EES-medborgare med uppehållsrätt på grund av tillräckliga tillgångar om det kan antas att personen kommer att vara bosatt i Sverige under minst ett år (och 4 §§ FOL).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-200/02 [1]
  • EU-dom C-333/13 [1]
  • EU-dom C-408/03 [1]

EU-författningar

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2] [3]
  • Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) [1]
  • Socialtjänstförordning (2001:937) [1]
  • Utlänningslag (2005:716) [1] [2]

Övrigt

  • Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om vägledning till ett bättre införlivande och en bättre tillämpning av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier [1] [2]