Ett företag som måste upprätta en koncernredovisning ska även lämna en delårsrapport minst en gång under räkenskapsåret.

När ska en delårsrapport upprättas?

Ett företag som är skyldig att upprätta koncernredovisning enligt ÅRKL eller ÅRFL ska lämna en delårsrapport minst en gång per år under räkenskapsår som omfattar mer än tio månader (9 kap. 1 § första stycket ÅRL).

Delårsrapporten ska upprättas för en period mellan räkenskapsårets början och delårsperiodens utgång. Minst en delårsrapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret (9 kap. 1 § andra stycket ÅRL). Särskilda regler finns för företag som omfattas av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Delårsrapporten ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form. Den ska skrivas på svenska (9 kap. 1 § tredje stycket ÅRL).

Hur ska en delårsrapport utformas?

En delårsrapport ska bestå av en balansräkning i sammandrag, en resultaträkning i sammandrag, noter och delårsinformation. Balansräkningen och resultaträkningen ska minst innehålla de rubriker och delsummeringar som redovisades i den senaste årsredovisningen. Samma principer ska följas för redovisning och värdering som när årsredovisningen upprättades (9 kap. 3 § ÅRL).

Noterna ska innehålla information om väsentliga beloppsförändringar som inträffat under den aktuella perioden. Delårsinformationen ska innehålla information om händelser som är av väsentlig betydelse för att förstå utvecklingen av företagets ställning och resultat, och en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Delårsinformationen ska dessutom innehålla uppgifter om transaktioner med närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat (9 kap. 3 § ÅRL).

Begrepp och termer ska så långt det är möjligt stämma överens med dem som har använts i den senast framlagda årsredovisningen, eller i förekommande fall, koncernredovisningen (9 kap. 4 § andra stycket ÅRL).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som omfattas av IAS-förordningen, ska när de upprättar delårsrapporten följa IAS 34 Delårsrapportering (9 kap. 5 § ÅRL).

Rådet för finansiell rapportering anger i RFR 2 Redovisning för juridiska personer att företag som är moderföretag i en koncern ska uppfylla de krav som anges i ÅRL samt i lagen om värdepappersmarknaden när de upprättar delårsrapporter. Moderföretaget behöver inte men får tillämpa IAS 34 vid upprättande av delårsrapporten. Juridiska personer vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel och som inte upprättar koncernredovisning ska upprätta delårsrapporter enligt IAS 34 och ska då beakta de undantag från och tillägg till IFRS som anges i RFR 2 (RFR 2 IAS 34 punkterna 1, 2 och 3).

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

Föreskrifterna innebär att kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag ska tillämpa en s.k. lagbegränsad IFRS.

Kreditinstitut och värdepappersbolag

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio månader avge en delårsrapport (9 kap 1 § ÅRL). I 9 kap. 2 § ÅRKL anges vilka bestämmelser om delårsrapport i 9 kap ÅRL som ska tillämpas. I 9 kap. 3 § ÅRKL finns särskilda regler om delårsrapportens innehåll och om hur den ska hållas tillgänglig för dem som vill ta del av den.

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Försäkringsföretag

Bestämmelser för företag som ska lämna delårsrapport finns i 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (9 kap. 1 § ÅRFL). I 9 kap. 2 § ÅRFL anges även vilka bestämmelser om årsredovisning i 9 kap. ÅRL som ska tillämpas.

Försäkringsföretag får tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRFL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • IAS 34 Delårsrapportering [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1] [2]
  • Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag [1] [2]
  • Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden [1] [2]
  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Övrigt

  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]