Varje företag som är rapporteringsskyldigt ska lämna underrättelse om det. Andra företag som omfattas av en land-för-land-rapport ska lämna underrättelse om vem som lämnar rapporten. Ett företag som lämnar en ofullständig rapport därför att det utländska moderföretaget inte tillhandahållit nödvändiga uppgifter ska lämna underrättelse om det.

Det rapporteringsskyldiga företaget ska lämna underrättelse

Varje svenskt företag som ingår i en sådan multinationell koncern som ska lämna land-för land-rapport och som är ett rapporteringsskyldigt moderföretag, ställföreträdande moderföretag eller annat rapporteringsskyldigt företag ska lämna en underrättelse till Skatteverket där detta anges (33 a kap. 8 § SFL).

Andra företag ska lämna underrättelse om vem som är rapporteringsskyldig

Varje svenskt företag som ingår i en sådan multinationell koncern som ska lämna land-för land-rapport och som inte själv är rapporteringsskyldigt ska lämna underrättelse till Skatteverket om vilket företag i koncernen som är rapporteringsskyldigt. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den rapporteringsskyldiga enhetens identitet och i vilken stat eller jurisdiktion den hör hemma (33 a kap. 9 § första stycket SFL).

Det är redovisningsprinciperna i moderföretagets hemland som avgör om ett svenskt företag ingår i en multinationell koncern. Vid ägarförändringar eller för gemensamt styrda företag skulle det kunna inträffa att ett svenskt företag ingår i två rapporterings­skyldiga koncerners land-för-land-rapporter. I så fall ska det svenska företaget lämna underrättelse om båda de rapporteringsskyldiga företagen. Underrättelse ska lämnas även om det svenska företaget inte har ägts under hela året. Underrättelse ska också lämnas om ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige läggs ned och bara redovisas under en del av året.

Även svenska statslösa företag (handelsbolag och kommanditbolag) ses som sådana svenska företag som är skyldiga att lämna underrättelse.

Underrättelse ska lämnas om moderföretaget vägrat lämna nödvändiga uppgifter

Om ett svenskt ställföreträdande moderföretag eller annat företag inte kan lämna en fullständig land-för-land-rapport därför att moderföretaget vägrat lämna alla nödvändiga uppgifter, ska företaget lämna underrättelse till Skatteverket om det (33 a kap. 9 § andra stycket SFL).

När ska underrättelsen lämnas?

Underrättelse om att ett svenskt företag är rapporteringsskyldigt, eller vilket utländskt företag i koncernen som är rapporteringsskyldigt, ska ha kommit in till Skatteverket före det rapporterade räkenskapsårets utgång (33 a kap. 12 § första stycket SFL).

Underrättelse om att moderföretaget vägrat lämna alla nödvändiga uppgifter som företaget behöver för att kunna lämna en fullständig land-för-land-rapport ska ha kommit in till Skatteverket inom tolv månader efter utgången av det rapporterade räkenskapsåret. Den måste dock komma in senast samtidigt som den ofullständiga land-för-land-rapporten (33 a kap. 12 § andra stycket SFL).

Om underrättelse inte lämnas in till Skatteverket blir reglerna om föreläggande och vitesföreläggande tillämpliga (37 kap. 2 § SFL och 44 kap. 2 § SFL). Förseningsavgift tas däremot inte ut.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar