En person som i ett testamente bestämmer om vem eller vilka som ska ärva personens egendom kallas för testator. En testator ska upprätta sitt testamente enligt de formella regler som finns i lag och kan när som helst återkalla sitt testamente.

För testamenten i ett bouppteckningsärende kan särskilda regler gälla.

Vem är behörig att upprätta ett testamente?

Den som har fyllt 18 år är behörig att upprätta ett testamente. En omyndig person som har fyllt 16 år har också rätt att genom ett testamente bestämma om egendom som personen själv råder över, bl.a. sin arbetsförtjänst (9 kap. 1 § ÄB).

Testatorn – den som upprättar testamentet

En person som i ett testamente bestämmer om vem eller vilka som ska ärva personens egendom kallas för testator eller testamentsgivare.

Formella krav på testamentet

Ett testamente ska upprättas enligt formkraven i lag. Testamentet ska vara skriftligt och det ska undertecknas av testatorn i närvaro av två vittnen.

Vittnena ska med sina namn­teckningar bestyrka testatorns namnteckning och att hand­ling­en är ett testamente (10 kap. 1 § ÄB). Vilka som inte får vara vittnen framgår av 10 kap. 4 § första och andra stycket ÄB.

Inbördes testamente

Ett inbördes testamente, ett testamente skrivet av två eller flera personer till förmån för varandra är i förhållande till varje testator ett eget testamente vilket innebär att det inbördes testamentet kan vara giltigt i förhållande till en eller flera testatorer men ogiltigt i förhållande till andra (Göta hovrätt 2002-02-25, mål nr T 254-01).

Nödtestamente

Om en testator på grund av sjukdom eller annat nödfall inte kan upprätta ett testamente enligt bestämmelserna i 10 kap. 1 § ÄB, kan personen trots det bestämma om sin kvarlåtenskap i ett nödtestamente. Det ska ske muntligen inför två vittnen eller i en egenhändigt skriven och undertecknad obevittnad handling, ett s.k. holografiskt testamente (10 kap. 3 § första stycket ÄB).

Ett nödtestamente förlorar sin verkan om testator under tre månader därefter har haft tillfälle att upprätta ett testamente (10 kap. 3 § andra stycket ÄB).

Återkalla ett testamente

En testator kan när som helst återkalla sitt testamente. Det kan ske formlöst genom att testamentet förstörs. Testatorn kan också återkalla sitt testamente genom att upprätta ett nytt testamente eller genom att otvetydigt visa att testamentet inte längre utgör testatorns yttersta vilja (10 kap. 5 § ÄB).

Ett vanligt sätt att helt eller delvis återkalla ett testamente är att upprätta ett nytt testamente. Om det nya testamentet av någon anledning skulle vara ogiltigt, kan det ändå innebära att det tidigare testamentet återkallats.

Tillägg till ett testamente

Ett tillägg till ett testamente upprättas och återkallas på samma sätt som man upprättar och återkallar huvudtestamentet (10 kap. 6 § ÄB).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • Göta hovrätt 2002-02-25, mål T 254-01 [1]

Lagar & förordningar