OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Vissa företag ska även lämna en delårsrapport. Här kan du läsa om när en delårsrapport ska upprättas och hur den ska utformas.

När ska en delårsrapport upprättas?

Ett företag som är skyldig att upprätta koncernredovisning enligt ÅRKL eller ÅRFL ska lämna en delårsrapport minst en gång per år under räkenskapsår som omfattar mer än tio månader (9 kap. 1 § första stycket ÅRL).

Delårsrapporten ska upprättas för en period mellan räkenskapsårets början och delårsperiodens utgång. Minst en delårsrapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret (9 kap. 1 § andra stycket ÅRL). Särskilda regler finns för företag som omfattas av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Delårsrapporten ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form. Den ska skrivas på svenska (9 kap. 1 § tredje stycket ÅRL).

Hur ska en delårsrapport offentliggöras?

En delårsrapport ska hållas tillgänglig hos företaget för var och en som vill ta del av den (9 kap. 2 § ÅRL). Ytterligare bestämmelser om offentliggörande av delårsrapporter finns i 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, för sådana företag som är skyldiga att upprätta delårsrapport enligt den lagen (9 kap. 2 § tredje stycket ÅRL).

Hur ska en delårsrapport utformas?

En delårsrapport ska bestå av en balansräkning i sammandrag, en resultaträkning i sammandrag, noter och delårsinformation (9 kap. 3 § första stycket ÅRL). Balansräkningen och resultaträkningen ska minst innehålla de rubriker och delsummeringar som redovisades i den senaste årsredovisningen. Samma principer ska följas för redovisning och värdering som när årsredovisningen upprättades (9 kap. 3 § andra stycket ÅRL).

Noterna ska innehålla information om väsentliga beloppsförändringar som inträffat under den aktuella perioden. Delårsinformationen ska innehålla information om händelser som är av väsentlig betydelse för att förstå utvecklingen av företagets ställning och resultat, och en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Delårsinformationen ska dessutom innehålla uppgifter om transaktioner med närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat (9 kap. 3 § ÅRL).

Begrepp och termer ska så långt det är möjligt stämma överens med dem som har använts i den senast framlagda årsredovisningen, eller i förekommande fall, koncernredovisningen (9 kap. 4 § andra stycket ÅRL).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som omfattas av IAS-förordningen, ska när de upprättar delårsrapporten följa IAS 34 Delårsrapportering (9 kap. 5 § ÅRL).

Rådet för finansiell rapportering anger i RFR 2 Redovisning för juridiska personer att företag som är moderföretag i en koncern ska uppfylla de krav som anges i ÅRL samt i lagen om värdepappersmarknaden när de upprättar delårsrapporter. Noterade juridiska personer som inte ingår i en koncern upprättar delårsrapporter enligt IAS 34 och ska då beakta de undantag från och tillägg till IFRS som anges i RFR 2 (RFR 2 IAS 34 punkt 1).

Företag som följer Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

Föreskrifterna innebär att kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag ska tillämpa en s.k. lagbegränsad IFRS.

Kreditinstitut och värdepappersbolag

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio månader avge en delårsrapport enligt reglerna i 9 kap 1 § ÅRL. I 9 kap. 2 § ÅRKL anges vilka bestämmelser om delårsrapport i 9 kap ÅRL som ska tillämpas. I 9 kap. 3 § ÅRKL finns särskilda regler om delårsrapportens innehåll och om hur den ska hållas tillgänglig för dem som vill ta del av den.

I FI:s föreskrifter och allmänna råd finns ytterligare bestämmelser om delårsrapporter (FFFS 2008:25 8 kap). Föreskrifterna innebär att ett noterat institut som inte omfattas av en koncernredovisning även ska tillämpa IAS 34 Delårsrapportering samt lämna de upplysningar som framgår av 8 kap. 2–4 §§ i föreskriften, utöver de upplysningar som krävs enligt 9 kap. ÅRKL. Övriga behöver endast tillämpa 9 kap. ÅRKL samt lämna de upplysningar som framgår av 2–4 §§ i föreskriften (FFFS 2008:25 8 kap. 1 §).

Försäkringsföretag

Bestämmelser för företag som ska lämna delårsrapport finns i 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (9 kap. 1 § ÅRFL). I 9 kap. 2 § ÅRFL anges även vilka bestämmelser om årsredovisning i 9 kap. ÅRL som ska tillämpas.

I FI:s föreskrifter och allmänna råd finns ytterligare bestämmelser i 8 kap. om delårsrapporter (FFFS 2015:12 8 kap.). Föreskrifterna innebär att onoterade försäkringsföretag inte behöver lämna uppgifter enligt IAS 34 Delårsrapportering för den juridiska personen (FFFS 2015:12 8 kap. punkt 3).

BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering

Ett icke noterat företag som väljer att frivilligt upprätta en delårsrapport ska tillämpa BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering (BFNAR 2007:1 punkt 1).

Beteckningen delårsrapport får endast användas för handlingar som tagits fram i enlighet med de regler som gäller för sådana rapporter (BFNAR 2007:1 punkt 2). Företag som valt att upprätta ett förenklat årsbokslut får inte upprätta någon handling som benämns delårsrapport (BFNAR 2007:1 punkt 3).

Informationen i delårsrapporten ska anpassas så att den kompletterar senaste årsredovisningen, koncernredovisningen eller årsbokslutet. Informationen som lämnas ska främst avse händelser och omständigheter som omfattar delårsperioden (BFNAR 2007:1 punkt 4).

Värderingarna i delårsrapporten kan i högre grad än i en årsredovisning grunda sig på uppskattningar och bedömningar (BFNAR 2007:1 punkt 5). I delårsrapporten ska samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisningen eller årsbokslutet tillämpas. Bestämmelserna om grundläggande redovisningsprinciper i BFL och ÅRL ska tillämpas liksom normgivning från Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet (BFNAR 2007:1 punkt 6).

En delårsrapport ska avlämnas så snart som möjligt efter rapportperiodens utgång (BFNAR 2007:1 punkt 6) och hållas tillgänglig hos företaget för var och en som vill ta del av den (9 kap. 2 § första stycket ÅRL).

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

EU-författningar

Lagar & förordningar

Övrigt

  • BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  • FFFS 2008:25 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1] [2] [3]
  • FFFS 2015:12 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag; [1] [2]
  • Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2013 (SKV 305) [1]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]