Fliken Vägledning

Under fliken Vägledning kan du välja vilket kalenderår du vill läsa om. Här finns en beskrivning av gällande rätt för det kalenderåret. I februari varje år publiceras en ny årsutgåva. En översyn av innehållet har då gjorts så att informationen behandlar gällande rätt det året. Innehållet uppdateras sedan löpande till dess att en ny årsutgåva publiceras. Därefter sker inga uppdateringar av det tidigare årets information. Det går alltså att gå tillbaka till äldre utgåvor och se hur informationen såg ut då.

Uppdateringar på vägledningssidor markeras med gul bakgrund och datum för uppdateringen. Under året tas ingen information bort. Om någon information inte gäller längre så markeras den med en ram och rubriken Tidigare. Rättelser av uppenbara felskrivningar kan dock ske utan markering.

Publicerad information sparas i minst tio år.

Särskilt om områdena inkomstskatt och kontrolluppgifter

För inkomster som ska redovisas i en inkomstdeklaration 2019 och för kontrolluppgifter som ska lämnas 2019 beskrivs gällande rätt 2018. Motsvarande gäller även för informationsuppgifter.

Struktur

Strukturen bygger på Skatteverkets verksamhetsområden, t.ex.

  • Fastighetstaxering
  • Folkbokföring
  • Inkomstbeskattning
  • Mervärdesskatt

Närmare information om vad som finns under respektive område framgår där.

Information finns bara på ett ställe. Om informationen är gemensam för flera områden så finns den åtkomlig genom en länk från de områden som berörs. Frågor om hur beslut fattas finns t.ex. samlade på ett ställe - Förvaltningsrätt & förfarande  - dit det finns länkar från bland annat områdena Mervärdesskatt och Inkomstskatt.

Länkar

Rättslig vägledning har länkar till en mängd olika rättskällor. Det saknas länkar till vissa åberopade källor vilket oftast beror på att källan är svår eller omöjlig att länka till.

Länkar till författningar från texten under årsväljaren för ett visst år pekar på författningens lydelse detta år.

Fliken Regler och ställningstaganden

Här finns ett urval av lagar, förordningar och EU-författningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Här publiceras även Skatteverkets föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden m.m.

Lagar och förordningar hämtas från Riksdagens rättsdatabas vid ingången av varje år. De sparas sedan under respektive årsväljare i konsoliderad form. Som regel finns det bara en konsoliderad version av respektive lag för varje år. I undantagsfall, om t.ex. stora ändringar görs i en lag, kan den hämtas från Riksdagens databas flera gånger under samma år. Ändringar i lagar och förordningar som sker under löpande år finns inte med. För senaste gällande version hänvisas till Riksdagens webbplats.

Skatteverkets föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden m.m. publiceras löpande och finns under årsväljaren för det år de utfärdats.

EU-författningar är länkar till EUR-Lex webbplats. De uppdateras oregelbundet. För senaste gällande version hänvisas till EUR-Lex webbplats.

Avgränsad visning

Visning av område kan avgränsas med hjälp av knappen Alla områden. Det är samma områden som under fliken Start.

Avgränsning kan även ske till ett visst år.

Visning av lagar och förordningar kan även avgränsas efter begynnelsebokstav.

Sökning

Hur sökmotorn fungerar framgår på sidan Så fungerar sökfunktionen. När man skriver i sökrutan kommer det upp automatiska förslag på sökord, och sökresultatet kan man välja att filtrera sin sökning.

Tillgänglighetsredogörelse

Skatteverket redovisar på övergripande nivå brister inom digital tillgänglighet för vår webbplats och digitala tjänster, samt arbetssätt för att åtgärda bristerna. Se Tillgänglighetsredogörelse.