Det här är Rättslig väglednings nyhetssida. Här publiceras löpande nyheter och förändringar av innehållet i Rättslig vägledning.

 

Publicerad Kategori Beskrivning
2024-06-20 Vägledning
Ställningstagande: En ideell förening som endast är öppen för juridiska personer som medlemmar kan uppfylla öppenhetskravet i 7 kap. 10–11 §§ IL
2024-06-20 Vägledning
2024-06-20 Ställningstagande
2024-06-20 Ställningstagande
2024-06-19 Vägledning
Lagändring: Den 1 juli 2024 upphör skyldigheten att lämna uppgift om sjuklönekostnader i arbetsgivardeklaration
2024-06-19 Vägledning
2024-06-19 Vägledning
Exempel: Exempel till ställningstagandet Inkomstbeskattning av privatbostadsföretags försäljning av solcellsel
2024-06-19 Vägledning
2024-06-18 Vägledning
Rättsfallskommentar: Avdragsrätt för mervärdesskatt i samband med försäljning av aktier i dotterbolag
2024-06-18 Vägledning
2024-06-18 Rättsfallskommentar
2024-06-18 Rättsfallskommentar
2024-06-18 Vägledning
2024-06-18 Vägledning
2024-06-18 Vägledning
2024-06-18 Vägledning
2024-06-18 Vägledning
Förtydligande: En förlust på grund av investeringsbedrägeri är inte avdragsgill i näringsverksamheten.
2024-06-18 Vägledning
2024-06-18 Vägledning
Kompensation till personer födda 1957
2024-06-18 Vägledning
2024-06-18 Vägledning
Allmänt råd: Ändring i Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter
2024-06-18 Vägledning
2024-06-18 Vägledning
Förtydligande: Området Trängselskatt har omarbetats.
2024-06-18 Vägledning
2024-06-18 Utgåvenotis
2024-06-18 Utgåvenotis
2024-06-17 Allmänt råd
2024-06-17 Allmänt råd
2024-06-17 Vägledning
Förtydligande: Nigeria tillämpar skatteavtalet mellan Sverige och Nigeria
2024-06-17 Vägledning
2024-06-17 Vägledning
Ställningstagande: Ställningstagandet ”När föreligger ett rationaliseringsförvärv av skogsfastighet?” ska inte längre tillämpas
2024-06-17 Vägledning
2024-06-17 Vägledning
Rättsfallskommentar: HFD 2023 ref. 59 - Rationaliseringsförvärv vid tillämpning av bestämmelserna om skogsavdrag
2024-06-17 Vägledning
2024-06-17 Vägledning
Ställningstagande: Begreppet brukningsenhet avseende skogsmark
2024-06-17 Vägledning
2024-06-17 Ställningstagande
2024-06-17 Ställningstagande
2024-06-17 Rättsfallskommentar
2024-06-17 Rättsfallskommentar
2024-06-17 Ställningstagande
2024-06-17 Ställningstagande
2024-06-14 Ställningstagande
2024-06-14 Ställningstagande
2024-06-14 Vägledning
Villkoret för investeraravdrag och förvärvad verksamhet ändras med anledning av ändrade EU-regler om statligt stöd.
2024-06-14 Vägledning
2024-06-14 Vägledning
Folkbokföring av personer som har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd
2024-06-14 Vägledning
2024-06-12 Vägledning
Rättsfall: Begreppet ”oförutsebara omständigheter”
2024-06-12 Vägledning
2024-06-12 Vägledning
Förtydligande: Förenklad faktura vid tillämpning av vinstmarginalbeskattning för begagnade varor m.m.
2024-06-12 Vägledning
2024-06-12 Ställningstagande
2024-06-12 Ställningstagande
2024-06-12 Ställningstagande
2024-06-12 Ställningstagande
2024-06-11 Vägledning
Rättsfall: Begreppet ”oförutsebara omständigheter”
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
Rättsfall: Begreppet ”oförutsebara omständigheter”
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
Rättsfall: Begreppet ”oförutsebara omständigheter”
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om avdragsrätt för ingående skatt hos ett mervärdesskatteregistrerat bolag som bedrivit icke-ekonomisk verksamhet
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om avdragsrätt för ingående skatt hos ett mervärdesskatteregistrerat bolag vars verksamhet bestod i att tävla med hästar
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
Rättsfall: avdragsrätt för mervärdesskatt för ett bolag som bedriver icke-ekonomisk verksamhet
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål bedömt att beslut om registrering inte medför några berättigade förväntningar
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
Rättsfall: Avdragsrätt för ingående skatt på driftskostnader för personbilar som används i testverksamhet
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
Ställningstagande: Krav vid ändring av tidigare utfärdad faktura
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
Ställningstagande: Krav vid ändring av tidigare utfärdad faktura
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Ställningstagande
2024-06-11 Ställningstagande
2024-06-10 Vägledning
2024-06-10 Vägledning
2024-06-10 Ställningstagande
2024-06-10 Ställningstagande
2024-06-10 Allmänt råd – aktier
2024-06-10 Allmänt råd – aktier
2024-06-10 Allmänt råd – aktier
2024-06-10 Allmänt råd – aktier
2024-06-05 Lagar & förordningar
2024-06-05 Lagar & förordningar
2024-06-05 Lagar & förordningar
2024-06-05 Lagar & förordningar
2024-06-04 Vägledning
Förtydliganden: Ska avgifter och provisioner som plattformsoperatören hållit inne eller tagit ut från både köpare och säljare rapporteras på kontrolluppgiften?
2024-06-04 Vägledning
2024-06-03 Vägledning
Ställningstagande: Inkomstbeskattning av privatbostadsföretags försäljning av solcellsel
2024-06-03 Vägledning
2024-06-03 Vägledning
HFD har ansett att en trust bildad i Iowa, USA inte motsvarade en svensk familjestiftelse vid inkomstbeskattningen (mål nr 6531-23)
2024-06-03 Vägledning
2024-06-03 Vägledning
Förtydligande: För kontroll av kupongskatt kan revision ske i syfte att utbyta information med annat land
2024-06-03 Vägledning
2024-06-03 Vägledning
Lagändring: Tillfälligt höjt tak för rotavdraget
2024-06-03 Vägledning
2024-06-03 Vägledning
Lagändring: Tillfälligt höjt tak för rotavdraget
2024-06-03 Vägledning
2024-06-03 Vägledning
Förtydligande: Under vissa förutsättningar kan digitala presentkort användas för betalning av rot- och rutarbete
2024-06-03 Vägledning
2024-06-03 Vägledning
Ställningstagande: Särskilda skäl för att avstå från kravet att utfärda en ändringsfaktura vid rättelse av felaktigt debiterad mervärdesskatt
2024-06-03 Vägledning
2024-06-03 Ställningstagande
2024-06-03 Ställningstagande
2024-05-31 Vägledning
2024-05-31 Vägledning
2024-05-31 Vägledning
2024-05-31 Vägledning
2024-05-31 Ställningstagande
2024-05-31 Ställningstagande
2024-05-31 Vägledning
2024-05-31 Vägledning
2024-05-31 Vägledning
Förtydligande: Ett efternamn som lagligen bärs av minst 2 000 personer och finns med i Skatteverkets förteckning över de vanligaste efternamnen har inte något administrativt namnskydd
2024-05-31 Vägledning
2024-05-30 Vägledning
Ställningstagande: Bikostnader som ska ingå i beskattningsunderlaget för mervärdesskatt vid import
2024-05-30 Vägledning
2024-05-30 Vägledning
Förtydligande: Exempel på transporter och bikostnader
2024-05-30 Vägledning
2024-05-30 Vägledning
Förtydligande: Beskattningsunderlaget vid import
2024-05-30 Vägledning
2024-05-30 Ställningstagande
2024-05-30 Ställningstagande
2024-05-30 Ställningstagande
2024-05-30 Ställningstagande
2024-05-29 Vägledning
Förtydligande: Vara som blir förstörd eller oåterkallat går förlorad när den omfattas av tullförfarande extern transitering eller som förstörs under tullmyndighetens besittning anses inte vara importerad
2024-05-29 Vägledning
2024-05-29 Vägledning
Förtydligande: Reglerna om återbetalning kan vara tillämpliga vid import och bristande efterlevnad eller vid olaglig införsel
2024-05-29 Vägledning
2024-05-28 Ställningstagande
2024-05-28 Ställningstagande
2024-05-28 Ställningstagande
2024-05-28 Ställningstagande
2024-05-28 Ställningstagande
2024-05-28 Ställningstagande
2024-05-27 Allmänt råd – aktier
2024-05-27 Allmänt råd – aktier
2024-05-27 Allmänt råd – aktier
2024-05-27 Allmänt råd – aktier
2024-05-27 Vägledning
Förtydligande: Bestämmelser om matching credit i skatteavtalet med Thailand
2024-05-27 Vägledning
2024-05-23 Vägledning
Rättsfall: Tillhandahållanden av psykologutredningar till vårdinrättning var skattepliktig uthyrning av vårdpersonal
2024-05-23 Vägledning
2024-05-23 Vägledning
Förtydligande: När kan Skatteverket ändra ett överklagat beslut om anstånd?
2024-05-23 Vägledning
2024-05-21 Rättsfallskommentar
2024-05-21 Rättsfallskommentar
2024-05-21 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning utländsk skatt – fördelning av intäkts- och kostnadsposter i spärrbeloppsberäkningen (gemensamma poster)
2024-05-21 Vägledning
2024-05-21 Vägledning
2024-05-21 Vägledning
2024-05-20 Vägledning
Förtydligande: Kontrolluppgift ska inte lämnas för delägarnas andel av samfällighetens ränteutgifter
2024-05-20 Vägledning
2024-05-20 Ställningstagande
2024-05-20 Ställningstagande
2024-05-17 Vägledning
2024-05-17 Vägledning
2024-05-17 Vägledning
Förtydligande: Syftet med beskattning av uttag av varor vid slutlig konsumtion
2024-05-17 Vägledning
2024-05-17 Vägledning
Förtydligande: Självkostnadspriset omfattar både direkta och indirekta kostnader
2024-05-17 Vägledning
2024-05-15 Vägledning
Ställningstagande: Lagerhållares utförsel av gas till annat EU-land via det svenska naturgasnätet – skatt på energi
2024-05-15 Vägledning
2024-05-15 Vägledning
Ställningstagande: Lagerhållares export av gas via det svenska naturgasnätet – skatt på energi
2024-05-15 Vägledning
2024-05-15 Vägledning
Ställningstagande: Skattskyldighetens inträde för lagerhållare vid leverans av gas via det svenska naturgasnätet till en köpare i ett annat land
2024-05-15 Vägledning
2024-05-15 Vägledning
Ställningstagande: Lagerhållares leverans av gas via det svenska naturgasnätet till köpare i annat land – 2 kap. 2 a § lagen om skatt på energi
2024-05-15 Vägledning
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-14 Vägledning
Rättsfall: Delägare tillhandahöll tjänster mot ersättning till kommanditbolag i egenskap av beskattningsbar person.
2024-05-14 Vägledning
2024-05-14 Vägledning
Rättsfall: Återvinning i konkurs
2024-05-14 Vägledning
2024-05-14 Vägledning
Beslut om rapporteringsavgift för betaltjänstleverantörer
2024-05-14 Vägledning
2024-05-14 Vägledning
Beslut om dokumentationsavgift för betaltjänstleverantörer
2024-05-14 Vägledning
2024-05-14 Vägledning
Betaltjänstleverantörers dokumentationsskyldighet
2024-05-14 Vägledning
2024-05-14 Vägledning
Betaltjänstleverantörers uppgiftsskyldighet
2024-05-14 Vägledning
2024-05-14 Allmänt råd – aktier
2024-05-14 Allmänt råd – aktier
2024-05-14 Allmänt råd – aktier
2024-05-14 Allmänt råd – aktier
2024-05-14 Utgåvenotis
2024-05-14 Utgåvenotis
2024-05-13 Vägledning
Ställningstagande: När kan en CFC-inkomst utgöra en dubbelt inkluderad inkomst enligt hybridreglerna?
2024-05-13 Vägledning
2024-05-13 Vägledning
Ställningstagande: När kan en CFC-inkomst utgöra en dubbelt inkluderad inkomst enligt hybridreglerna?
2024-05-13 Vägledning
2024-05-13 Vägledning
Förtydligande: Uppdaterade exempel
2024-05-13 Vägledning
2024-05-13 Vägledning
Ställningstagande: Skatteverket anser att solarium inte utgör skattefri friskvård.
2024-05-13 Vägledning
2024-05-13 Ställningstagande
2024-05-13 Ställningstagande
2024-05-07 Vägledning
Förtydligande: Ombyggnad av nytillverkade fordon som ska användas som arbetsmaskiner
2024-05-07 Vägledning
2024-05-07 Vägledning
Förtydligande: Ombyggnad av nytillverkade fordon som ska användas som arbetsmaskiner
2024-05-07 Vägledning
2024-05-07 Vägledning
Rättsfall: Bevakning i konkurs
2024-05-07 Vägledning
2024-05-07 Vägledning
2024-05-07 Vägledning
2024-05-06 Vägledning
Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrift om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2024
2024-05-06 Vägledning
2024-05-06 Föreskrift
2024-05-06 Föreskrift
2024-05-06 Vägledning
Ställningstagande: Avdrag för kapitalförlust på en regressfordran avseende infriad borgen
2024-05-06 Vägledning
2024-05-06 Ställningstagande
2024-05-06 Ställningstagande
2024-05-02 Vägledning
Rättsfall: Försäljning av pant var inte underordnad kredit
2024-05-02 Vägledning
2024-04-30 Vägledning
2024-04-30 Vägledning
2024-04-30 Vägledning
Förtydligande: Ersättningar enligt förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar
2024-04-30 Vägledning
2024-04-30 Vägledning
2024-04-30 Vägledning
2024-04-29 Vägledning
2024-04-29 Vägledning
2024-04-29 Rättsfallskommentar
2024-04-29 Rättsfallskommentar
2024-04-26 Vägledning
Rättsfallskommentar: HFD 2024 ref. 6 – Avdragsbegränsningen i 24 kap. 19 § första stycket inkomstskattelagen kan innebära en inskränkning av etableringsfriheten i EUF-fördraget
2024-04-26 Vägledning
2024-04-26 Vägledning
2024-04-26 Vägledning
2024-04-26 Rättsfallskommentar
2024-04-26 Rättsfallskommentar
2024-04-22 Ställningstagande
2024-04-22 Ställningstagande
2024-04-22 Ställningstagande
2024-04-22 Ställningstagande
2024-04-22 Vägledning
Förtydligande: Exempel på uträkning av skattereduktion
2024-04-22 Vägledning
2024-04-17 Vägledning
2024-04-17 Vägledning
2024-04-15 Vägledning
Förtydligande: Konkursboets betalningsskyldighet för mervärdesskatt vid abandonering av egendom
2024-04-15 Vägledning
2024-04-15 Vägledning
Förtydligande: Mervärdesskattelagens bestämmelser om att ange en särskild uppgift i fakturan
2024-04-15 Vägledning
2024-04-15 Vägledning
Förtydligande: Faktureringsregler i mervärdesskattelagen vid leveranser och tillhandahållanden utanför EU
2024-04-15 Vägledning
2024-04-09 Vägledning
2024-04-09 Vägledning
2024-04-05 Vägledning
Förtydligande: Avsnitt ”Näringsbilaga saknas i inkomstdeklarationen” har uppdaterats.
2024-04-05 Vägledning
2024-04-03 Vägledning
Ställningstagande: Skatteverkets ställningstagande ”Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till sina medlemmar, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2024-04-03 Vägledning
2024-04-03 Vägledning
2024-04-03 Vägledning
2024-04-03 Vägledning
Ställningstagande: Skatteverkets ställningstagande ”Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till sina medlemmar, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2024-04-03 Vägledning
2024-04-03 Vägledning
2024-04-03 Vägledning
2024-03-28 Vägledning
Skatterättsnämndens förhandsbesked om beskattning av stöd enligt förordning (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022 (dnr 42-23/D) har undanröjts av Högsta förvaltningsdomstolen.
2024-03-28 Vägledning
2024-03-28 Vägledning
Ställningstagande: Non-fungible token (NFT) med ett digitalt verk kopplat till NFT:n
2024-03-28 Vägledning
2024-03-28 Vägledning
Ställningstagande: Non-fungible token (NFT) med ett digitalt verk kopplat till NFT:n
2024-03-28 Vägledning
2024-03-28 Vägledning
Ställningstagande: Non-fungible token (NFT) med ett digitalt verk kopplat till NFT:n
2024-03-28 Vägledning
2024-03-28 Ställningstagande
2024-03-28 Ställningstagande
2024-03-27 Vägledning
Lagändring: Vistelse i skyddat boende ska undantas från dygnsviloregeln
2024-03-27 Vägledning
2024-03-26 Vägledning
2024-03-26 Vägledning
2024-03-25 Vägledning
Förtydligande: Användning av luftfartyg för offentliga myndigheters räkning
2024-03-25 Vägledning
2024-03-25 Vägledning
Förtydligande: Användning av skepp eller båt för offentliga myndigheters räkning
2024-03-25 Vägledning
2024-03-25 Vägledning
2024-03-25 Vägledning
2024-03-22 Ställningstagande
2024-03-22 Ställningstagande
2024-03-22 Vägledning
2024-03-22 Vägledning
2024-03-22 Ställningstagande
2024-03-22 Ställningstagande
2024-03-21 Vägledning
Förtydligande: Skatteverkets borgenärsroll för EU-böter
2024-03-21 Vägledning
2024-03-21 Vägledning
Förtydligande: Preskription och överlämnande för indrivning av fordringar på kupongskatt
2024-03-21 Vägledning
2024-03-21 Vägledning
Rättsfallskommentar: Ett holdingbolags avdragsrätt för ingående skatt
2024-03-21 Vägledning
2024-03-21 Rättsfallskommentar
2024-03-21 Rättsfallskommentar
2024-03-20 Vägledning
Rättelse av skrivfel: Pass och identitetskort
2024-03-20 Vägledning
2024-03-19 Vägledning
2024-03-19 Vägledning
2024-03-15 Rättsfallskommentar
2024-03-15 Rättsfallskommentar
2024-03-15 Vägledning
2024-03-15 Vägledning
2024-03-15 Vägledning
2024-03-15 Vägledning
2024-03-14 Vägledning
2024-03-14 Vägledning
2024-03-13 Vägledning
Förtydligande: Ackumulerad inkomst - ersättning med anledning av nekat avverkningstillstånd i fjällnära skog
2024-03-13 Vägledning
2024-03-13 Vägledning
Förtydligande: Ersättning för att tillstånd nekats att avverka fjällnära skog och avdrag för insättning på ett skogs- eller skogsskadekonto
2024-03-13 Vägledning
2024-03-11 Föreskrift
2024-03-11 Föreskrift
2024-03-11 Vägledning
2024-03-11 Vägledning
2024-03-08 Vägledning
Förtydligande: Om en och samma säljare tillhandahåller flera berörda verksamheter i ett sammanhang (DAC 7)
2024-03-08 Vägledning
2024-03-08 Vägledning
Förtydligande: Utländska bolag som bedriver näringsverksamhet genom svensk filial i Sverige
2024-03-08 Vägledning
2024-03-07 EU-författning
2024-03-07 EU-författning
2024-03-07 EU-författning
2024-03-07 EU-författning
2024-03-05 Vägledning
Förtydligande: Definitionen av royalty i förhållande till det begrepp som immateriella tillgångar har vid internprissättning
2024-03-05 Vägledning
2024-03-05 Vägledning
Förtydligande: Beräkning av grundavdraget som i vissa fall minskar den sammanlagda inkomsten i spärrbeloppsberäkningen vid avräkning av utländsk skatt
2024-03-05 Vägledning
2024-03-05 Vägledning
Förtydligande: Betalningsbrister och redovisningsbrister som uppkommit före ett beslut om konkurs är missförhållanden som kan hänföras till företagsledaren
2024-03-05 Vägledning
2024-03-05 Vägledning
Fördjupad granskning av stödordningar avseende skattebefrielse för biogas och biogasol
2024-03-05 Vägledning
2024-03-05 Vägledning
Förtydligande: Direkt effekt av artiklarna 173.1 och 174 i mervärdesskattedirektivet och tillämpligheten av 13 kap. 30 § 1 ML
2024-03-05 Vägledning
2024-03-04 Vägledning
Ränteavdragsförbud – Bahamas, Belize, Seychellerna och Turks- och Caicosöarna har tagits bort i EU:s uppdaterade förteckning 2024-02-26 över icke samarbetsvilliga länder.
2024-03-04 Vägledning
2024-03-01 Vägledning
Förtydligande: Skatteavtalstillämpning på pension från tredje stat (artikel 18 i OECD:s modellavtal)
2024-03-01 Vägledning
2024-03-01 Vägledning
Förtydligande: Skatteavtalstillämpning på inkomst från arbete i tredje stat (artikel 15 i OECD:s modellavtal)
2024-03-01 Vägledning
2024-03-01 Vägledning
2024-03-01 Vägledning
2024-03-01 Vägledning
2024-03-01 Vägledning
2024-02-28 Vägledning
Rättsfall: En anställd kan bli betalningsskyldig för mervärdesskatt som denne anger i en falsk faktura.
2024-02-28 Vägledning
2024-02-28 Vägledning
Förtydligande: Delägares inbetalning till en samfällighetsförening
2024-02-28 Vägledning
2024-02-28 Vägledning
Ställningstagande: ”Avdragsrätt för en delägare i en samfällighet som förvaltas av en samfällighetsförening” ska inte längre tillämpas.
2024-02-28 Vägledning
2024-02-28 Ställningstagande
2024-02-28 Ställningstagande
2024-02-27 Vägledning
Rättsfallskommentar: Medlemsinsatser i ekonomiska föreningar
2024-02-27 Vägledning
2024-02-27 Vägledning
Rättsfallskommentar: Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till sina medlemmar
2024-02-27 Vägledning
2024-02-27 Vägledning
Rättsfallskommentar: Samfällighetsföreningars tillhandahållande till sina medlemmar
2024-02-27 Vägledning
2024-02-27 Vägledning
Rättsfallskommentar: Medlemsinsatser i ekonomiska föreningar
2024-02-27 Vägledning
2024-02-27 Rättsfallskommentar
2024-02-27 Rättsfallskommentar
2024-02-27 Ställningstagande
2024-02-27 Ställningstagande
2024-02-27 Rättsfallskommentar
2024-02-27 Rättsfallskommentar
2024-02-27 Ställningstagande
2024-02-27 Ställningstagande
2024-02-23 Vägledning
2024-02-23 Vägledning
2024-02-23 Vägledning
2024-02-23 Vägledning
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Vägledning
Förtydligande: Beräkning av fordonsskatt för fordon som kan drivas med diesel och CNG
2024-02-23 Vägledning
2024-02-23 Vägledning
Förtydligande: Uppgift om koldioxidutsläpp vid drift med alternativt bränsle saknas i vägtrafikregistret
2024-02-23 Vägledning
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-22 Vägledning
Rättsfall: En medlemsinsats i en ekonomisk förening avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt.
2024-02-22 Vägledning
2024-02-22 Vägledning
Rättsfall: En medlemsinsats i en ekonomisk förening avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt.
2024-02-22 Vägledning
2024-02-22 Vägledning
Förtydligande: När ska ersättning från presentkort rapporteras?
2024-02-22 Vägledning
2024-02-22 Vägledning
Rättsfall: En samfällighetsförenings uttaxering av bidrag av sina medlemmar avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt.
2024-02-22 Vägledning
2024-02-22 Vägledning
Rättsfall: En samfällighetsförenings uttaxering av bidrag av sina medlemmar avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt.
2024-02-22 Vägledning
2024-02-21 Vägledning
Sidan har uppdaterats med rättsfall från kammarrätten om det finns skäl att omklassificera ränteintäkter till utdelning.
2024-02-21 Vägledning
2024-02-20 Vägledning
Förtydligande: Personalliggare på byggarbetsplatser utanför Sverige
2024-02-20 Vägledning
2024-02-20 Vägledning
Ställningstagande: Överlåtelse av verksamhet när ingående skatt inte skulle varit avdragsgill för mottagaren
2024-02-20 Vägledning
2024-02-20 Vägledning
2024-02-20 Vägledning
2024-02-20 Ställningstagande
2024-02-20 Ställningstagande
2024-02-15 Vägledning
2024-02-15 Vägledning
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Vägledning
Förtydligande: Tjänster med anknytning till försäkringstransaktioner kan innefatta skadereglering
2024-02-15 Vägledning
2024-02-14 Vägledning
DAC 7 – Vad gäller om en säljare byter primär adress under året?
2024-02-14 Vägledning
2024-02-13 Vägledning
Sidan Uppgifter om rapporteringspliktiga säljare har disponerats om.
2024-02-13 Vägledning
2024-02-13 Vägledning
Sidan Vem ska lämna kontrolluppgifter och när ska de lämnas? har delvis skrivits om
2024-02-13 Vägledning
2024-02-12 Föreskrift
2024-02-12 Föreskrift
2024-02-08 Ställningstagande
2024-02-08 Ställningstagande
2024-02-08 Ställningstagande
2024-02-08 Ställningstagande
2024-02-08 Ställningstagande
2024-02-08 Ställningstagande
2024-02-05 Vägledning
Rättsfallskommentar: Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt i en investeringsverksamhet
2024-02-05 Vägledning
2024-02-05 Vägledning
2024-02-05 Vägledning
2024-02-05 Vägledning
Ställningstagande: Uppdelning av ingående mervärdesskatt
2024-02-05 Vägledning
2024-02-05 Vägledning
Ställningstagande: Uppdelning av ingående mervärdesskatt
2024-02-05 Vägledning
2024-02-02 Vägledning
Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrift om nybilspris för bilar med tillverkningsår 2024
2024-02-02 Vägledning
2024-02-02 Ställningstagande
2024-02-02 Ställningstagande
2024-02-02 Rättsfallskommentar
2024-02-02 Rättsfallskommentar
2024-02-02 Vägledning
Förtydligande: kapitalförlust på onoterade andelar
2024-02-02 Vägledning
2024-02-02 Ställningstagande
2024-02-02 Ställningstagande
2024-02-01 Utgåvenotis
2024-02-01 Utgåvenotis
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-29 Föreskrift
2024-01-29 Föreskrift
2024-01-26 Vägledning
Rättsfall: Kammarrätten har avgjort två mål rörande bestämmelserna om befrielse från energiskatt på el som förbrukats i en datorhall
2024-01-26 Vägledning
2024-01-25 Lagar & förordningar
2024-01-25 Lagar & förordningar
2024-01-25 Vägledning
Ställningstagande: Skattereduktion för grön teknik - Installation av batteri som uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el
2024-01-25 Vägledning
2024-01-25 Ställningstagande
2024-01-25 Ställningstagande
2024-01-23 Lagar & förordningar
2024-01-23 Lagar & förordningar
2024-01-23 Vägledning
2024-01-23 Vägledning
2024-01-23 Vägledning
2024-01-23 Vägledning
2024-01-23 Ställningstagande
2024-01-23 Ställningstagande
2024-01-19 Vägledning
Ställningstagande: Beräkning av anskaffningsvärde för andelar eller aktiebaserade delägarrätter som hos ägaren upphör att vara näringsbetingade
2024-01-19 Vägledning
2024-01-19 Ställningstagande
2024-01-19 Ställningstagande
2024-01-18 Vägledning
2024-01-18 Vägledning
2024-01-18 Vägledning
Lagändring: Överenskommelse om gränsöverskridande distansarbete (dispens)
2024-01-18 Vägledning
2024-01-12 Vägledning
2024-01-12 Vägledning
2024-01-12 Ställningstagande
2024-01-12 Ställningstagande
2024-01-12 Ställningstagande
2024-01-12 Ställningstagande
2024-01-12 Ställningstagande
2024-01-12 Ställningstagande
2024-01-12 Vägledning
Rättsfall: Fråga om vad som avses med rationaliseringsförvärv vid tillämpningen av bestämmelserna om skogsavdrag i inkomstskattelagen.
2024-01-12 Vägledning
2024-01-08 Allmänt råd
2024-01-08 Allmänt råd