Vissa grundläggande förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett företag ska ha rätt till elstöd. Här kommenteras också särskilt dödsbon, näringsidkare som upphört att bedriva näringsverksamhet samt fusioner och delningar.

Förutsättningar för stöd

Ett företag som är en elslutkund har, enligt 8 § första stycket elstödsförordningen, efter ansökan rätt till elstöd om följande fyra förutsättningar är uppfyllda:

 1. Företaget hade rätt att ta ut el i en uttagspunkt enligt ett avtal med ett nätföretag den 17 november 2022.
 2. Uttagspunkten finns i något av de två sydligaste elområdena (elområdena 3 och 4).
 3. El togs ut för förbrukning i uttagspunkten någon gång under oktober 2021–september 2022 (referensperioden).
 4. Uttaget av el berättigar inte till elstöd enligt förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022.

I promemorian tydliggörs att förslaget innebär att ett företag definierat som en juridisk person eller näringsidkare efter ansökan kan ha rätt till stöd (promemorian Förslag till förordning om elstöd till företag, dnr KN2023/02353 s. 2). Enligt Skatteverket ger förordningstexten uttryck för att företaget ska vara en elslutkund vid beslutstidpunkten. Kravet för elslutkund gäller enligt Skatteverket för företaget och är inte kopplat till uttagspunkten.

Bestämmelsen ställer enligt Skatteverket krav på att den som söker elstöd ska vara ett företag vid beslutstidpunkten, och att företaget för respektive uttagspunkt hade rätt att ta ut el enligt avtal med ett nätföretag den 17 november 2022. För en näringsidkare gäller att sökanden ska bedriva sådan näringsverksamhet i Sverige som avses i 13 kap. 1 § IL vid respektive tidpunkt.

Prövningen i punkterna 1–4 görs för respektive uttagspunkt och det krävs att samtliga krav i de fyra punkterna är uppfyllda för respektive uttagspunkt.

Enligt punkt 3 krävs att el tagits ut för förbrukning i uttagspunkten någon gång under referensperioden oktober 2021–september 2022. Det är däremot inte ett krav att sökanden själv har tagit ut elen under hela, eller ens viss del av, referensperioden. Stöd kan t.ex. även medges i en sådan situation där företaget tagit över uttagspunkten efter förvärv av en fastighet och där företaget själv därefter tecknat ett avtal med nätföretaget senast den 17 november 2022.

Enligt punkt 4 får uttaget av el inte berättiga till elstöd för konsumenter enligt förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022. Det innebär att ett företag i form av en näringsidkare inte kan få stöd för sådana uttagspunkter för vilka stöd medgetts, eller kommer att medges enligt den förordningen (promemorian Förslag till förordning om elstöd till företag, dnr KN2023/02353 s. 2).

Dödsbon efter näringsidkare

Ett dödsbo efter en näringsidkare som har avlidit den 17 november 2022 eller senare har, efter ansökan, rätt till elstöd, om den avlidna uppfyllde villkoren i 8 § första stycket 1–4 elstödsförordningen (8 § andra stycket elstödsförordningen).

Om en fysisk person som är enskild näringsidkare avlider innan beslut om stöd fattats övergår rätten på motsvarande sätt till dödsboet. Det är dock endast dödsbon efter enskilda näringsidkare som omfattas av elstödet till företag. Övriga dödsbon omfattas av elstöd enligt förordningen om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022 (promemorian Förslag till förordning om elstöd till företag, dnr KN2023/02353 s. 3).

Av bestämmelsen framgår det enligt Skatteverket att personen måste ha varit näringsidkare vid tidpunkten för dödsfallet, d.v.s. näringsverksamheten får inte vara avslutad. Hänvisningen till att villkoren i 8 § första stycket 1-4 elstödsförordningen ska vara uppfyllda innebär att den avlidna i egenskap av näringsidkare ska ha haft rätten att ta ut el i en uttagspunkt enligt ett avtal med ett nätföretag den 17 november 2022. Däremot innebär hänvisningen till 8 § första stycket 1-4 i 8 § andra stycket elstödsförordningen enligt Skatteverket att det inte finns något krav på att dödsboet ska vara en elslutkund vid tidpunkten för beslutet.

Näringsidkare som upphört att bedriva näringsverksamhet

En näringsidkare som har upphört att bedriva näringsverksamhet efter den 17 november 2022 har, efter ansökan, rätt till elstöd om villkoren i första stycket 1–4 är uppfyllda (8 § tredje stycket elstödsförordningen). Bestämmelsen är endast tillämplig i en sådan situation att näringsverksamheten upphört efter den 17 november 2022.

Bestämmelsen ställer enligt Skatteverket ett krav på att den som söker elstöd ska ha varit näringsidkare. Hänvisningen till att villkoren i 8 § första stycket 1-4 elstödsförordningen ska vara uppfyllda innebär att sökanden i egenskap av näringsidkare ska ha haft rätten att ta ut el i en uttagspunkt enligt ett avtal med ett nätföretag den 17 november 2022.

Eftersom 8 § tredje stycket elstödsförordningen specifikt hänvisar till de fyra punkterna i första stycket uppställs enligt Skatteverket inget krav på elslutkund vid tidpunkten för beslutet.

Hänvisning till 8 § första stycket 4 elstödsförordningen innebär att den som söker elstöd inte kan få stöd för sådana uttagspunkter för vilka stöd medgetts eller kommer att medges enligt förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022 (promemorian Förslag till förordning om elstöd till företag, dnr KN2023/02353 s. 2).

Rätten till elstöd kan i vissa fall tas över vid fusion eller delning

Ett företag som hade rätt att ta ut el i en uttagspunkt enligt ett avtal med ett nätföretag den 17 november 2022 kan därefter ha upplösts utan likvidation till följd av fusion eller delning. Om det övertagande företaget är ett sådant företag som anges i 37 kap. 9 § IL, se nedan, gäller följande:

Om ett företag som hade rätt att ta ut el i en uttagspunkt enligt ett avtal med ett nätföretag den 17 november 2022, har upplösts utan likvidation till följd av fusion övergår rätten till elstöd enligt 8 § elstödsförordningen till det övertagande företaget som är en elslutkund (9 § första stycket elstödsförordningen). För att det övertagande företaget ska ha rätt till sådant elstöd krävs att det överlåtande företaget hade uppfyllt förutsättningarna för stöd i 8 § första stycket 1-4 elstödsförordningen om det inte hade upplösts genom fusion efter den 17 november 2022.

Om ett företag som hade rätt att ta ut el i en uttagspunkt enligt ett avtal med ett nätföretag den 17 november 2022 har upplösts utan likvidation till följd av delning där det överlåtande företagets samtliga tillgångar och skulder övertagits av två eller flera andra företag, övergår rätten till elstöd enligt 8 § till det eller de övertagande företag som är en elslutkund och som övertagit uttagspunkten eller uttagspunkterna (9 § andra stycket elstödsförordningen). För att ett övertagande företag ska ha rätt till sådant elstöd för en uttagspunkt krävs att det överlåtande företaget hade uppfyllt förutsättningarna för stöd i 8 § första stycket 1-4 elstödsförordningen om det inte hade upplösts genom delning efter den 17 november 2022 och att det övertagande företaget har övertagit den aktuella uttagspunkten.

Bakgrunden till att övertagande företag vid en fusion eller en delning får ta över rätten till elstöd, om förutsättningarna för detta är uppfyllda, är att kravet på att sökanden behöver ha haft rätt att ta ut el i uttagspunkten enligt ett avtal med ett nätföretag den 17 november 2022 skulle kunna orsaka vissa icke önskvärda effekter. Syftet med stödet är att ge företag stöd för framtida elkostnader där stödnivån baseras på den bakåtblickande förbrukningen (promemorian Förslag till förordning om elstöd till företag, dnr KN2023/02353 s. 3).

Läs mer om fusion och delning på sidan Vad är en fusion och fission?.

Företag som anges i 37 kap. 9 § IL

Genom hänvisningen till 37 kap. 9 § IL i 9 § tredje stycket elstödsförordningen framgår att reglerna vid fusion och delning endast gäller om det övertagande företaget är något av följande:

 • svenskt aktiebolag
 • svensk ekonomisk förening
 • svensk sparbank
 • svenskt ömsesidigt försäkringsbolag
 • utländskt bolag
 • annat utländskt företag, om det är en utländsk juridisk person som hör hemma i en EU-medlemsstat, som bedrivs i någon av de associationsformer som anges i bilaga 37.1 och är skyldig att betala någon av de skatter som anges i bilaga 37.2, utan valmöjlighet eller rätt till undantag.

Kompletterande information

 • Elstöd får inte lämnas till statliga myndigheter eller till kreditinstitut och värdepappersbolag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förordning (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021-september 2022 [1] [2] [3]
 • Förordning (2023:233) om elstöd till företag [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Övrigt

 • Promemoria - Förslag till förordningen om elstöd till företag [1] [2] [3] [4] [5]