För stödperioden juni och juli 2020 får omställningsstöd inte lämnas om företaget är verksamt inom primär jordbruksproduktion eller är ett företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn. Om det sökta omställningsstödet för stödperioden uppgår till ett belopp som överstiger 1 miljon kronor måste sökanden lämna vissa uppgifter om sin verksamhet.

Primär jordbruksproduktion

Omställningsstöd får inte lämnas för stödperioden juni och juli 2020 om företaget är verksamt inom primär jordbruksproduktion i den mening som avses i artikel 2.5 i gruppundantagsförordningen om vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden (ABER) (10 § första stycket 1 FOM2). Detta innebär att ett företag som bedriver flera verksamheter inte kan få omställningsstöd om en av dessa verksamheter är primär jordbruksproduktion.

Med primär jordbruksproduktion avses produktionen av produkter från jorden och från uppfödning, som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget, utan att några andra vidare processer utförs som förändrar dessa produkters natur (artikel 2.5 ABER). Detta innebär att även om det är fråga om en produkt som listas i bilaga I till fördraget är företaget inte en primärproducent om företaget utfört processer på produkten som förändrat dess natur.

Bilaga I till EUF-fördraget

Av tabellen framgår de varuslag som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget.

Nummer i Brysselnomenklaturen

Varuslag

Kapitel 1

Levande djur

Kapitel 2

Kött, fläsk och andra ätbara djurdelar

Kapitel 3

Fisk, kräftdjur och blötdjur

Kapitel 4

Mjölk och mejeriprodukter; ägg, naturlig honung

Kapitel 5

05.04

Tarmar, blåsor och magar (hela eller sönderdelade) av andra djur än fiskar

05.15

Animaliska produkter, ej hänförliga till annat nummer; döda djur av de

slag som avses i kapitel 1 och 3, otjänliga till människoföda

Kapitel 6

Levande växter och alster av blomsterodling

Kapitel 7

Köksväxter m.m.

Kapitel 8

Ätbara frukter, skal av citrusfrukter eller melon

Kapitel 9

Kaffe, te och kryddor med undantag av matte (nr 09.03)

Kapitel 10

Spannmål

Kapitel 11

Produkter av kvarnindustri; malt, stärkelse, inulin och gluten

Kapitel 12

Oljehaltiga frön och frukter; diverse andra frön och frukter; växter för

industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

Kapitel 13

ex. 13.03

Pektin

Kapitel 15

15.01

Ister och annat fett av svin eller fjäderfä, utsmält eller utpressat

15.02

Talg (av nötkreatur, får eller getter), rå eller utsmält, premier jus härunder inbegripen

15.03

Solarstearin och oleostearin (presstalg); isterolja, talgolja och oleomargarin, icke emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda

15.04

Fetter och oljor; även raffinerade, av fisk eller havsdäggdjur

15.07

Vegetabiliska fetter och feta oljor, råa, renade eller raffinerade

15.12

Härdade animaliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor, även raffinerade men icke vidare bearbetade

15.13

Margarin, konstister och annat berett ätbart fett

15.17

Återstoder från bearbetning av fetter eller feta oljor eller animaliska eller vegetabiliska vaxer

Kapitel 16

Varor av kött och fläsk, fisk, kräftdjur eller blötdjur

Kapitel 17

17.01

Bet- och rörsocker i fast form

17.02

Annat socker; sirap och andra sockerlösningar; konstgjord honung samt blandningar av konstgjord och naturlig honung; sockerkulör

17.03

Melass, även avfärgad

17.05 (*)

Socker, sirap och andra sockerlösningar samt melass, aromatiserade eller färgade, utom fruktsaft med tillsats av socker, oavsett mängd

Kapitel 18

18.01

Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade

18.02

Kakaoskal och kakaoavfall

Kapitel 20

Varor av köksväxter och frukter samt av andra växter och växtdelar

Kapitel 22

22.04

Druvmust i jäsning, även druvmust vars jäsning avbrutits på annat sätt än genom tillsats av alkohol

22.05

Vin av färska druvor; druvmust vars jäsning avbrutits genom tillsats av alkohol

22.07

Andra jästa drycker, såsom cider (äppel- och päronvin) och mjöd

ex 22 08 (*)

ex 22 09 (*)

Etylalkohol, denaturerad eller ej, oavsett styrka, som är framställd av jordbruksprodukter som finns uppräknade i bilaga I, utom likörer och andra sprithaltiga drycker och sammansatta alkoholhaltiga beredningar (så kallade ”koncentrerade extrakt”) för framställning av drycker

22.10 (*)

Ättika

Kapitel 23

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel

Kapitel 24

24.01

Råtobak samt avfall av tobak

Kapitel 45

45.01

Naturkork, obearbetad, krossad, granulerad eller malen; även som korkavfall

Kapitel 54

54.01

Lin, oberett eller berett men icke spunnet; blånor och avfall av lin, rivna varor härunder inbegripna

Kapitel 57

57.01

Mjuk hampa (Cannabis sativa), oberedd eller beredd men icke spunnen; blånor och avfall av mjuk hampa, rivna varor härunder inbegripna

(*) Numret tillagt genom artikel 1 i Europeiska ekonomiska gemenskapens råds förordning nr 7a av den 18 december 1959 (EGT nr 7, 30.1.1961, s. 71/61).

Fiskeri- och vattenbrukssektorn

Omställningsstöd får inte lämnas för stödperioden juni och juli 2020 om företaget är ett företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn i den mening som avses i artikel 2.1 i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn (10 § första stycket 2 FOM2). Detta innebär att ett företag som bedriver flera verksamheter inte kan få omställningsstöd om en av dessa verksamheter bedrivs inom fiskeri- eller vattenbrukssektorn.

Med företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn avses företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter. Med beredning och saluföring avses all verksamhet, inklusive hantering, behandling, produktion och distribution, som utförs mellan landningen eller skörden och slutproduktfasen. Med fiskeri- och vattenbruksprodukter avses produkter som definieras i artikel 5 a och b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (artikel 2.1 i förordning (EU) nr 717/2014).

Enligt artikel 5 a avses med fiskeriprodukter:

 • vattenlevande organismer som erhålls genom fiskeverksamhet, eller produkter som framställts därav och som förtecknas i bilaga I.

Enligt artikel 5 b avses med vattenbruksprodukter:

 • vattenlevande organismer som, oavsett i vilket stadium i livscykeln de befinner sig, erhålls genom vattenbruksverksamhet, eller produkter som framställts därav och som förtecknas i bilaga I.

Bilaga I till kommissionens förordning 1379/2013

Av tabellen framgår de varuslag som förtecknas i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 1379/2013.

KN-nummer

Varuslag

 1. 0301

Levande fisk

0302

Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304

0303

Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304

0304

Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, kylda eller frysta

 1. 0305

Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

 1. 0306

Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

0307

Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel

d.

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt kapitlen 1 och 3, olämpliga som livsmedel

– Övriga

– – Produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur; döda djur enligt kapitel 3:

0511 91 10

– – – Fiskavfall

0511 91 90

– – Andra slag

 1. 1212 20 00

– Sjögräs och andra alger

f.

Fetter och oljor av fisk samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

1504 10

– Fiskleverolja och fraktioner av sådana oljor

1504 20

– Fiskfetter och fiskoljor (andra än leveroljor) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor

 1. 1603 00

Extrakt och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

 1. 1604

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställts av fiskrom

 1. 1605

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade

j.

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd

1902 20

– Fyllda pastaprodukter; även kokta eller på annat sätt beredda

1902 20 10

– – Innehållande mer än 20 viktprocent fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

k.

Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter eller av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, olämpliga som livsmedel; grevar:

2301 20 00

– Mjöl och pelletar av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

l.

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

2309 90

– Andra slag:

ex 2309 90 10

– – Limvatten (”solubles”) av fisk

Uppgifter om företaget

Av kommissionens beslut den 12 oktober 2020 i ärende SA.58822 (2020/N) framgår att de krav som ställs på övervakning och rapportering av stödet i den kommissionens tillfälliga regelverk för stöd på grund av coronapandemin måste uppfyllas för stödperioden juni och juli 2020. Detta innebär att viss information om varje individuellt stöd över 100 000 euro måste offentliggöras på antingen den övergripande webbplatsen för statligt stöd eller kommissionens it-verktyg. Den information som ska lämnas framgår av bilaga III till GBER. För att informationen ska kunna offentliggöras måste uppgifterna lämnas till Skatteverket. Detta ska göras i samband med ansökan om stöd.

Om det sökta omställningsstödet för stödperioden juni och juli 2020 uppgår till ett belopp som överstiger 1 miljon kronor krävs att företaget lämnar vissa uppgifter om sin verksamhet för att omställningsstöd ska lämnas (10 § andra stycket 1–3 FOM2).

Företaget ska lämna uppgifter om

Den region respektive det verksamhetsområde som ska anges är den region respektive det verksamhetsområde som störst andel av företagets nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020 kan hänföras till (10 § tredje stycket FOM2).

Referenser på sidan

EU-författningar

 • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter om ändring av rådets förordningar EG nr 1184/2006 och EG nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning EG nr 104/ 2000 [1]
 • EUT 2020 C 1863/20 [1]
 • EUT 2020 C 7106 [1]
 • Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt [1]
 • KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn [1]
 • KOMMISSIONENS FÖRORDNING 651/2014 (GBER) genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna107 och 108 i fördraget [1]
 • Kommissionens förordning (EU) nr 7022014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt [1]

Lagar & förordningar

 • Förordning (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020 [1] [2] [3] [4]