För att ett företag ska kunna få skattereduktionen måste inventarierna fortfarande tillhör samma näringsverksamhet vid utgången av det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022. Om beskattningsåret avslutas efter detta datum ska inventarierna finnas kvar i verksamheten vid utgången av det första beskattningsår som avslutas efter detta datum. Vid vissa omstruktureringar gäller särskilda regler.

Inventarierna måste fortfarande tillhöra samma verksamhet

För att ett företag ska få skattereduktion krävs att inventarierna fortfarande tillhör samma näringsverksamhet vid utgången av det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 (10 § första stycket LSIN). Det innebär för ett företag, som har kalenderår som beskattningsår, att inventarierna fortfarande måste tillhöra samma näringsverksamhet den 31 december 2022. Inventarierna ska därmed finnas upptagna som tillgång i företagets bokslut som upprättas per denna tidpunkt.

Om företaget däremot har ett beskattningsår som inte avslutas den 31 december 2022, ska inventarierna fortfarande tillhöra verksamheten det första beskattningsår som avslutas efter detta datum (10 § första stycket LSIN). Det blir aktuellt när företaget har ett brutet räkenskapsår.

Exempel: brutet räkenskapsår

Ett företag har ett brutet räkenskapsår som omfattar tiden 1 maj–30 april. Företaget anskaffar inventarier i mars 2021. För att företaget ska uppfylla kravet i 10 § LSIN måste inventarierna fortfarande tillhöra näringsverksamheten den 30 april 2023. Tillgången måste finnas kvar i verksamheten vid boksluten per den 30 april 2021, 30 april 2022 respektive 30 april 2023.

Innehavskrav i kommissionärsföretag

Reglerna om krav på innehavstid gäller även i de fall inventarierna har anskaffats av ett kommissionärsföretag (10 § första stycket LSIN). Det är kommittentföretaget som har rätt till skattereduktionen för inventarier som anskaffats av ett kommissionärsföretag i en kommissionärsverksamhet (4 § LSIN). För att kommittentföretaget ska ha rätt till skattereduktion krävs att inventarierna fortfarande tillhör näringsverksamheten som bedrivs av kommissionärsföretaget vid utgången av det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022, eller om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022, det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum (prop. 2020/21:207 s. 79). Ett krav vid en kommissionärsverksamhet är att beskattningsåren för båda företagen avslutas vid samma tidpunkt (36 kap. 3 § första stycket 5 IL).

Handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer

För att skattereduktion ska kunna medges för inventarier som har anskaffats av ett svenskt handelsbolag eller en sådan i utlandet delägarbeskattad juridisk person som avses i 5 § andra stycket LSIN, så krävs att inventarierna fortfarande tillhör näringsverksamheten vid utgången av det räkenskapsår som avslutas den 31 december 2022. Om räkenskapsåret avslutas efter den 31 december 2022, ska inventarierna fortfarande tillhöra verksamheten det första räkenskapsår som avslutas efter detta datum (10 § andra stycket LSIN).

Tillhör inventarierna samma verksamhet vid benefika överlåtelser?

Inventarierna tillhör samma näringsverksamhet även om det efter inventarieförvärvet som ger rätt till skattereduktionen görs en benefik överlåtelse av rörelsen som inventarierna tillhör, t.ex. genom arv eller bodelning. Om den benefika överlåtelsen i stället endast avser enstaka inventarier, och inte en överlåtelse av hela rörelsen som inventarierna tillhör, upphör dessa inventarier att tillhöra samma näringsverksamhet (prop. 2020/21:207 s. 79).

Inventarierna bör enligt Skatteverket också anses tillhöra samma näringsverksamhet om det gjorts en benefik överlåtelse av en ideell andel av rörelsen, t.ex. om två syskon ärver hälften vardera av en förälders näringsverksamhet.

Innehavskravet vid olika ombildningar

Vid vissa ombildningar finns undantag från kravet på ett obrutet innehav.

Vid vissa ombildningar finns undantag från kravet på ett obrutet innehav. Dessa regler gäller för fusioner, fissioner, verksamhetssavyttringar och partiella fissioner. För andra former av ombildningar finns inga särskilda regler. Det innebär att företaget vid sådana ombildningar inte har rätt till någon skattereduktion.

Exempel ombildning från enskild näringsverksamhet till aktiebolag

En enskild näringsidkare köper en maskin i oktober 2021 som ska användas för stadigvarande bruk i näringsverksamheten. I april 2022 överlåts hela näringsverksamheten genom en ombildning till ett eget aktiebolag.

Eftersom maskinen inte tillhör den enskilda näringsverksamheten vid utgången av 2022 uppfylls inte kravet på innehavstid. Det innebär att den enskilda näringsidkaren inte har rätt till skattereduktion för inköpet av maskinen.

Även om aktiebolaget hade tagit över maskinen under 2021 så skulle villkoren för att få skattereduktion inte vara uppfyllda i och med att den enskilda näringsverksamheten och aktiebolaget är i intressegemenskap med varandra. Läs om köp inom en intressegemenskap.

Vid kvalificerad fusion eller fission

Inventarierna ska fortfarande anses tillhöra samma näringsverksamhet enligt 10 § LSIN även om inventarierna har övertagits av ett övertagande företag vid en kvalificerad fusion eller fission (11 § 1 LSIN). Begreppen övertagande och överlåtande företag har samma betydelse som enligt 37 kapitlet IL.

Det innebär att om ett överlåtande företag förvärvar inventarier under kalenderåret 2021 på ett sådant sätt att de kan ingå i ett underlag för skattereduktion enligt LSIN, så anses inventarierna ingå i samma näringsverksamhet även om det efter förvärvet av inventarierna genomförs en kvalificerad fusion eller fission. Kravet på viss innehavstid enligt 10 § gäller i så fall i stället för det övertagande företaget, på så sätt att inventarierna ska tillhöra denna näringsverksamhet vid utgången av det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022, det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum (prop. 2020/21:207 s. 80).

Bestämmelserna om kvalificerade fusioner och fissioner finns i 37 kapitlet IL. Huvudregeln är att det övertagande företaget inträder i det överlåtande företagets skattemässiga situation (37 kap. 18 § IL). Bestämmelsen innebär bl.a. att tillgångarnas skattemässiga karaktär behålls hos det övertagande företaget och att inventarierna inte får nya anskaffningsvärden på grund av ombildningen.

Vid verksamhetsavyttringar

Inventarierna ska fortfarande anses tillhöra samma näringsverksamhet enligt 10 § LSIN även om inventarierna ingår bland de avyttrade tillgångarna vid en verksamhetsavyttring som är undantagen från omedelbar beskattning (11 § 2 LSIN).

Bestämmelsen innebär att om ett företag förvärvar inventarier under kalenderåret 2021 på ett sådant sätt att de kan ingå i ett underlag för skattereduktion enligt LSIN, men efter förvärvet genomför en verksamhetsavyttring av den verksamhetsgren som inventarierna tillhör, så anses inventarierna efter verksamhetsavyttringen ändå ingå i samma näringsverksamhet. Kravet på viss innehavstid enligt 10 § gäller i så fall i stället för det köpande företaget, på så sätt att inventarierna ska tillhöra denna näringsverksamhet vid utgången av det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022, det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum (prop. 2020/21:207 s. 80). Vilket underlag som ska ligga till grund för skattereduktionen vid verksamhetsavyttringar hittar du under Anskaffningsvärdet vid vissa ombildningar.

Bestämmelserna om verksamhetsavyttringar finns i 38 kapitlet IL. Bestämmelserna innebär bl.a. att det säljande företaget, för andra tillgångar än kapitaltillgångar, ska ta upp de skattemässiga värdena som intäkt och att det köpande företaget ska anses ha anskaffat sådana tillgångar för ett belopp som motsvarar det belopp som det säljande företaget ska ta upp (38 kap. 10 och 14 §§ IL).

Vid partiella fissioner

Inventarierna ska fortfarande anses tillhöra samma näringsverksamhet enligt 10 § LSIN även om inventarierna ingår bland de överlåtna tillgångarna vid en partiell fission som är undantagen från omedelbar beskattning (11 § 3 LSIN).

Det innebär att om ett företag förvärvar inventarier under kalenderåret 2021 på ett sådant sätt att de kan ingå i ett underlag för skattereduktion enligt LSIN, men efter förvärvet genomför en partiell fission avseende den verksamhetsgren som inventarierna tillhör, så anses inventarierna efter den partiella fissionen ändå ingå i samma näringsverksamhet. Kravet på viss innehavstid enligt 10 § gäller i så fall i stället för det övertagande företaget, på så sätt att inventarierna ska tillhöra denna näringsverksamhet vid utgången av det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022, det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum (prop. 2020/21:207 s. 81). Läs om vilket underlag som ska ligga till grund för skattereduktionen vid partiella fissioner under anskaffningsvärdet vid vissa ombildningar.

Bestämmelserna om partiella fissioner finns i 38 a kapitlet IL. Reglerna innebär bl.a. att det överlåtande företaget, för andra tillgångar än kapitaltillgångar, ska ta upp de skattemässiga värdena som intäkt och att det övertagande företaget ska anses ha anskaffat sådana tillgångar för ett belopp som motsvarar det belopp som det överlåtande företaget ska ta upp i (38 a kap. 11 § IL och 38 a kap. 14 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2020/21:207 Skattereduktion för investering i inventarier anskaffade år 2021 [1] [2] [3] [4] [5]