Jobbskatteavdrag är en skattelättnad i form av en skattereduktion grundad på arbetsinkomster. Storleken på jobbskatteavdraget beror på hur stora arbetsinkomsterna är och om personen har fyllt 66 år eller inte vid årets ingång.

Vem kan få jobbskatteavdrag?

Fysiska personer som varit obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret har rätt till skattereduktion för arbetsinkomster (67 kap. 5 § IL). En inkomst som är undantagen från beskattning, t.ex. på grund av sexmånadersregeln (3 kap. 9 § IL), ger dock inte rätt till skattereduktion.

Personer som varit obegränsat skattskyldig bara under en del av beskattningsåret har rätt till skattereduktion för den tid de varit obegränsat skattskyldiga. De får då jobbskatteavdrag med 1/12 av fullt jobbskatteavdrag för varje månad som de är obegränsat skattskyldiga (67 kap. 9 § IL). Om överskottet av deras förvärvsinkomster uteslutande eller så gott som uteslutande består av svenska förvärvsinkomster medges de dock fullt jobbskatteavdrag.

Även vissa av dem som är begränsat skattskyldiga har rätt till jobbskatteavdrag, se sidan Skattereduktioner, allmänna avdrag och grundavdrag.

Vad menas med arbetsinkomster?

Med arbetsinkomster menas sådana inkomster som anges i och beräknas enligt 67 kap. 6 § IL som i sin tur hänvisar till 59 kap. SFB. Inkomster som ger rätt till jobbskatteavdrag är exempelvis:

 • lön, skattepliktiga förmåner och arvoden
 • sjuklön från arbetsgivaren
 • avgångsvederlag
 • dagpenning till totalförsvarspliktiga
 • utbildningsstöd för doktorander
 • Marie Curie-stipendium
 • vissa bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden
 • tillfällig förvärvsinkomst av självständigt bedriven verksamhet (hobby m.m.)
 • inkomster av aktiv näringsverksamhet.

Med arbetsinkomst menas även inkomster från en aktivt bedriven självständig näringsverksamhet utomlands. Detta trots att den i övrigt behandlas som en passiv näringsverksamhet enligt IL:s bestämmelser.

Exempel på inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag:

 • sjukpenning från Försäkringskassan
 • föräldrapenning
 • ersättning från arbetslöshetskassa
 • inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning
 • pension
 • konstnärspension
 • egen arbetsskadelivränta
 • förlorad arbetsförtjänst
 • ersättning från vinstandelsstiftelse
 • ekonomiskt omställningsstöd och inkomstgaranti till riksdagsledamöter (67 kap. 6 § andra stycket IL)

När man beräknar skattereduktionen ska tjänsteinkomsterna minskas med kostnader som dragits av i inkomstslaget tjänst. Överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet ska minskas med sjukpenning hänförlig till inkomster av annat förvärvsarbete. Arbetsinkomsterna ska också minskas med allmänna avdrag enligt 62 kap. IL och sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. IL. Inkomsterna ska sedan avrundas nedåt till helt hundratal kr.

Beräkna skattereduktionen

Jobbskatteavdragets storlek är olika beroende på åldern. För dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 66 år är jobbskatteavdraget högre än för dem som är yngre.

För en exakt beräkning kan du för det aktuella året använda webbtjänsten Räkna ut din skatt eller Skatteuträkningsbroschyr (SKV 425).

Beräkna jobbskatteavdraget för personer som vid beskattningsårets ingång inte fyllt 66 år

För att beräkna jobbskatteavdraget för personer som inte fyllt 66 år vid beskattningsårets ingång utgår man från prisbasbeloppet (57 300 kr), arbetsinkomsten, grundavdraget och skattesatsen för kommunal inkomstskatt. Reduktionen varierar därför mellan åren eftersom prisbasbeloppet ändras, och mellan personer eftersom skattesatsen för den kommunala inkomstskatten skiftar från kommun till kommun. Procentuellt är reduktionen högre i de låga inkomsterna.

Reduktionen framgår av 67 kap. 7 § IL.

Arbetsinkomst

Skattereduktion

Överstiger inte 0,91 prisbasbelopp (52 143)

Skillnaden mellan arbetsinkomsten och grundavdraget, multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt

Överstiger 0,91 prisbasbelopp (52 143) men inte 3,24 prisbasbelopp (185 652)

Skillnaden mellan å ena sidan summan av 0,91 prisbasbelopp (52 143) och 38,74 % av arbetsinkomsten mellan 0,91 prisbasbelopp (52 143) och 3,24 prisbasbelopp (185 652) och å andra sidan grundavdraget, multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt

Överstiger 3,24 prisbasbelopp (185 652) men inte 8,08 prisbasbelopp (462 984)

Skillnaden mellan å ena sidan summan av 1,813 prisbasbelopp (103 885) och 16,43 % av arbetsinkomsten mellan 3,24 prisbasbelopp (185 652) och 8,08 prisbasbelopp (462 984) och å andra sidan grundavdraget, multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt

Överstiger 8,08 prisbasbelopp (462 984) men inte 13,54 prisbasbelopp (775 842)

Skillnaden mellan 2,608 prisbasbelopp (149 438) och grundavdraget, multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt

Överstiger 13,54 prisbasbelopp (775 842)

Skillnaden mellan 2,608 prisbasbelopp (149 438) och grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt, med avdrag för 3 % av de arbetsinkomster som överstiger 13,54 prisbasbelopp (775 842)

Beräkningar av jobbskatteavdraget för personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 66 år

Beräkningen av jobbskatteavdraget för personer som fyllt 66 år vid beskattningsårets ingång utgår från arbetsinkomsterna och prisbasbeloppet (67 kap. 8 § IL).

Arbetsinkomst

Skattereduktion

Överstiger inte 1,75 prisbasbelopp

22 % av arbetsinkomsterna

Överstiger 1,75 men inte 5,24 prisbasbelopp

Summan av 0,2635 prisbasbelopp och 7 % av arbetsinkomsterna

Överstiger 5,24 men inte 10,48 prisbasbelopp

0,6293 prisbasbelopp

Överstiger 10,48 prisbasbelopp

0,6293 prisbasbelopp med avdrag för 3 % av de arbetsinkomster som överstiger 10,48 prisbasbelopp

Avräkning av reduktionen

Jobbskatteavdraget räknas endast av mot den kommunala inkomstskatten. Det innebär att den allmänna pensionsavgiften, begravningsavgiften och avgifter till trossamfund inte påverkas av jobbskatteavdraget. För en person som har en låg inkomst kan det innebära att personen inte kan utnyttja hela jobbskatteavdraget eftersom det inte finns tillräckligt mycket kommunal inkomstskatt att räkna av mot. Även om den kommunala inkomstskatten inte räcker för att utnyttja hela jobbskatteavdraget måste personen betala den allmänna pensionsavgiften, begravningsavgiften och eventuella avgifter till trossamfund.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar