En tillfälligt certifierad avsändare är en fysisk eller juridisk person som efter anmälan registreras av Skatteverket för att vid ett enstaka tillfälle avsända bränsle under förfarandet för beskattade varor. En certifierad avsändare är en fysisk eller juridisk person, som efter anmälan registreras av Skatteverket att i yrkesmässig verksamhet i Sverige, vid mer än ett enstaka tillfälle, avsända bränsle under förfarandet för beskattade varor.

Vad menas med tillfälligt certifierad avsändare och certifierad avsändare?

Med tillfälligt certifierad avsändare och certifierad avsändare avses en fysisk eller juridisk person som efter anmälan har registrerats av Skatteverket i syfte att avsända bränsle under förfarandet för beskattade varor.

En flyttning under förfarandet för beskattade varor kan bara göras mellan en tillfälligt certifierad avsändare eller certifierad avsändare och en tillfälligt certifierad mottagare eller certifierad mottagare (4 d kap. 2 § andra stycket LSE).

I punktskattedirektivet definieras en certifierad avsändare som en fysisk eller juridisk person som är registrerad hos avsändarmedlemsstatens behöriga myndigheter i syfte att i sin affärsverksamhet avsända punktskattepliktiga varor som har frisläppts för konsumtion i en medlemsstats territorium och som därefter flyttats till en annan medlemsstats territorium (artikel 3.12 i punktskattedirektivet).

Av punktskattedirektivet följer att en godkänd upplagshavare eller en registrerad avsändare får agera som certifierad avsändare efter att ha underrättat avsändarmedlemsstatens behöriga myndigheter (jfr. artikel 35.6 i punktskattedirektivet). Den underrättelse som avses i artikel 35.6 i punktskattedirektivet ska vid tillämpningen av svensk lag ske på så sätt att godkända upplagshavare och registrerade avsändare får anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad avsändare eller certifierad avsändare på samma sätt som gäller för alla andra. Av förarbetena framgår att det inte bedömts vara nödvändigt att införa någon särskild reglering i den svenska lagstiftningen för att genomföra artikel 35.6 i punktskattedirektivet. I förarbetena anges att det av systematiken i bestämmelserna framgår att en aktör inom det harmoniserade förfarandet kan agera i olika egenskaper. På samma sätt får det anses följa av systematiken att en aktör kan vara godkänd upplagshavare eller registrerad varumottagare och i denna egenskap hantera varor inom uppskovsförfarandet och samtidigt anmäla sig för registrering som en certifierad aktör inom förfarandet för beskattade varor och i denna egenskap hantera varor inom förfarandet för beskattade varor (jfr prop. 2021/22:61 s. 240).

Något ansvar i fråga om säkerhet för flyttningen eller betalning av skatt föreligger inte för en tillfälligt certifierad eller certifierad avsändare på det sätt som gäller för mottagaren (jfr prop. 2021/22:61 s. 246).

Förutsättningar för registrering som tillfälligt certifierad avsändare

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända bränsle som enligt 4 d kap. 1 § LSE ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är certifierad avsändare enligt 4 d kap. 9 § LSE, ska anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt certifierad avsändare. Även en enskild person som avser att sända bränsle under förfarandet för beskattade varor ska anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad avsändare (4 d kap. 8 § första stycket LSE).

Möjligheten för en enskild person att registreras som tillfälligt certifierad avsändare har sin grund i artikel 35.8 i punktskattedirektivet.

En registrering som tillfälligt certifierad avsändare ska begränsas till att gälla avsändandet av en särskilt angiven flyttning (4 d kap. 8 § andra stycket LSE).

En tillfälligt certifierad avsändare ska till Skatteverket ange den adress från vilket bränslet kommer att avsändas (4 d kap. 8 § tredje stycket LSE).

Notera att det inte ska göras någon prövning av aktörens lämplighet motsvarande vad som gäller för godkännanden inom uppskovsförfarandet. Skatteverket ska registrera den som anmäler sig som tillfälligt certifierad avsändare utan att pröva aktörens lämplighet (jfr prop. 2021/22:61 s. 238 ff).

Anmälan på fastställt formulär

Anmälan om registrering som tillfälligt certifierad avsändare ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställts av Skatteverket (SKV 5481) (14 § FSE).

Avregistrering

Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt certifierad avsändare när den aktuella flyttningen avslutas (4 d kap. 10 § första stycket LSE).

Vidare ska Skatteverket avregistrera en tillfälligt certifierad avsändare när förutsättningarna för registrering inte längre finns (4 d kap. 10 § första stycket LSE). Det kan exempelvis handla om att det aktuella bränslet inte längre ska flyttas, t.ex. därför att försäljningen som låg till grund för registrering inte blev av (jfr prop. 2021/22:61 s. 466 och s. 429).

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart om inte något annat anges i beslutet (4 d kap. 10 § tredje stycket LSE).

Förutsättningar för registrering som certifierad avsändare

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än enstaka tillfällen, avsända bränsle som enligt 4 d kap. 1 § LSE ska flyttas under förfarandet för beskattade varor får anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad avsändare (4 d kap. 9 § första stycket LSE).

En certifierad avsändare ska till Skatteverket ange en adress från vilken avsändaren kommer att avsända bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor (ordinarie avsändningsplats). Den certifierade avsändaren får även avsända bränsle från en annan adress (alternativ avsändningsplats) om Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av bränslet påbörjas (4 d kap. 9 § andra stycket LSE).

En certifierad avsändare som avsänder bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det från den ordinarie avsändningsplats eller alternativa avsändningsplats som angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet (4 d kap. 9 § tredje stycket LSE).

Notera att det inte ska göras någon prövning av aktörens lämplighet motsvarande vad som gäller för godkännanden inom uppskovsförfarandet. Skatteverket ska registrera den som anmäler sig som certifierad avsändare utan att pröva aktörens lämplighet (jfr prop. 2021/22:61 s. 238 ff).

Anmälan på fastställt formulär

Anmälan för registrering som certifierad avsändare ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställts av Skatteverket (SKV 5480) (14 § FSE).

Avregistrering

Skatteverket får avregistrera en certifierad avsändare enligt 4 d kap. 10 § andra stycket LSE om:

  • förutsättningarna för registrering inte längre finns, eller
  • avsändaren begär det.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart om inte något annat anges i beslutet (4 d kap. 10 § tredje stycket LSE).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (omarbetning) [1] [2]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1] [2] [3] [4] [5] [6]