Värdet av skattereduktion för förmån av rot- och rutarbete ska beaktas vid beräkningen av skatteavdraget. Detta gäller bara för skattereduktioner för rotarbete upp till 50 000 kronor och rutarbete upp till 75 000 kronor per beskattningsår.

Beräkningen av skatteavdrag vid förmån

Vid beräkning av skatteavdrag ska arbetsgivaren beakta värdet av förmåner av rot-och rutarbete men reducera avdraget för preliminär skatt med det belopp som motsvarar arbetstagarens skattereduktion. Om arbetsgivaren har gett en förmån av rot- eller rutarbete till en anställd ska underlaget för skattereduktion avse enbart arbetskostnaden. I underlaget för skattereduktion ska arbetsgivaren därför inte räkna med förmåner i form av material, utrustning och resor. Avdraget för preliminär skatt ska därför reduceras med 50 procent av värdet på arbetskostnaden för rutarbete och 30 procent av värdet på arbetskostnaden för rotarbete.

På detta sätt får den anställda en omedelbar skattelättnad som motsvarar skattereduktionen för rot- och rutarbete. Detta under förutsättning att den anställda har ett skatteavdrag som är minst lika stort som det belopp som avdraget ska reduceras med.

Skatteavdraget får som mest reduceras med 75 000 kronor per beskattningsår för förmån av rutarbete. För förmån av rotarbete får skatteavdraget däremot som mest reduceras med 50 000 kronor per beskattningsår (11 kap. 14 § SFL).

Vilken skattetabell som ska användas beror på om förmånen ges löpande eller vid ett enstaka tillfälle

Skatteavdrag ska göras enligt vanlig skattetabell om den anställda får en förmån av rot- eller rutarbete löpande. Detta eftersom det då är fråga om en regelbunden förmån. Förmånen ska läggas ihop med utbetald ersättning och skatteavdrag ska göras enligt den allmänna skattetabellen (11 kap. 17 § SFL).

Om det däremot är fråga om en förmån av t.ex. ett rotarbete vid ett enstaka tillfälle, kan detta inte jämställas med regelbunden förmån. När förmånen inte tillhandahålls regelbundet vid återkommande tillfällen ska skatteavdrag göras enligt den särskilda skattetabellen för engångsbelopp (engångstabellen) (11 kap. 17 § SFL).

Exempel: förmån av städtjänst

James får kontantlön med 33 000 kronor och förmån av städtjänst (rutarbete) till ett värde av 2 200 kronor per månad, varav 2 000 kronor är arbetskostnad. Han har skattetabell 31 och kolumn 1 ska tillämpas.

Skatteavdraget ska beräknas på summan av James kontantlön och förmån, d.v.s. 35 200 kronor (33 000 + 2 200). Eftersom det är en löpande förmån ska den allmänna skattetabellen användas. Skatteavdrag enligt tabell kan då beräknas till 7 318 kronor.

Efter reducering med 50 procent av värdet av rutarbetet blir skatteavdraget 6 318 kronor (7 318 kronor - 50 % av 2 000 kronor).

Exempel: förmån av byggnadsarbete

Jana får kontantlön med 40 000 kronor. Under december månad får hon även förmån av byggnadsarbete (rotarbete) med totalt 166 000 kronor, bestående av arbete 120 000 kronor, material 40 000 kronor och resor 6 000 kronor. Jana har skattetabell 31 och kolumn 1 ska tillämpas.

Skatteavdrag på månadslönen enligt tabell beräknas till 8 644 kr.

Skatteavdrag enligt engångstabell för förmån av enstaka rotarbete uppgår till 89 640 kr (54 % av 166 000 kr med en beräknad årslön på 646 000 kr).

Efter reducering med 30 procent av värdet av rotarbetet (arbetskostnaden) blir det totala skatteavdraget 62 284 kr (8 644 kr+ 89 640 - 30 % av 120 000 kr). Skatteavdrag kan dock göras med maximalt 40 000 kr, det vill säga den kontanta lönen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar