För kommuner och regioner gäller särskilda regler för betalning av skatter och avgifter.

Skattebetalningar från kommuner och regioner

De skatter och avgifter som kommuner och regioner ska betala omfattas av andra regler för inbetalning än för övriga skattskyldiga.

Betalning av skatter och avgifter från kommuner och regioner ska göras genom avräkning mot de preliminära kommunalskattemedel som respektive kommun och region har rätt att få utbetalda den tredje vardagen efter den 17:e i varje månad (4 § fjärde stycket lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m). Det gäller även sådan ersättning eller sådant justeringsbelopp som har debiterats enligt 17 b § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och regioner (62 kap. 10 § SFL). Kommuner och regioner ska alltså inte göra några inbetalningar till skattekontot.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. [1]
  • Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och regioner [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]