Personuppgifter kan skyddas genom olika åtgärder, bl.a. skyddad folkbokföring, fingerade personuppgifter och sekretessmarkering. Skatteverket fattar beslut om skyddad folkbokföring och sekretessmarkering. Polismyndigheten fattar beslut om fingerade personuppgifter. Skyddad folkbokföring och fingerade personuppgifter regleras i lag och innebär särskilda rättsverkningar.

Att en person har en sekretessmarkering innebär inga särskilda rättsverkningar utan är endast en anteckning om att det kan antas att uppgifter om den sekretessmarkerade personen inte får lämnas ut på grund av sekretess. Ett beslut om sekretessmarkering går inte att överklaga.